นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิจัย - วิจัยสถาบัน

20 กรกฎาคม 2555
Ico48
ผลการดำเนินการ และการให้บริการคลินิกเขียนบทความวารสารนานาชาติ และคลินิกนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน สืบเนื่องจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดตั้ง “คลินิกเขียนบทความวารสารนานาชาติ” เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารของคณะฯ ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น และพัฒนาบุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ให้ได้รับคำปรึกษาด้านภาษาสำหรับการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1783
เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2555 13:47
18 กรกฎาคม 2555
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมไม่ใช่แค่เรื่องขำ ๆ”
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากร นักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่านด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คลินิกนวัตกรรมคณะวิศวฯ) และ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรม ซึ่งรวมถึงการจัดการ การบูรณาการปัจจัยสำคัญต่างๆ และการผลักดันให้องค์กรมีความเป็นนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ อง...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1976
เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2555 10:33
16 กรกฎาคม 2555
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ประจำปี 2555
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร​์ทุกท่าน ด้วยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้​จัดโครงการส่งเสริมการแปลงทรัพย​์สินทางปัญญาเป็นทุนสำหรับผู้ปร​ะกอบการ SMEs ประจำปี 2555 ได้จัดโครงการส่งเสริมการแปลงทร​ัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1868
เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2555 11:55
04 กรกฎาคม 2555
Ico48
เสวนางานวิจัย
ใน เรื่องหน้างาน
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ด้วยวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยของ ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ ที่ได้รับทุนจาก สกว. ในวันดังกล่าว คณะฯ ได้จัดเสวนางานวิจัย ณ ห้อง 122 ในช่วงเวลา 11.30-13.00 น. คณะฯ จึงได้เรียนเชิญท่านมาร่วมเสวนาวิจัย ซึ่งในวันนั้นผ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1853
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2555 11:57
Ico48
นักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติใน "วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555"
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ด้วย ม. (สำนักวิจัยและพัฒนา) ได้จัดกิจกรรมงาน "วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ." ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ โดยมีนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ 27 รางวัล ดูรายละเอียดเพิ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1830
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2555 11:54
Ico48
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2557 [ครั้งที่ 2]
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ตามที่ ม. ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยเป็นประจำทุกปี นั้น สำหรับในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยได้กำหนดลักษณะของโครงการวิจัย เกณฑ์การให้ความสนับสนุน และรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ การเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนและระยะเวลาเสนอโครงการ 1. โครงการใหม่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1624
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2555 11:28
30 มิถุนายน 2555
Ico48
คำถามเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
เกร็ดเล็กน้อยสำหรับผู้ที่ใช้วิธีทดสอบน้ำที่อ้างอิงใน Standard Method for the Examination of water and Wastewater, 22nd ed.2012 (ต่อ ) การควบคุมคุณภาพในการวิเคราะห์จุลินทรีย์ในน้ำ เล่มนี้บอกเกี่ยวกับการระบายอากาศ - คือห้องปฏิบัติการต้องมีแผนการระบายอากาศที่ดี ไม่ให้มีฝุ่น กระแสลมและอุณหภูมิที่เ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2037
