นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิจัย - วิจัยสถาบัน

26 October 2012
Ico48
HRPP คือ....... 2. การดำเนินงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การทำกิจกรรมของเครือข่ายมีกิจกรรมเป็นคณะกรรมการ 2 ระดับ คือ กรรมการอำนวยการ และกรรมการวิชาการ โดยมีการเลือกประธานกรรมการแต่ละชุด 4 ปีีต่อครั้ง ขณะนี้อยู่ในรอบที่ 2 ประธานกรรมการอำนวยการเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นรอบที่ 2 ประธานกรรมการวิชาการเป็นผู้แทนของกรมวิชการเกษตร ซึ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1346
at: 26 October 2012 17:54
25 October 2012
Ico48
HRPP คือ....... 1. จุดเร่ิมต้นและสมาชิก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
HRPP : Hevea Research Platform in Partnership คือ เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยยางพาราระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ที่เน้นการวิจัยในส่วนต้นน้ำ คือด้านพืชกรรม พันธุุ์ การผลิตยางเบื้องต้น และเศรษฐสังคมของชาวสวนยาง ในความร่วมมือ มีหน่วยงานของไทยที่เป็นสมาชิกหลัก 3 หน่วยงาน คือ ม.เกษตรศาสตร์ ม.สงขลานคร...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1159
at: 25 October 2012 10:49
23 October 2012
Ico48
การเดินทางมาประชุมHRPPที่อุดร :อุปสรรคที่ไม่เป็นปัญหา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
22 ต.ค.2555 เดินทางมาอุดรธานี เพื่อประชุมวิชาการยางพารา ของเครือข่ายวิจัย HRPP;Havea Research Platform in Partnership เป็นเครือข่ายความร่วม 4 สถาบันหลัก ม.อ. ม.เกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร และCIRAD ของฝรั่งเศส และสถาบันสมทบ ในประเทศไทย 6 และจากประเทศฝรั่งเศสอีก 6 แห่ง ในการดำเนินก...
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 1220
at: 23 October 2012 08:45
15 October 2012
Ico48
จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : ก.ย.55
in RDONews
By Sutawadee
เรียน อาจารย์/นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการสืบค้นและรายงานข้อมูลจำนวนผลงานตีพิมพ์ประจำเดือน ซึ่งเป็นการสืบค้นผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่วงการวิชาการยอมรับ 2 ฐาน คือ 1. Web of Science ของสถาบัน ISI บริษัท Thomson Reuters...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1567
at: 15 October 2012 16:07
14 October 2012
Ico48
เมื่อกรดอะมิโนมาตรฐานไม่แยก
in งานวิจัยทางด้าน Molecular
By คิดบวก
ปัญหาที่มักพบบ่อยสำหรับ PTH standard ในการวิเคราะห์ Protein Sequence คือ มี Standard บางตัวที่ไม่แยก ซึ่งที่พบบ่อยน่ะค่ะจะมีอยู่ 2 ที่ วันนี้มาแชร์กันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน่ะค่ะ ที่แรกที่จะพบบ่อยคือ Rกับ Y เพื่อนๆอาจสงสัยคือตัวอะไรก็คือ Arginine กับ Tyrosine ซึ่งจะเป็นปัญหา Peak รวมกันค่ะเหมือนใน...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 1335
at: 14 October 2012 21:09
12 October 2012
Ico48
ด่วน ! เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบพัฒนาจังหวัดสงขลา ก่อน 17 ตุลา นี้
in RDONews
By Sutawadee
ด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย โดยมีวงเงินประมาณ 5 ล้านบาท จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งมาได้ที่ plan.sk@hotmail.com และสำเนาถึงsuparp....
