นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
Recent Activities
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ขอเชิญนักวิจัยที่เสนอขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2556 ระบุความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายในระบบ PRPM

เรียน นักวิจัยที่เสนอขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2556

       ตามหนังสือ ที่ มอ 166/ว 1769 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2554
ได้แจ้งให้ท่านปรับปรุงโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนจากงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปี 2556 และได้แจ้งตามข้อ 1.3 ว่าจะแจ้งให้ท่านปรับปรุงโครงการวิจัยในส่วน ก. เพิ่มเติม เรื่อง

- การระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
- การระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งจะแยกเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี
ของรัฐบาล หลังจากที่มีรายละเอียดชัดเจนแล้ว นั้น

บัดนี้ รัฐบาลได้กำหนดนโยบายแล้ว
จึงขอให้ท่านระบุความสอดคล้องของโครงการของท่านกับนโยบายที่กำหนดทั้งในเอกสารโครงการและในระบบ PRPM ด้วย

สำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 ขณะนี้ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ  
ม.จึงใช้แผน ฉบับ "ร่าง" ไปก่อน
ซึ่งขอให้ท่านระบุความสอดคล้องของทั้งในเอกสารโครงการและในระบบ PRPM
ด้วย

ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวิจัยฯ ที่
http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_content&view=article&id=578

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปและจัดส่งเอกสารโครงการที่ปรับปรุงแล้วถึงสำนักวิจัยฯ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2554 และแก้ไขข้อมูลในระบบ PRPM ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 14 กันยายน 2554 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
คุณจิราวัลย์
6957

End time: 12 September 2011 00:00
Read: 2619
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.215.33.158
Message:  
Load Editor
   
Cancel or