นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิจัย - วิจัยสถาบัน

30 พฤศจิกายน 2555
Ico48
ปัญหาที่พบบ่อยสำหรับการแยกโปรตีนมาตรฐาน
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
ปัญหาที่มักพบบ่อยสำหรับ PTH standard ในการวิเคราะห์ Protein Sequence ต่อจากปัญหาทีพบบ่อยคราวที่แล้วน่ะค่ะ เนื่องจาก Standard บางตัวที่ไม่แยก ซึ่งที่พบบ่อยอีกทีคือ K กับ L เพื่อนๆอาจสงสัยใหมค่ะคือตัวอะไรก็คือ Arginine กับLeucineซึ่งจะเป็นปัญหา Peak รวมกันค่ะ วิธีแก้ก็มีอยู่ คือเราต้องเพิ่ม %...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1388
เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2555 09:54
09 พฤศจิกายน 2555
Ico48
ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556
ใน RDONews
โดย Sutawadee
ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2556 โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภททุน คือ 1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยแบบมุ่งเป้าด้านอาหารฮาลาล 2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาตรี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1386
เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2555 10:29
02 พฤศจิกายน 2555
Ico48
ขอเชิญผู้สนใจ เสนอผลงานรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2555
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัย หรือผู้สนใจทุกท่านเสนอผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริงก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ หรือมีประโยชน์ต่อชุมชนในด้านสังคมและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นโยบายของทางราชการ หรืออื่นๆ ประจำปี 2555 โดยท่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1133
เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2555 10:35
26 ตุลาคม 2555
Ico48
HRPP คือ....... 2. การดำเนินงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำกิจกรรมของเครือข่ายมีกิจกรรมเป็นคณะกรรมการ 2 ระดับ คือ กรรมการอำนวยการ และกรรมการวิชาการ โดยมีการเลือกประธานกรรมการแต่ละชุด 4 ปีีต่อครั้ง ขณะนี้อยู่ในรอบที่ 2 ประธานกรรมการอำนวยการเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นรอบที่ 2 ประธานกรรมการวิชาการเป็นผู้แทนของกรมวิชการเกษตร ซึ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1407
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2555 17:54
25 ตุลาคม 2555
Ico48
HRPP คือ....... 1. จุดเร่ิมต้นและสมาชิก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
HRPP : Hevea Research Platform in Partnership คือ เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยยางพาราระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ที่เน้นการวิจัยในส่วนต้นน้ำ คือด้านพืชกรรม พันธุุ์ การผลิตยางเบื้องต้น และเศรษฐสังคมของชาวสวนยาง ในความร่วมมือ มีหน่วยงานของไทยที่เป็นสมาชิกหลัก 3 หน่วยงาน คือ ม.เกษตรศาสตร์ ม.สงขลานคร...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1228
เมื่อ: 25 ตุลาคม 2555 10:49
23 ตุลาคม 2555
Ico48
การเดินทางมาประชุมHRPPที่อุดร :อุปสรรคที่ไม่เป็นปัญหา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
22 ต.ค.2555 เดินทางมาอุดรธานี เพื่อประชุมวิชาการยางพารา ของเครือข่ายวิจัย HRPP;Havea Research Platform in Partnership เป็นเครือข่ายความร่วม 4 สถาบันหลัก ม.อ. ม.เกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร และCIRAD ของฝรั่งเศส และสถาบันสมทบ ในประเทศไทย 6 และจากประเทศฝรั่งเศสอีก 6 แห่ง ในการดำเนินก...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1275
เมื่อ: 23 ตุลาคม 2555 08:45
15 ตุลาคม 2555
Ico48
จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : ก.ย.55
ใน RDONews
โดย Sutawadee
เรียน อาจารย์/นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการสืบค้นและรายงานข้อมูลจำนวนผลงานตีพิมพ์ประจำเดือน ซึ่งเป็นการสืบค้นผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่วงการวิชาการยอมรับ 2 ฐาน คือ 1. Web of Science ของสถาบัน ISI บริษัท Thomson Reuters...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1649
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2555 16:07
14 ตุลาคม 2555
Ico48
เมื่อกรดอะมิโนมาตรฐานไม่แยก
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
ปัญหาที่มักพบบ่อยสำหรับ PTH standard ในการวิเคราะห์ Protein Sequence คือ มี Standard บางตัวที่ไม่แยก ซึ่งที่พบบ่อยน่ะค่ะจะมีอยู่ 2 ที่ วันนี้มาแชร์กันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน่ะค่ะ ที่แรกที่จะพบบ่อยคือ Rกับ Y เพื่อนๆอาจสงสัยคือตัวอะไรก็คือ Arginine กับ Tyrosine ซึ่งจะเป็นปัญหา Peak รวมกันค่ะเหมือนใน...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1424
เมื่อ: 14 ตุลาคม 2555 21:09
12 ตุลาคม 2555
Ico48
ด่วน ! เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบพัฒนาจังหวัดสงขลา ก่อน 17 ตุลา นี้
ใน RDONews
โดย Sutawadee
ด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย โดยมีวงเงินประมาณ 5 ล้านบาท จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งมาได้ที่ plan.sk@hotmail.com และสำเนาถึงsuparp....