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1412
at: 12 October 2012 14:40
11 October 2012
Ico48
แอปเปิลอินทรีย์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เกษตรอินทรีย์เป็นสิ่งที่ที่การเรียกร้องให้มีการผลิตเพื่อลดการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี รักษาสิ่งแวดล้อม หรืออาจเรียกว่า เกษตรธรรมชาติ การเกษตรของโลกได้ปรับเปลี่ยนมานานเป็นศตวรรษ จากอาศัยธรรมชาติจริง ๆ ออกป่า ล่าสัตว์ เก็บพืชพรรณป่า เป็นอาหาร มาเป็น เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ มาเป็นเกษตรเพิ่มผลผลิต เป็นเ...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1253
at: 11 October 2012 19:01
09 October 2012
Ico48
อาจารย์ภาควาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ. ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช พบสัตว์ใต้น้ำสกุลใหม่ในทะเลสาบสงขลา
in RDONews
By Sutawadee
ทะเลสาบสงขลา เป็นทะเลสาบแห่งเดียวในประเทศไทยที่อยู่ติดกันถึง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ โดยเป็นทะเลสาบที่มีลักษณะของน้ำในทะเลสาบถึง 3 น้ำ คือ น้ำจืด, น้ำกร่อย และน้ำเค็ม มีแม่น้ำและคลองหลายสายที่ไหลเข้าสู่ทะเลสาบแห่งนี้ ทำให้น้ำมีกา...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1641
at: 09 October 2012 21:02
Ico48
GILAAT 2012
in Aquatic Science
By T. Sangchaisri
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการการพัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายนวัตกรรมด้านพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำในเขตร้อนชื้น โดยภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPF) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ...
Flowers: 10 · Comments: 1 · Read: 1845
at: 09 October 2012 13:14
03 October 2012
Ico48
คนทำงานมหาวิทยาลัยวิจัย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คำว่า วิจัย หมายถึง การพัฒนางานด้วยข้อมูลและความจริง เพื่อทำให้งานดีขึ้น มีคุณค่าเพิ่มขึ้น นอกจากการหาความจริงทางวิชาการ ดังนั้น การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย จึงไม่ได้หมายถึง การทำวิจัยด้านวิชาการเท่านั้น ยังหมายถึง การทำงานทั้งระบบของมหาวิทยาลัย รวมถึงระบบบริหารจัดการ ที่ต้องมีการเก็บข้อมูลความจริ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1324
at: 03 October 2012 08:59
Ico48
การสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างที่ต้องเก็บนาน
in งานวิจัยทางด้าน Molecular
By คิดบวก
แนะนำเทคนิคการสกัดดีเอ็นเอ สำหรับนักวิจัยด้านชีวโมเลกุล อาจจะเจอปัญหาการหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับ PCR product เช่น มีการออกแบบ Primer ที่เหมาะแล้วปรับสภาวะต่างๆ ตั้งมากมายแต่ทำไม ยังไม่ได้ ซึ่งปัญหาการทำ PCR โดยหลักๆ ดิฉันมองว่ามีแค่ 2 อย่างน่ะ การสกัดดีเอ็นเอ - อาจจะเกิดจาก ตัวอย่างเก็บนาน ...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 1766
at: 03 October 2012 01:55
01 October 2012
Ico48
มูลนิธิชัยพัฒนา หนุน ม.อ.-วิทยาลัยเกษตรตรัง เดินหน้าโครงการวิจัยศูนย์รวบรวมปาล์มน้ำมัน
in RDONews
By Sutawadee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดทำโครงการศึกษาวิจัยศูนย์รวบรวมปาล์มน้ำมัน เพื่อหวังรวบรวมฐานข้อมูลด้านผลผลิตปาล์มน้ำมันแต่ละสายพันธุ์ และให้เป็นศูนย์คัดเลือกคัดเลือกผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มที่ให้ผลผลิตสูงที่เข้ากับสภาพภูมิอากาศของไทยได้ดี ขยายให้แก่เกษตรก...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1192
at: 01 October 2012 15:52
13 September 2012
Ico48
ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award
in RDONews
By Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา ที่ได้รับรางวัลBest Paper Awardจากเรื่อง “Incidence of FGFR3 mutrations and its association with pathological fatures in Thai patints with transitional cell carcinoma of urinary bladder&rdquo...
