นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประชาสัมพันธ์

24 พฤษภาคม 2559
23 พฤษภาคม 2559
Ico48
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อรับทุนจาก EURAXESS ASEAN
ใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Parisss'O
ด้วยสำนักวิจัยและพัฒนา ได้ประชาสัมพันธ์เชิญผู้สนใจสมัครเพื่อรับทุนจาก EURAXESS ASEAN ในหัวข้อต่อไปนี้ 1. Horizon 2020 SME Innovation Associate Programme: Matching EuropeanSMEs and Talented researchers. ASEAN Eligible. Deadline 30 June 2016 2. MSCA Individual Fellowships Open to ASEAN ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 893
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2559 10:12
19 พฤษภาคม 2559
Ico48
การเตรียมตัวนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย P'o'm
การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาโครงการรักเกษตรและนักศึกษาสอบตรงของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษา ได้ที่ http://reg.psu.ac.th/newstudentadmis/ การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://reg.psu.ac.th/notice_newstudent.html ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1084
เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2559 16:20
18 พฤษภาคม 2559
Ico48
อบรมหลักสูตร "Techniques Technologies and Application Inorganic Analysis "AAS,ICP-OES and ICP-MS"
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ผ่านไปแล้วครับ ความอนุเคราะห์จากทาง บริษัทเพอร์กิน เอลเมอร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร "Techniques Technologies and Application Inorganic Analysis "AAS,ICP-OES and ICP-MS" การอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน การอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 986
เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2559 20:35
17 พฤษภาคม 2559
Ico48
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรคณะฯ จำนวน 2 หลักสูตร
ใน ทั่วไป
โดย bo
ด้วยงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จะจัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของคณะฯ โดยจะจัดในช่วงปิดภาคการศึกษา ในระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2559จำนวน 2 หลักสูตร คือ1. หลักสูตร “Microsoft Excel 2013” ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559รับจำนวน 35 คน2. ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 554
เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2559 15:19
Ico48
ฝึกอบรม การจัดการสวนยาง จัดการชีวิต เพื่ออนาคตที่มั่นคง
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จัดฝึกอบรม เรื่องการจัดการสวนยาง จัดการชีวิต เพื่ออนาคตที่มั่นคง ให้กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) โดยมีกลุ่มเป้าหมายจาก.. 1. ชุมชนบ้านโคกขี้เหล็ก 2. ชุมชนบ้านม่วงค่าย 3.ชุมชนบ้านหลุมหัวล้าน 4. ชุมชนบ้านทุ่งรื่น-หัวจักร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 695
เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2559 10:21
13 พฤษภาคม 2559
Ico48
ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน learn
โดย ศรีนรา
เป็นอีกหนึ่งครา..ที่เราชาวทรัพย์ บุคลากร-นักศึกษา-และผู้มีส่วนร่วมในกิจการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมเสวนา จับเข่าคุย .. การทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นตนไป... 09.00 - 10.00 น.แนวคิดในการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 837
เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2559 14:58
06 พฤษภาคม 2559
Ico48
งานเยี่ยมชมจากกาตาร์
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
"เครื่องมือวิจัยชั้นสูง"เขาเรียกกันมาอย่างนั้น หากจะใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าถึงซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ ของทุก ๆ หน่วยงาน ต้องมีศูนย์กลางที่จะจัดการให้เป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพต่อการใช้งานอย่างสูงสุดจะต้องมี ระบบการบริหารของ"ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์" ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1145
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2559 14:33
05 พฤษภาคม 2559
Ico48
คณะทำงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
การก่อตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อรวบรวมเครื่องวิจัยชั้นสูงมาไว้เป็นศูนย์เครื่องกลางในการให้บริการกับนักวิจัยและคณาอาจารย์ที่ต้องใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนา อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการใช้เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้เต็มประสิทธิภาพ หมายความว่าทุก ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1280
เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2559 07:51
04 พฤษภาคม 2559
Ico48
เชิญชวนร่วมโครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร"
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ด้วยฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการให้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี และเห็นว่านักวิจัยรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งใช้เวลาดำเนินโครงการนานกว่าระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาในการทำงานวิจัยและตีพิม...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 825
เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2559 16:54
03 พฤษภาคม 2559
Ico48
การนำเสนอวิสัยทัศน์ของ "ลูกสิงห์ศรีตรัง" ในงานรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการครั้งที่ 7
