นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิจัย - วิจัยสถาบัน

13 กันยายน 2555
Ico48
ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา ที่ได้รับรางวัลBest Paper Awardจากเรื่อง “Incidence of FGFR3 mutrations and its association with pathological fatures in Thai patints with transitional cell carcinoma of urinary bladder&rdquo...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2539
เมื่อ: 13 กันยายน 2555 16:38
Ico48
SJST Volume 34: 4 (July- August 2012) is now available online
ใน RDONews
โดย Sutawadee
Dear PSU College, Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST), Volume 34: 4 (July- August 2012) is now available online at http://rdo.psu.ac.th/sjstweb/current.php. Yours sincerely, Songklanakarin Journal of Science and Technology Te...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1419
เมื่อ: 13 กันยายน 2555 16:15
Ico48
ขอเชิญส่งต้นฉบับงานวิจัย เพื่อจัดพิมพ์หนังสือ ลองแล...ผลงานวิจัยในม.อ. ฉบับที่ 4
ใน RDONews
โดย Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนาได้จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบที่ชาวบ้านทั่วไปสามารถทำความเข้าใจได้ ชื่อว่า"ลองแล...ผลงานวิจัยในม.อ." ฉบับล่าสุด เป็นฉบับที่ 4โดยมีการจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 1 เล่ม เพื่อเผยแพร่ในงาน ม.อ.วิชาการ ที่หาดใหญ่, งาน Thailand Research Expoและงานวันนักประดิษฐ์ ที่กรุงเทพมห...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1735
เมื่อ: 13 กันยายน 2555 16:12
08 กันยายน 2555
Ico48
จรรยาบรรณ สำคัญที่ใคร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
สัปดาห์ก่อน สอนนักศึกษาปริญญาเอก เรื่อง จรรยาบรรณนักวิจัย ที่ปัจจุบัน ทางสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่เรียกย่อ ๆ ว่า วช. ได้เปลี่ยนเป็น จรรยาวิชาชีพวิจัย (Research code of conduct) ที่ประกอบด้วย มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards of work performance) และจรรยธรรมการวิจัย (Research ethics) นี่...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1971
เมื่อ: 08 กันยายน 2555 19:57
16 สิงหาคม 2555
Ico48
การทำวิจัย 3. การสร้างค่าจริงของการทำวิจัย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เข้าใจ เข้าถึง จึงพัฒนา คือบริบทที่สำคัญในการพัฒนา ไม่ว่าจะพัฒนาอะไร ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้แก่การทำงานการพัฒนา การค้นคว้า ตรวจเอกสาร จากตำรา จากวิชาเรียน จากวารสาร เป็นเพียงให้ได้ความรู้ ความเข้าใจ รู้วิธีการทำการทดลอง แต่ขั้นตอนที่สำคัญในการทำวิจัยให้เกิดค่า ต้องเข้าถึงว่า คว...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1509
เมื่อ: 16 สิงหาคม 2555 19:12
13 สิงหาคม 2555
Ico48
การทำวิจัย 2. หลักการทำวิจัย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
หลักสำคัญของการทำวิจัย คือ ต้องไม่ทำซ้ำกับสิ่งที่มีการทำแล้ว จึงเรียกว่า re+search เพื่อการพัฒนาที่ดีกว่าเดิม และช่วยกันทำคือที่มาว่าการทำวิจัยแล้วต้องมีการเผยแพร่ จดสิทธิบัตร ให้รู้มีใครได้ทำไปถึงไหนแล้ว เสียดายที่คนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าเป็นการจับจองเป็นเจ้าของ เก็บเป็นความลับที่ทำให้ช่วยกันพัฒน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1922
เมื่อ: 13 สิงหาคม 2555 17:18
Ico48
การทำวิจัย 1. เริ่มต้นค้นหา re+search
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การวิจัย ที่ภาษาอังกฤษเขียนว่า Research คือการค้นคว้าหาสิ่งใหม่ ๆ คือ re + search คือ ค้นคว้า ศึกษาแล้ว ค้นคว้า ศึกษาอีก ต่อเนื่องกันไป ไม่มีวันจบ แต่ต้องเพิ่มค่า เพิ่มความรู้ใหม่ ๆ ให้มีค่า มีประโยชน์เพิ่มขึ้น อย่างกรณี โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และการใช้งาน จากโทรศัพท์บ้าน คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1792
เมื่อ: 13 สิงหาคม 2555 17:07
20 กรกฎาคม 2555
Ico48
ผลการดำเนินการ และการให้บริการคลินิกเขียนบทความวารสารนานาชาติ และคลินิกนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน สืบเนื่องจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดตั้ง “คลินิกเขียนบทความวารสารนานาชาติ” เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารของคณะฯ ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น และพัฒนาบุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ให้ได้รับคำปรึกษาด้านภาษาสำหรับการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1930
เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2555 13:47
18 กรกฎาคม 2555
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมไม่ใช่แค่เรื่องขำ ๆ”
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากร นักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่านด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คลินิกนวัตกรรมคณะวิศวฯ) และ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรม ซึ่งรวมถึงการจัดการ การบูรณาการปัจจัยสำคัญต่างๆ และการผลักดันให้องค์กรมีความเป็นนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ อง...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2233
เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2555 10:33
16 กรกฎาคม 2555
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ประจำปี 2555
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร​์ทุกท่าน ด้วยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้​จัดโครงการส่งเสริมการแปลงทรัพย​์สินทางปัญญาเป็นทุนสำหรับผู้ปร​ะกอบการ SMEs ประจำปี 2555 ได้จัดโครงการส่งเสริมการแปลงทร​ัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1985
เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2555 11:55