เมื่อ: 30 มิถุนายน 2555 23:19
Ico48
มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างใน Standard Method for the Examination of water and Wastewater
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
เกร็ดเล็กน้อยสำหรับผู้ที่ใช้วิธีทดสอบน้ำที่อ้างอิงใน Standard Method for the Examination of water and Wastewater, 22nd ed.2012 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างจาก Version เก่า 9221 Multiple-tube Fermentation Technique for Menbers of the coliform Group จะอธิบายการทดสอบ Coliform โดยใช้ MPN 9221 B Standard...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2460
เมื่อ: 30 มิถุนายน 2555 23:14
Ico48
ไปอบรมทดสอบจุลชีววิทยาในน้ำได้อะไรบ้าง
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
มีหลักสูตรการฝึกอบรมมาแน่ะนำน่ะคะ สำหรับคนที่ไม่ได้จบทางจุลชีววิทยา และต้องมาทำงานด้านจุลชีววิทยาโดยเฉพาะต้องมาทดสอบน้ำน่ะค่ะ ได้ไปเพิ่มศักยภาพด้านการทดสอบจุลชีววิทยาในน้ำ จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมประมาณเดือน มิถุนายน เป็นหลักสูตรที่ดีมากค่ะ เพราะได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติสำหรับผู้...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1930
เมื่อ: 30 มิถุนายน 2555 23:10
28 มิถุนายน 2555
Ico48
zotero: เครื่องมือจัดการบรรณานุกรม ตอนที่ 6 Citation & Bibliographic Styles
ใน L-resource
โดย panyarak
ณ วันที่เขียนบันทึกนี้ zotero ได้พัฒนาเป็น version 3.0.7 แล้ว... สำหรับเรื่องของ Styles หรือชื่อเต็มว่า Citation Styles ได้มีการกล่าวถึงเพียงเล็กน้อยในตอนที่ 2 และตอนที่ 5 จนหลายท่านที่อ่านแล้ว อาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้ ในการอ้างอิงนั้น โดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ การอ้างอิง(Cite)ในเอกส...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 3289
เมื่อ: 28 มิถุนายน 2555 08:36
22 มิถุนายน 2555
Ico48
"ปาล์มน้ำมัน...วันวาน วันนี้ วันหน้า"
ใน งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อมรรัตน์
การเสวนาวิจัยในหัวข้อ "ปาล์มน้ำมัน...วันวาน วันนี้ วันหน้า"โดย รศ. ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ และ คุณธีระพงศ์ จันทรนิยมวิทยากรทั้งสองท่านให้ข้อมูลด้านต่างๆ ของปาล์มน้ำมัน ซึ่งแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากอดีต ถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ในอดีตผลผลิตจากปาล์มน้ำมันใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง บริโภค...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1669
เมื่อ: 22 มิถุนายน 2555 19:49
14 มิถุนายน 2555
Ico48
ขอเชิญเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลช ถ.ประดิพัทธ์ สะพานควาย กทม. ดังนี้ 1. หลักสูตร “วิธีการ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1408
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2555 10:23
13 มิถุนายน 2555
Ico48
โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS database) พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
ใน งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อมรรัตน์
หัวหน้าโครงการรศ.ดร.วิเชียร จาฎุพจน์ ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ร่วมโครงการดร. สุชาติ เชิงทอง คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3298
เมื่อ: 13 มิถุนายน 2555 18:25
10 มิถุนายน 2555
Ico48
การตรวจสอบวรรณกรรมงานวิจัย นอกจากกำไร ยังไม่ขาดทุน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำวิจัย มีบทหนึ่งที่ด้วยการตรวจวรรณกรรม review of literatures คือ การติดตาม ค้นคว้า ศึกษาว่างานวิจัยในเรื่องที่จะทำนั้นมีใครได้ทำอะไรไปแล้ว ถึงไหน หลายคนที่ทำวิจัย คงพอจะทราบว่า กว่าจะได้คำตอบจากงานวิจัยต้องใช้พลังงานมากน้อยเพียงใด ทั้งพลังงาน พลังความคิด ความพยายาม ความอดทน พลังเงิน เวลา ก...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1817
เมื่อ: 10 มิถุนายน 2555 18:24
08 มิถุนายน 2555
Ico48
“ความกลัว”อุปสรรคสำคัญของงานวิจัย ?