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
ขอแสดงความยินดีกับ"ลูกสิงห์ ศรีตรัง" ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 4 คน ได้แก่นางสาวสุภาวดี เพชรตีบ, นางสาว อภิญญา นวลจันทร์, นางสาว วราภรณ์ บุญพิพัฒน์ และ นายฐิติโชติ จารุโศภิตกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอั...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 907
เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2559 09:06
30 เมษายน 2559
Ico48
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์
ใน งานของภาควิชาฯ
โดย anni
รู้สึกว่าการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 ผ่านไปได้ไม่นาน การเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้ง ที่ 5 ก็มาถึง หนึ่งปีผ่านไปเร็วมาก ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 28-30 ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 833
เมื่อ: 30 เมษายน 2559 23:04
23 เมษายน 2559
Ico48
High Pressure Capillary Rheometer
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
เครื่องคาปิลารี่รีโอมิเตอร์ (Capillary Rheometer) เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับการศึกษาสมบัติทางการไหลของตัวอย่างที่เป็นพอลิเมอร์ เม็ดพลาสติก ยางคอมพาวนด์ ซึ่งตัวอย่างประเภทนี้ นิยมตรวจวัดโดยใช้เครื่องคาปิลารี่รีโอมิเตอร์ (capillary rheometers) ซึ่งหลักการของเครื่องมือวัดชนิดนี้ คือ การวัดค่าความดัน...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1290
เมื่อ: 23 เมษายน 2559 19:17
21 เมษายน 2559
Ico48
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ รับรางวัลในงาน "เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2558"
ใน รางวัลนักศึกษา
โดย MeanKuma
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงาน "เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558" ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยฺเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1406
เมื่อ: 21 เมษายน 2559 14:52
16 เมษายน 2559
Ico48
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City)
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ความเป็นมาของโครงการ : เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำและ ขาดเสถียรภาพ กระทรวงอุตสาหกรรมโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงจัดทำโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ขึ้น เพื่อเพิ่มอุปสงค์การใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมขั้นกลางน้ำและปลายน้ำที่ สำคั...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 877
เมื่อ: 16 เมษายน 2559 18:35
12 เมษายน 2559
Ico48
จองพื้นที่จำหน่ายสินค้างานเกษตรภาคใต้
ใน งานเกษตรภาคใต้
โดย ศรีนรา
เรื่มต้นกับการประชาสัมพันธ์ จองพื้นที่จำหน่าย/แสดงสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ การเกษตรอาหารเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตร เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้าน หนังสือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สินค้าทั่วไป เกษตรเพื่อชาวใต้ สำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน..จะแจ้งเป็นระยะๆ ขอขอบคุณ :)
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1369
เมื่อ: 12 เมษายน 2559 13:07
09 เมษายน 2559
Ico48
เส้นทางเข้า-ออกสถานีขนส่ง
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
เพิ่มเส้นทางเข้าออกขนส่ง ที่อยู่บริเวณเปิดท้ายขายของแรกเริ่มเดิมทีที่ก่อส้างแล้วเสร็จเมื่อสักหลายสิบปีที่แล้ว ทั้งบ้านทั้งที่จอดรถว่างเต็มไปเสียหมด ไม่มีใครไปใช้บริการจอดรถ รถประจำทาง รถบัส รถตู้ ไม่มีใครยอม ต่างยึดพ้นที่บริเวณสายหนึ่ง สายสอง และหน้าหอนาฬิกาเป็นที่จอดรอผู้โดยสาร มาวันนี้สถานกา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1042
เมื่อ: 09 เมษายน 2559 06:54
05 เมษายน 2559
Ico48
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24
ใน พัฒนางาน
โดย แมงปอ
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 - 21 สิงหาคม 2559 ในปีนี้จะเปิดให้ใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า ดังนี้ พื้นที่พิเศษ - สมัครทางไปรษณีย์ กรณีผู้สมัครที่เคยได้รับสิทธิในพื้นที่ สามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ในระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2559 โดยใช้วันประทับตราไปรษณ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 831
เมื่อ: 05 เมษายน 2559 16:47
04 เมษายน 2559
Ico48
มหาสงกรานต์ สุขสำราญชาวทรัพย์
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
ศุกร์ 8 เมษา มหาสงกรานต์ สุขสำราญชาวทรัพย์ มหาสงกรานต์ สุขสำราญชาวทรัพย์ งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ลานไทร อาคาร ๓ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วม : พิธีสงฆ์ แต่งกายผ้าไทยสีสันสดใส และรดน้ำดำหัว กำหนดการ ๐๘.๓๐ น. การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งทรัพย์จาง ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 901
เมื่อ: 04 เมษายน 2559 16:32
01 เมษายน 2559
Ico48
ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๑ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๙ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมใจถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน ขอจงทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ "นารีรัตนา” เพลงเฉลิมพระเกียรติ “เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร *************...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 1136
เมื่อ: 01 เมษายน 2559 11:03