Flowers: 3 · Comments: 2 · Read: 2388
at: 13 September 2012 16:38
Ico48
SJST Volume 34: 4 (July- August 2012) is now available online
in RDONews
By Sutawadee
Dear PSU College, Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST), Volume 34: 4 (July- August 2012) is now available online at http://rdo.psu.ac.th/sjstweb/current.php. Yours sincerely, Songklanakarin Journal of Science and Technology Te...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1314
at: 13 September 2012 16:15
Ico48
ขอเชิญส่งต้นฉบับงานวิจัย เพื่อจัดพิมพ์หนังสือ ลองแล...ผลงานวิจัยในม.อ. ฉบับที่ 4
in RDONews
By Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนาได้จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบที่ชาวบ้านทั่วไปสามารถทำความเข้าใจได้ ชื่อว่า"ลองแล...ผลงานวิจัยในม.อ." ฉบับล่าสุด เป็นฉบับที่ 4โดยมีการจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 1 เล่ม เพื่อเผยแพร่ในงาน ม.อ.วิชาการ ที่หาดใหญ่, งาน Thailand Research Expoและงานวันนักประดิษฐ์ ที่กรุงเทพมห...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1624
at: 13 September 2012 16:12
08 September 2012
Ico48
จรรยาบรรณ สำคัญที่ใคร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
สัปดาห์ก่อน สอนนักศึกษาปริญญาเอก เรื่อง จรรยาบรรณนักวิจัย ที่ปัจจุบัน ทางสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่เรียกย่อ ๆ ว่า วช. ได้เปลี่ยนเป็น จรรยาวิชาชีพวิจัย (Research code of conduct) ที่ประกอบด้วย มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards of work performance) และจรรยธรรมการวิจัย (Research ethics) นี่...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1806
at: 08 September 2012 19:57
16 August 2012
Ico48
การทำวิจัย 3. การสร้างค่าจริงของการทำวิจัย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เข้าใจ เข้าถึง จึงพัฒนา คือบริบทที่สำคัญในการพัฒนา ไม่ว่าจะพัฒนาอะไร ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้แก่การทำงานการพัฒนา การค้นคว้า ตรวจเอกสาร จากตำรา จากวิชาเรียน จากวารสาร เป็นเพียงให้ได้ความรู้ ความเข้าใจ รู้วิธีการทำการทดลอง แต่ขั้นตอนที่สำคัญในการทำวิจัยให้เกิดค่า ต้องเข้าถึงว่า คว...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1393
at: 16 August 2012 19:12
13 August 2012
Ico48
การทำวิจัย 2. หลักการทำวิจัย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
หลักสำคัญของการทำวิจัย คือ ต้องไม่ทำซ้ำกับสิ่งที่มีการทำแล้ว จึงเรียกว่า re+search เพื่อการพัฒนาที่ดีกว่าเดิม และช่วยกันทำคือที่มาว่าการทำวิจัยแล้วต้องมีการเผยแพร่ จดสิทธิบัตร ให้รู้มีใครได้ทำไปถึงไหนแล้ว เสียดายที่คนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าเป็นการจับจองเป็นเจ้าของ เก็บเป็นความลับที่ทำให้ช่วยกันพัฒน...
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 1748
at: 13 August 2012 17:18
Ico48
การทำวิจัย 1. เริ่มต้นค้นหา re+search
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การวิจัย ที่ภาษาอังกฤษเขียนว่า Research คือการค้นคว้าหาสิ่งใหม่ ๆ คือ re + search คือ ค้นคว้า ศึกษาแล้ว ค้นคว้า ศึกษาอีก ต่อเนื่องกันไป ไม่มีวันจบ แต่ต้องเพิ่มค่า เพิ่มความรู้ใหม่ ๆ ให้มีค่า มีประโยชน์เพิ่มขึ้น อย่างกรณี โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และการใช้งาน จากโทรศัพท์บ้าน คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่...
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 1636
at: 13 August 2012 17:07
20 July 2012
Ico48
ผลการดำเนินการ และการให้บริการคลินิกเขียนบทความวารสารนานาชาติ และคลินิกนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
in ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
By นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน สืบเนื่องจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดตั้ง “คลินิกเขียนบทความวารสารนานาชาติ” เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารของคณะฯ ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น และพัฒนาบุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ให้ได้รับคำปรึกษาด้านภาษาสำหรับการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1706
at: 20 July 2012 13:47