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1481
เมื่อ: 12 ตุลาคม 2555 14:40
11 ตุลาคม 2555
Ico48
แอปเปิลอินทรีย์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เกษตรอินทรีย์เป็นสิ่งที่ที่การเรียกร้องให้มีการผลิตเพื่อลดการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี รักษาสิ่งแวดล้อม หรืออาจเรียกว่า เกษตรธรรมชาติ การเกษตรของโลกได้ปรับเปลี่ยนมานานเป็นศตวรรษ จากอาศัยธรรมชาติจริง ๆ ออกป่า ล่าสัตว์ เก็บพืชพรรณป่า เป็นอาหาร มาเป็น เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ มาเป็นเกษตรเพิ่มผลผลิต เป็นเ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1307
เมื่อ: 11 ตุลาคม 2555 19:01
09 ตุลาคม 2555
Ico48
อาจารย์ภาควาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ. ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช พบสัตว์ใต้น้ำสกุลใหม่ในทะเลสาบสงขลา
ใน RDONews
โดย Sutawadee
ทะเลสาบสงขลา เป็นทะเลสาบแห่งเดียวในประเทศไทยที่อยู่ติดกันถึง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ โดยเป็นทะเลสาบที่มีลักษณะของน้ำในทะเลสาบถึง 3 น้ำ คือ น้ำจืด, น้ำกร่อย และน้ำเค็ม มีแม่น้ำและคลองหลายสายที่ไหลเข้าสู่ทะเลสาบแห่งนี้ ทำให้น้ำมีกา...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1738
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2555 21:02
Ico48
GILAAT 2012
ใน Aquatic Science
โดย T. Sangchaisri
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการการพัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายนวัตกรรมด้านพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำในเขตร้อนชื้น โดยภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPF) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1943
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2555 13:14
03 ตุลาคม 2555
Ico48
คนทำงานมหาวิทยาลัยวิจัย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คำว่า วิจัย หมายถึง การพัฒนางานด้วยข้อมูลและความจริง เพื่อทำให้งานดีขึ้น มีคุณค่าเพิ่มขึ้น นอกจากการหาความจริงทางวิชาการ ดังนั้น การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย จึงไม่ได้หมายถึง การทำวิจัยด้านวิชาการเท่านั้น ยังหมายถึง การทำงานทั้งระบบของมหาวิทยาลัย รวมถึงระบบบริหารจัดการ ที่ต้องมีการเก็บข้อมูลความจริ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1404
เมื่อ: 03 ตุลาคม 2555 08:59
Ico48
การสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างที่ต้องเก็บนาน
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
แนะนำเทคนิคการสกัดดีเอ็นเอ สำหรับนักวิจัยด้านชีวโมเลกุล อาจจะเจอปัญหาการหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับ PCR product เช่น มีการออกแบบ Primer ที่เหมาะแล้วปรับสภาวะต่างๆ ตั้งมากมายแต่ทำไม ยังไม่ได้ ซึ่งปัญหาการทำ PCR โดยหลักๆ ดิฉันมองว่ามีแค่ 2 อย่างน่ะ การสกัดดีเอ็นเอ - อาจจะเกิดจาก ตัวอย่างเก็บนาน ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1857
เมื่อ: 03 ตุลาคม 2555 01:55
01 ตุลาคม 2555
Ico48
มูลนิธิชัยพัฒนา หนุน ม.อ.-วิทยาลัยเกษตรตรัง เดินหน้าโครงการวิจัยศูนย์รวบรวมปาล์มน้ำมัน
