นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติศาสตร์

18 กันยายน 2558
Ico48
ทอง: สยาม ในภาษาสันสกฤต
ใน สังคม
โดย Smarn
ประเทศไทย ชื่อเดิมของเมืองไทยคือสยาม ซึ่งหมายความว่าทองในภาษาสันสกฤตเมื่อก่อนชื่อดั้งเดิมของไทยคือสุวรรณภูมิ ซึ่งมีความหมายว่า แผ่นดินทอง ชาวจีนในสมัย​​ก่อนเรียกไทยว่า "จินหลิน" ซึ่งมีความหมายว่า คาบสมุทรทอง และทองมักจะถูกอ้างถึงในวรรณกรรมทางพุทธศาสนาที่สำคัญของไทยพระพุทธเจ้าถูกล่าวว่ามีผ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2194
เมื่อ: 18 กันยายน 2558 09:32
17 สิงหาคม 2558
Ico48
บทสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นางสาวรัตนา ยงยิ่งประเสริฐ "
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย saw
นางสาวรัตนา ยงยิ่งประเสริฐเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ พี่รัตนา ยงยิ่งประเสริฐ ถือได้ว่าเป็นบุคลากรรุ่นบุกเบิกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ สมัยท่าน ศ.ดร.สุจินต์ จินายน เป็นคณบดี พี่รัตนาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานสำนักงาน คอยให้คำปรึกษา แนะนำงานให้กับน้องๆ และหน่วยงานอื่นๆ สา...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1131
เมื่อ: 17 สิงหาคม 2558 10:47
15 สิงหาคม 2558
Ico48
บทสัมภาษณ์อาจารย์วสันณ์
ใน เรื่องเล่าภาควิชา
โดย โจโมะน้ำตาล
รองศาสตราจารย์ ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์ ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 ที่จังหวัดราชบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2519 และได้รับการบรรจุเข้ารับราชก...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 940
เมื่อ: 15 สิงหาคม 2558 15:56
13 สิงหาคม 2558
Ico48
ศิษย์บัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลีเมล็ดพันธุ์ ม.อ.
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
9 สิงหาคม 2558 ลูกศิษย์ปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ได้นัดเลี้ยงอาหารอาจารย์และนักวิชาการ ที่ภัตราคารอาหารต่อฮวด หาดใหญ่ ในวาระเกษียณอายุ มีลูกศิษย์ที่มาร่วมงานได้ 25 คน มีที่ไม่ได้มาร่วมอีกประมาณ 20 คน แสดงว่าได้มำหน้าที่ผลิตมหาบัณฑิต ดุษฏีบัณฑิต ด้านเทคโนโลเมล็ดพันธุ์ได้ ป...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 642
เมื่อ: 13 สิงหาคม 2558 07:52
11 สิงหาคม 2558
Ico48
ช่วงหนึ่งแห่งชีวิต...รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา (4)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตอน ความประทับใจ ณ ที่แห่งนี้ ความประทับใจที่ได้รับ เมื่อมาทำงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระตำหนักสวนจิตรลดา เมื่อครั้งได้ลาศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พระองค์ท่านทรงเมตตาให้โอวาทในการดำรงชีวิต ซึ่งถือเป็นมงคลแห่งชีวิตที่จะเก็บไว้ตลอดไป จา...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1055
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2558 16:09
Ico48
ช่วงหนึ่งแห่งชีวิต...รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา (3)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตอน งานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สาธารณชน งานวิจัย หน้าที่ของอาจารย์ คือสอนหนังสือ ถ้าเราไม่แสวงหาความรู้มาสอน เราจะไปเอาที่ไหนถ้าไม่ทำเอง ถ้าอาจารย์ไม่ทำงานวิจัยก็ต้องอ่านตำราของคนอื่น ซึ่งภาคใต้ยังไม่มีใครทำ มันก็ใช้ไม่ได้ จึงได้ทำวิจัยเรื่อยมา เพื่อเป็นข้อมูลสอนนักศึกษา และเผยแพร่วิชา...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 945
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2558 15:26
Ico48
