นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เที่ยง
Ico64
เที่ยง จารุมณี
ผู้อำนวยการกอง
กองการเจ้าหน้าที่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 8

บันทึก

05 กรกฎาคม 2557
Ico48
คะแนน ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ มอ.
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ในการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล(ค.บ.ม) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาเขตภูเก็ต มีการพิจารณาเรื่องที่ คบม ได้มีมติ ครั้งที่๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่๖ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง การบรรจุ ผู้ ที่วุฒิ ปริญญาตรี หรือ โท เป็นอาจารย์ที่ มอ.ตั้งแต่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ต้องส่งผลการสอบ ภาษาอั...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2030
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2557 12:07
04 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
การจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินสมรรถนะ
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ในการสัมมนากองการเจ้าหน้าที่ปีงบประมาณ2557 ทางกรรมการววิชาการกอง ได้ดำเนินการจัดทำมาตราฐานตัวชี้วัดการประเมินสมรรนะการปฎิบัติและแนวทางการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล การได้ของหัวข้อการสัมมนา พิจารณาจากผล การประเมินคุณภาพภายใน. การดำเนินการโดยการให้ความรู้เรื่องการประเมินสมรรถนะ การแบ่งกลุ่มเพื่อกำหนด...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2476
เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2557 10:52
17 ธันวาคม 2556
Ico48
การปรับปรุงโครงการมาตรการจูงใจ ผู้วุฒิปริญญาเอก สายวิชาการ
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ที่ประชุม ค.บ.ม.ครั้งที่๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม๒๕๕๖ ได้มีมติ ให้ยุติโครงการมาตรการจูงใจ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการวุฒิปริญญาเอก( Ready made) ที่จ่ายเงิน สองแสน สามแสน เมื่อทำงานครบ ๕ ปี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ ๑๔ ธันวาคม๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยจะไม่กระทบกับ ประกาศที่คณะ/หน่วยงานได้ประกาศ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2155
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2556 09:23
14 พฤศจิกายน 2556
Ico48
กำหนดการออกคำสั่งปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย มกราคม55,มกราคม 56
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ในการประชุม คบม เมื่อวันศุกร์ที่ 8พย 56 กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอรายละเอียดในกำหนดการออกคำสั่งปรับเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัยตั้งมกราคม 55 โดยจะออกคำสั่ง เป็น 2 ชุด ชุดแรก จะออกคำสั่งประมาณ 22 พย 56 จะตกเบิกเดือน ธันวาคม 56. ชุ.ที่สอง จะ ออกคำสั่งประมาณ24 มกราคม 57 ตกเบิกเดือน กุมภาพันธ์57
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 23502
เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2556 16:07
21 กันยายน 2556
Ico48
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคุณวุฒิ
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ในการประชุมค.บ.ม. ครั้งที่๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๑๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติ ปรับเงินเดือน ตามคุณวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ให้ปรับ เงินเดือนวุฒิปริญญาตรี เป็น ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ เป็นการปรับหลายครั้ง มกราคม ๒๕๕๗ เงิน เดือน ข้าราชการปริญญา ตรี จะเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งไม...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 6722
เมื่อ: 21 กันยายน 2556 11:25
04 สิงหาคม 2556
Ico48
ประเมินสมรรถนะ (competency )
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ในการประชุมครั้งหนึ่งได้มี โอกาศคุย กับ อาจารย์เจษฎา โมกขกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คูณหญิงหลง ท่านได้เล่าว่า ในการประเมิน สมรรถนะ นั้น ได้ ประชุมพนักงาน ของสำนัก ทั้งหมด ได้ ชี้ แจ้งประเด็น เกี่ยว สมรรถนะ แต่ ละตัว แต่ละระดับ เพื่อให้ เข้า ใจ ตรงกันว่า พฤติ กรรมที่กำหนดไว้ใน แต่ละระด...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1688
เมื่อ: 04 สิงหาคม 2556 22:25
Ico48
การแก้ไขประกาศ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ในการประชุมคบม ในเดือน มิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม ๒๕๕๖ มีเรื่องการประเมินผลการปฎิบัติงาน เข้าไป คุย บ่อยครั้ง ขึ้น ซึ่งเป็น สิ่งให้ เห็นว่า ทุกคณะหน่วยงาน ให้ ความสำคัญกับการประเมิน เพิ่มขึ้น ทั้งการประเมิน ผลงาน ตาม tor และ การประเมิน เชิงพฤติกรรม ที่เรียกว่า สรรถนะ( Competency )ในการประชุมสรุป...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1470
เมื่อ: 04 สิงหาคม 2556 22:10
18 มิถุนายน 2556
Ico48
ค่าตอบแทนวุฒิปริญญาเอก
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ วุฒิปริญญาเอก 200,000 – 300,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นมานั้น ซึ่งได้มีผู้ได้รับอนุมัติไปแล้ว 137 ราย ลาออกไป 18 ราย ซึ่งผู้ที่ได้รับต้องปฏิบัติงานครบ 5 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาทบทวนทุก ๆ 2 ปี ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1610
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 23:04
14 มิถุนายน 2556
Ico48
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
การประชุม คบม เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีวาระที่น่าสนใจ การสรุปการประเมิน ผลการปฎิบัติงาน ของบุคคลากร มหาวิทยาลัย ใน รอบ ๑กันยายน ๒๕๕๔- ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, ๑มีนาคม ๒๕๕๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และ ๑ กันยายน ๒๕๕๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รวม สามรอบ การประเมิน ข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน บุคคลากร ข้าราชการ พนักงานม...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1766
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2556 21:47
18 พฤษภาคม 2556
Ico48
ประชุมเครื่อข่ายพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
เมื่อวันที่๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้มีโอกาสเข้าประชุมวิชาการเครื่อข่ายพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล จัดโดย ที่ ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย( ปขมท.)ณ. โรงแรมอโมร่า จ.เชียงใหม่ มีการบรรยายของ คุณสุภัทร จำปาทอง ผู้ช่วยเลขาธิการ สกอ. ในหัวข้อ เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคค...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1827
เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2556 23:42