ใน RDONews
โดย Sutawadee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดทำโครงการศึกษาวิจัยศูนย์รวบรวมปาล์มน้ำมัน เพื่อหวังรวบรวมฐานข้อมูลด้านผลผลิตปาล์มน้ำมันแต่ละสายพันธุ์ และให้เป็นศูนย์คัดเลือกคัดเลือกผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มที่ให้ผลผลิตสูงที่เข้ากับสภาพภูมิอากาศของไทยได้ดี ขยายให้แก่เกษตรก...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1272
เมื่อ: 01 ตุลาคม 2555 15:52
13 กันยายน 2555
Ico48
ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา ที่ได้รับรางวัลBest Paper Awardจากเรื่อง “Incidence of FGFR3 mutrations and its association with pathological fatures in Thai patints with transitional cell carcinoma of urinary bladder&rdquo...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2482
เมื่อ: 13 กันยายน 2555 16:38
Ico48
SJST Volume 34: 4 (July- August 2012) is now available online
ใน RDONews
โดย Sutawadee
Dear PSU College, Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST), Volume 34: 4 (July- August 2012) is now available online at http://rdo.psu.ac.th/sjstweb/current.php. Yours sincerely, Songklanakarin Journal of Science and Technology Te...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1378
เมื่อ: 13 กันยายน 2555 16:15
Ico48
ขอเชิญส่งต้นฉบับงานวิจัย เพื่อจัดพิมพ์หนังสือ ลองแล...ผลงานวิจัยในม.อ. ฉบับที่ 4
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนาได้จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบที่ชาวบ้านทั่วไปสามารถทำความเข้าใจได้ ชื่อว่า"ลองแล...ผลงานวิจัยในม.อ." ฉบับล่าสุด เป็นฉบับที่ 4โดยมีการจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 1 เล่ม เพื่อเผยแพร่ในงาน ม.อ.วิชาการ ที่หาดใหญ่, งาน Thailand Research Expoและงานวันนักประดิษฐ์ ที่กรุงเทพมห...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1687
เมื่อ: 13 กันยายน 2555 16:12
08 กันยายน 2555
Ico48
จรรยาบรรณ สำคัญที่ใคร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
สัปดาห์ก่อน สอนนักศึกษาปริญญาเอก เรื่อง จรรยาบรรณนักวิจัย ที่ปัจจุบัน ทางสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่เรียกย่อ ๆ ว่า วช. ได้เปลี่ยนเป็น จรรยาวิชาชีพวิจัย (Research code of conduct) ที่ประกอบด้วย มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards of work performance) และจรรยธรรมการวิจัย (Research ethics) นี่...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1892
เมื่อ: 08 กันยายน 2555 19:57
16 สิงหาคม 2555
Ico48
การทำวิจัย 3. การสร้างค่าจริงของการทำวิจัย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เข้าใจ เข้าถึง จึงพัฒนา คือบริบทที่สำคัญในการพัฒนา ไม่ว่าจะพัฒนาอะไร ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้แก่การทำงานการพัฒนา การค้นคว้า ตรวจเอกสาร จากตำรา จากวิชาเรียน จากวารสาร เป็นเพียงให้ได้ความรู้ ความเข้าใจ รู้วิธีการทำการทดลอง แต่ขั้นตอนที่สำคัญในการทำวิจัยให้เกิดค่า ต้องเข้าถึงว่า คว...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1432
เมื่อ: 16 สิงหาคม 2555 19:12