ช่วงหนึ่งแห่งชีวิต...รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา (2)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตอน การทำงานรุ่นบุกเบิก การทำงาน เป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ขณะนั้นยังไม่ได้รับนักศึกษาและยังไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน จึงต้องทำงานหลายหน้าที่ ทำให้ได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์มากมาย เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่สายธุรการเช่นปัจจุบัน จดหมายราชการฉบับแรกๆอาจารย์เป็นผู้พิมพ์เอง และ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 859
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2558 14:53
Ico48
ช่วงหนึ่งแห่งชีวิต...รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา (1)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา เป็นบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่ร่วมเดินทางกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่แรก ท่านคณบดีคนแรกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช ได้เขียนไว้ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตอนที่ 6 แสวงหาเพื่อนร่วมงา...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1107
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2558 14:21
10 สิงหาคม 2558
Ico48
สัมภาษณ์ คุณสุจิตร์ ชลดำรงค์กุล
ใน งานของภาควิชาฯ
โดย anni
สัมภาษณ์พี่สุจิตร์ พี่สุจิตร์ เล่าว่าได้ยินจาก วิทยุมอ.ประกาศรับสมัครงาน โดยสมัยนั้นเป็นการเปิดรับสมัครรวม สมัครที่คณะวิทย์ และเลือกสมัครในตำแหน่ง ที่ปฏิบัติงานที่ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้ามาทำงานสมัยผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ เป็นหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ ในปี 2523 ตอนนั้นห้องปฏิบ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 643
เมื่อ: 10 สิงหาคม 2558 11:52
07 สิงหาคม 2558
Ico48
บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นายปิติ ศรีปานะ"
ใน Plant Science Diary
โดย ฃีวิตกับความหวัง
นายปิติ ศรีปานะ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ระดับ ชำนาญงาน ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าบรรจุครั้งแรก ปี พ.ศ. 2522 ถือได้ว่าเป็นบุคลากรรุ่นแรก ๆ ในภาควิชาฯ สมัยนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ ซึ่งบรรจุในตำแหน่ง ครู โดยได้รับหน้าที่ในการบุกเบิกพื้นท...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1041
เมื่อ: 07 สิงหาคม 2558 12:26
Ico48
บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นายวันชาติ บุญมณี"
ใน Plant Science Diary
โดย ฃีวิตกับความหวัง
นายวันชาติ บุญมณีตำแหน่ง :พนักงานประจำห้องทดลองภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ หนึ่งแรกและหนึ่งเดียวของภาควิชาฯ ใช้คำนี้เขียนได้เพราะนายวันชาติ บุญมณี คือ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนงานเกษตร คนแรก เมื่อปี พ.ศ.2519 และต่อมาปี พ.ศ.2520 ได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำมีชื่อตำแหน่งเดิม เป็นที่ทราบกัน...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 943
เมื่อ: 07 สิงหาคม 2558 11:45
02 สิงหาคม 2558
Ico48
งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย ปราณี
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ ได้เลี้ยงของคุณนักกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 "เกษตรศาสตร์เกมส์" โดยได้มอบของที่ระลึก แก่ผู้จัดการทีม นักกีฬา และนักกีฬาผู้ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่าง...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 628
เมื่อ: 02 สิงหาคม 2558 11:56
29 กรกฎาคม 2558
Ico48
ปลูกต้นไม้สำหรับพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย ปราณี
งานเกษตรภาคใต้ ประจำปี 2558 กำลังจะเริ่มในไม่ช้าแล้ว (เริ่มวันที่ 9 - 18 สิงหาคม) แต่กรรมการฝ่ายเลขานุการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปลูกต้นไม้เพื่อใช้สำหรับพิธีเปิดก็ขมักเขม้น ลุ้นให้ต้นไม้ที่ปลูกโตทันพิธีเปิด โดยกรรมการฝ่ายนี้ต้องทำตั้งแต่เพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ต่าง ๆ และย้ายต้นกล้าใส่ถุง เริ่มตั้งแต...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1009
เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2558 17:33
22 กรกฎาคม 2558
Ico48
รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์
ใน บันทึกในสงขลานครินทร์
โดย ยาดม
21 ก.ค 58 เข้าร่วมรับฟังนโยบายการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยในกำกับโดยท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในขณะที่ มีการประชุมเพื่อการพิจารณา พรบ.มหาวิทยาลัยในกำกับ จนในที่สุดผ่านการพิจารณา ดำเนินการต่อตามเส้นทางที่กำหนด กลับมาดูปกเพลงเทิดทูนถิ่นที่รักเป็นหลักชัย ซึ่งจัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตั้งมหา...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 886
เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2558 14:43
13 กรกฎาคม 2558
Ico48
ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช บุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557
ใน learn
โดย ศรีนรา
เกียรติประวัติอีกหนึ่งหน้า ของบันทึกประวัติศาสตร์ กับความทุ่มเทแรงใจกายในผลงานวิชาการของท่าน บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557 ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยส...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 828
เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2558 11:33
15 มิถุนายน 2558
Ico48
สรุปเหรียญนักกีฬาชาวทรัพย์
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย ปราณี
จากการที่มหาวิทยาลัย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬา สกอ. นั้น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 1-8 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 9 คน ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร. สมย...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 723
เมื่อ: 15 มิถุนายน 2558 15:03
12 มิถุนายน 2558
Ico48
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย ปราณี
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2558 โดยมีบุคลากรทั้ง 5 วิทยาเขต ซึ่งประกอบด้วย ผู้จัดการทีม...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 689
เมื่อ: 12 มิถุนายน 2558 10:52
11 มิถุนายน 2558
Ico48
ชวนชม: ข้าบดินทร์ ละครดีปลุกจิตสำนึก
ใน สังคม
โดย Smarn
พ่อสอนลูกให้กตัญญูต่อแผ่นดินเกิด เหม จงจำไว้นะลูกวันข้างหน้า ถึงแม้นจะกลายเป็นคนไร้ค่า เป็นเศษธุลีเพียงใดแต่เจ้า ก็จะต้องรู้ไว้ ว่า แผ่นดินนี้ให้อะไรแก่เจ้าบ้างและเจ้ามีความหมายต่อแผ่นดินเพียงใดเจ้าจงทำตัวให้เป็นเศษธุลีที่มีคุณค่า ต่อแผ่นดินนี้เถิด นั่นเป็นคำสอนของพระยาบริรักษ์ และก็...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1032
เมื่อ: 11 มิถุนายน 2558 12:05
09 มิถุนายน 2558
Ico48
ร้อยเรียงเรื่องราว รองศาสตราจารย์ ดร.สุรไกร เพิ่มคำ (3)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตอน ความประทับใจ/ภูมิใจ ณ ที่แห่งนี้ ความประทับใจเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกในตำแหน่งอาจารย์ใน ม.สงขลานครินทร์ที่นักศึกษาเรียก “ อาจารย์ “ เนื่องจากมีภูมิหลังเกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จึงให้ความสำคัญและทุ่มเทในเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่ตรง...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 823
เมื่อ: 09 มิถุนายน 2558 15:10
Ico48
ร้อยเรียงเรื่องราว รองศาสตราจารย์ ดร.สุรไกร เพิ่มคำ (2)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตอน ภาระหน้าที่ ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ (รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส) “ อาจารย์เป็นต้นแบบของการสอน สอนได้ละเอียด ใส่ใจในรายละเอียดเรื่องการสอนทุกอย่างชัดเจน สอนด้วยความตั้งใจ เรียนแล้วเข้าใจหมด คุณสุระพงศ์ สายบุญ หนึ่งในทีมสัมภาษณ์ ได้พูดสนับสนุนสิ่งที่ รศ. ดร. อรัญ งามผ่องใสพูดถึ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 671
เมื่อ: 09 มิถุนายน 2558 14:18