ใน งานของภาควิชาฯ
โดย anni
มีอาจารย์ในภาควิชาฯ ท่านหนึ่งแนะนำให้นักศึกษาปริญญาโท อ่านและฝากหนังสือไว้กับเราเผื่อนักศึกษามาถามหา นักศึกษายังไม่มาก็ยืมมาอ่านก่อน เป็นบทความเขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ สมภาร ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี มีหลายข้อที่...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1841
เมื่อ: 08 มิถุนายน 2555 08:41
06 มิถุนายน 2555
Ico48
“ใบไม้เปลี่ยนสี” เดิน ดู ดี ดี ...อาจบ่งชี้ดินขาดธาตุแมกนีเซียม (Mg) ได้
ใน ความรู้คู่ปฐพี
โดย จุฑามาศ
“ใบไม้เปลี่ยนสี” เดิน ดู ดี ดี ...อาจบ่งชี้ดินขาดธาตุแมกนีเซียม (Mg) ได้ หลาย ๆ คนคงชอบช่วงเวลาที่ใบไม้เปลี่ยนสีตามฤดูกาล โดยอาจเป็นสีแดงบ้าง เหลืองบ้างหรือสีส้มขึ้นอยู่กับพรรณไม้ เกิดขึ้นทั้งต้นก่อนที่ใบจะร่วงหล่นไป และเกิดขึ้นกับต้นไม้ชนิดผลัดใบ ซึ่งพบเห็นได้น้อยในสภาพภูมิอาก...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 6121
เมื่อ: 06 มิถุนายน 2555 11:11
31 พฤษภาคม 2555
Ico48
ค้นหาวารสารในฐานข้อมูล SCOPUS & เว็บ Scimago ได้อย่างไร
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
ฐานข้อมูล SCOPUS ซึ่งจะมีข้อมูลวารสารและบทความต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ SCOPUS โดยตรงครับ แต่ทั้งนี้ หน่วยงานต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน ซึ่งก็แพงไม่ใช่เล่น โดยในฐานข้อมูลนี้จะสามารถค้นหาได้เกือบทุกอย่างที่ต้องการ ตั้งแต่ ชื่อวารสาร บทความต่างๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับต่างๆ ข้อมูลการอ้างอิง ทั...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 7179
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2555 12:19
Ico48
แผนที่กังหันลมของเดนมาร์ก
ใน พลังงานลม
โดย Smarn
ควันหลงจากงานประชุมวิชาการ ที่นึกได้ว่าในด้านพลังงานงานลมแล้วยังมี myth หรือนิยายปรัมปรา ให้เชื่อต่อ ๆ กันมา 2-3 เรื่อง ก็เลยว่าจะหารูปประกอบซะหน่อย ... ก็เปะปะไปเจอเวปของ Denisk Energy Agencyและได้ข้อมูลการติดตั้งกังหันลมในเดนมาร์กในรูปแผนที่ interactiveซึ่งเขาทำไว้ดีมาก ๆ ก็เลยนำมาฝากกันครับผม...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2730
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2555 11:42
28 พฤษภาคม 2555
Ico48
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(ภาคบรรยาย)
ใน งานของภาควิชาฯ
โดย anni
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีที่ รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา ได้รับรางวัลดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง โดยนำเสนอผลงาน เรื่อง อิทธิพลของระดับโปรตีนในอาหารข้นต่อการกินได้และกระบวนการหมักใน กระเพาะรูเมนในแพะรีดนม ในการประชุมวิชา...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 3196
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2555 16:34
Ico48
การประชุมวิชาการ UN-CECAR ครั้งที่ 6
ใน การเรียนการสอนและวิจัย
โดย Smarn
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 55 ได้ไปร่วมงาน 6th UN-CECAR ASIA Internatonal Conference : Renewable Energy จัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปร่วมงานแค่วันเดียวด้วยภาระต้องทำงานเอกสารที่ต้องส่งอีกเยอะ ผู้เข้าร่วมก็มีทั้งไทย อินโด เวียตนาม มาเลย์ เนปาล ฯลฯ ก็ได้อัพเดตหลายเรื่องที่พอจะมา share ได้บ้าง เรื่องแ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1800
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2555 16:04