04 กรกฎาคม 2555
Ico48
เสวนางานวิจัย
ใน เรื่องหน้างาน
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ด้วยวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยของ ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ ที่ได้รับทุนจาก สกว. ในวันดังกล่าว คณะฯ ได้จัดเสวนางานวิจัย ณ ห้อง 122 ในช่วงเวลา 11.30-13.00 น. คณะฯ จึงได้เรียนเชิญท่านมาร่วมเสวนาวิจัย ซึ่งในวันนั้นผ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1970
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2555 11:57
Ico48
นักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติใน "วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555"
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ด้วย ม. (สำนักวิจัยและพัฒนา) ได้จัดกิจกรรมงาน "วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ." ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ โดยมีนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ 27 รางวัล ดูรายละเอียดเพิ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1958
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2555 11:54
Ico48
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2557 [ครั้งที่ 2]
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ตามที่ ม. ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยเป็นประจำทุกปี นั้น สำหรับในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยได้กำหนดลักษณะของโครงการวิจัย เกณฑ์การให้ความสนับสนุน และรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ การเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนและระยะเวลาเสนอโครงการ 1. โครงการใหม่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1720
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2555 11:28
30 มิถุนายน 2555
Ico48
คำถามเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
เกร็ดเล็กน้อยสำหรับผู้ที่ใช้วิธีทดสอบน้ำที่อ้างอิงใน Standard Method for the Examination of water and Wastewater, 22nd ed.2012 (ต่อ ) การควบคุมคุณภาพในการวิเคราะห์จุลินทรีย์ในน้ำ เล่มนี้บอกเกี่ยวกับการระบายอากาศ - คือห้องปฏิบัติการต้องมีแผนการระบายอากาศที่ดี ไม่ให้มีฝุ่น กระแสลมและอุณหภูมิที่เ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2120
เมื่อ: 30 มิถุนายน 2555 23:19
Ico48
มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างใน Standard Method for the Examination of water and Wastewater
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
เกร็ดเล็กน้อยสำหรับผู้ที่ใช้วิธีทดสอบน้ำที่อ้างอิงใน Standard Method for the Examination of water and Wastewater, 22nd ed.2012 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างจาก Version เก่า 9221 Multiple-tube Fermentation Technique for Menbers of the coliform Group จะอธิบายการทดสอบ Coliform โดยใช้ MPN 9221 B Standard...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2532
เมื่อ: 30 มิถุนายน 2555 23:14
Ico48
ไปอบรมทดสอบจุลชีววิทยาในน้ำได้อะไรบ้าง
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
มีหลักสูตรการฝึกอบรมมาแน่ะนำน่ะคะ สำหรับคนที่ไม่ได้จบทางจุลชีววิทยา และต้องมาทำงานด้านจุลชีววิทยาโดยเฉพาะต้องมาทดสอบน้ำน่ะค่ะ ได้ไปเพิ่มศักยภาพด้านการทดสอบจุลชีววิทยาในน้ำ จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมประมาณเดือน มิถุนายน เป็นหลักสูตรที่ดีมากค่ะ เพราะได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติสำหรับผู้...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2003
เมื่อ: 30 มิถุนายน 2555 23:10
28 มิถุนายน 2555
Ico48
zotero: เครื่องมือจัดการบรรณานุกรม ตอนที่ 6 Citation & Bibliographic Styles
ใน L-resource
โดย panyarak
ณ วันที่เขียนบันทึกนี้ zotero ได้พัฒนาเป็น version 3.0.7 แล้ว... สำหรับเรื่องของ Styles หรือชื่อเต็มว่า Citation Styles ได้มีการกล่าวถึงเพียงเล็กน้อยในตอนที่ 2 และตอนที่ 5 จนหลายท่านที่อ่านแล้ว อาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้ ในการอ้างอิงนั้น โดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ การอ้างอิง(Cite)ในเอกส...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 3519
เมื่อ: 28 มิถุนายน 2555 08:36
22 มิถุนายน 2555
Ico48
"ปาล์มน้ำมัน...วันวาน วันนี้ วันหน้า"
ใน งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อมรรัตน์
การเสวนาวิจัยในหัวข้อ "ปาล์มน้ำมัน...วันวาน วันนี้ วันหน้า"โดย รศ. ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ และ คุณธีระพงศ์ จันทรนิยมวิทยากรทั้งสองท่านให้ข้อมูลด้านต่างๆ ของปาล์มน้ำมัน ซึ่งแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากอดีต ถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ในอดีตผลผลิตจากปาล์มน้ำมันใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง บริโภค...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1773
เมื่อ: 22 มิถุนายน 2555 19:49
14 มิถุนายน 2555
Ico48
ขอเชิญเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลช ถ.ประดิพัทธ์ สะพานควาย กทม. ดังนี้ 1. หลักสูตร “วิธีการ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1524
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2555 10:23
13 มิถุนายน 2555
Ico48
โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS database) พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
ใน งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อมรรัตน์
หัวหน้าโครงการรศ.ดร.วิเชียร จาฎุพจน์ ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ร่วมโครงการดร. สุชาติ เชิงทอง คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3447
เมื่อ: 13 มิถุนายน 2555 18:25