นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

ขอแสดงความยินดีต่อนักวิจัย และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลระดับชาติประจำปี 2554 และ 2555

ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ จากสภาวิจัยแห่งชาติ
ประจำปี 2554 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555
โดยผู้ที่ได้รับรางวัล มีรายชื่อ ดังนี้

1.รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 จำนวน 1 ท่าน ได้แก่
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)

2.รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2554 รางวัลระดับดี จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่
ผลงานวิจัยเรื่อง "ศึกษาแบบจำลองพื้นฐานการควบคุมการปลดปล่อยและการเก็บรักษาอะซาไดแรคตินด้วยพอลิเมอร์ย่อยสลาย"
โดย ผศ.ดร.สอาด ริยะจันทร์ (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)

3.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

3.1 รางวัลระดับดีเด่น ผลงานเรื่อง "ชุดตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์ราคาประหยัด"
โดย รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร, ดร.จงดี ธรรมเขต
นายโอภาส บุญเกิด, Professor Dr.Seamus Higson และ Dr.Frank Davis

3.2 รางวัลระดับดี ผลงานเรื่อง "การพัฒนาควอตซ์คริสตัลไม่โครบาลานซ์เซ็นเซอร์ สำหรับตรวจโปรตีนก่อแพ้รับเบอร์อีลองเกชั่น แฟกเตอร์
โดยการใช้เทคนิคพิมพ์ประทับโมเลกุล"
โดย รศ.ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ, Professor Dr.Franz Ludwig Dickert, ผศ.ดร.ภูธร แคนยุกต์, ผศ.ภก.นฤบดี ผดุงสมบัติ 
นายชลทิต สนธิเมือง (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) 4. รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2554 รางวัลระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 4.1 วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของราทะเลกลุ่ม Dothideomycetes" โดย ดร.สาทินี ซื่อตรง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 4.2 วิทยานิพนธ์ เรื่อง "การผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพแบบช่องเดี่ยวและแบบไหลขึ้นที่ใช้คะตะลิสต์ชีวภาพตรึงบนขั้วคาโทด" โดย ดร.ชลทิศา สุขเกษม อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง 4.3 วิทยานิพนธ์ เรื่อง "การทำบริสุทธิ์ การแยกส่วน และการใช้เปปซินจากปลาเพื่อการสกัดคอลลาเจนและการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต" โดย ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ซึ่งความสำเร็จดังกล่าว เป็นเรื่องที่น่ายินดี และเป็นความภาคภูมิใจของประชาคม ม.อ. อย่างยิ่ง
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าววิจัย 
อ่าน: 1843
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.126.130
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