นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

28 เมษายน 2554
Ico48
ข้อที่ 16 การลา
ใน ระเบียบฯ
โดย เทียนไทย
ข้อ 16 การลา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 804
เมื่อ: 28 เมษายน 2554 14:25
Ico48
การมอบฉันทะในการขอและรับเอกสารสำคัญ
ใน เอกสารสำคัญ
โดย เทียนไทย
ขั้นตอนการดำเนินการ ผู้มอบฉันทะ จะต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. กรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้เรียบร้อย โดยระบุว่าจะให้ใคร มาดำเนินการทำอะไรบ้าง 2. ลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะให้เรียบร้อย 3. ส่งหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะลงนาม ในส่วนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักศึกษ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1437
เมื่อ: 28 เมษายน 2554 14:00
Ico48
ความหมายของสัญลักษณ์ W (Withdrawn)
ใน ระเบียบฯ
โดย เทียนไทย
(บันทึกตอนที่ 2 ต่อจาก สัญลักษณ์ I) สัญลักษณ์ W (Withdrawn) หมามความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ตามความในข้อ 10.9.2 หรือข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบนี้ หรือเมื่อคณะกรรมการประจำคณะอนุมัติให้นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ Iอยู่ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1129
เมื่อ: 28 เมษายน 2554 12:21
Ico48
ความหมายของสัญลักษณ์ I (Incomplere)
ใน ระเบียบฯ
โดย เทียนไทย
คำถามที่นักศึกษามักจะถามบ่อยครั้งเกี่ยวกับเรื่องสัญลักษณ์อื่นๆเพราะไม่ทราบความหมาย วันนี้จะมาบอกถึงความหมายของสัญลักษณ์ I(Incomplete) หมายความว่า การวัดประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผลไว้ก่อน เนื่อง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1463
เมื่อ: 28 เมษายน 2554 10:35
31 มีนาคม 2554
Ico48
การเขียนชื่อจังหวัดในประเทศไทยฯ ตอนที่ 2
ใน เอกสารสำคัญ
โดย เทียนไทย
การเขียนชื่อจังหวัดในประเทศไทยฯ ตอนที่ 221. จังหวัดนครราชสีมา Nakhon Ratchasima22. จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat23. จังหวัดนครสวรรค  Nakhon Sawan24. จังหวัดนนทบุร ี Nonthaburi25. จังหวัดนราธิวาส Narathiwat26. จังหวัดน่าน Nan27. จังหวัดบุรีรัมย  Buri Ram28. จังหวัดปทุมธาน ี Pa...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1413
เมื่อ: 31 มีนาคม 2554 16:38
Ico48
การเขียนชื่อจังหวัดในประเทศไทย ตามนามบัญญัติที่กำหนดโดยราชบัณฑิตยสถานตอนที่ 1
ใน เอกสารสำคัญ
โดย เทียนไทย
การเขียนชื่อจังหวัดในประเทศไทยตามนามบัญญัติที่กำหนดโดยราชบัณฑิตยสถาน(คัดจากจดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ 7 ฉบับที่ 70 มีนาคม 2540)1. กรุงเทพมหานครKrug Thep Maha Nakhon (Bangkok)2. จังหวัดกระบ ี่ Krabi3. จังหวัดกาญจนบุร ี Kanchanaburi4. จังหวัดกาฬสินธุ์ Kalasin5. จังหวัดกำแพงเพชร Kamphaeng Phe...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1591
เมื่อ: 31 มีนาคม 2554 16:34
Ico48
ความหมายของหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ใน เอกสารสำคัญ
โดย เทียนไทย
ความหมายของหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เป็หนังสือรับรองที่ออกให้กับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตในแต่ละภาคการศึกษาและได้เขียนคำร้องขอไว้ (ผู้ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต เป็นผู้ที่ได้พิจารณาแล้วว่าสามารถสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดยได้ลงทะเบี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2212
เมื่อ: 31 มีนาคม 2554 16:28
Ico48
กำหนดรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2553
ใน เอกสารสำคัญ
โดย เทียนไทย
กำหนดรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2553ครั้งที่ 1 ใบรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา· ได้รับภายหลังปิดภาค 1-2 สัปดาห์ ครั้งที่ 2 ใบรับรองเรียนครบตามหลักสูตร ฉบับรอสภาอนุมัติ + Transcript ฉบับรอสภาอนุมัติ· ได้รับภายหลังคณะรับรองการเรียนครบ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 952
เมื่อ: 31 มีนาคม 2554 16:18
Ico48
ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญตอนจบ
ใน เอกสารสำคัญ
โดย เทียนไทย
ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญตอนที่ 33. มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาขอและมารับแทน เอกสารมอบฉันทะดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล และดำเนินการตามขั้นตอนในเอกสารมอบฉันทะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้มอบว่าจะมอบให้ดำเนินการขอหรือรับแทนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมอบให้ทั้งขอและรับแทน ถ้ามอบให้รับแทนอย่างเดียวผู้มอบ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1439
เมื่อ: 31 มีนาคม 2554 16:06
Ico48
ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญตอนที่ 2
ใน เอกสารสำคัญ
โดย เทียนไทย
ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญตอนที่ 22. ส่งเอกสารคำร้องมาทางไปรษณีย์ เอกสารคำร้องดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล http://reg.surat.psu.ac.th/index.php และดำเนินการดังนี้ 2.1 การชำระเงิน - การชำระเงินทางธนาคาร โอนเงินเข้าเลขที่บัญชี 552-2-15230-9 ชื่อบัญชี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 985
เมื่อ: 31 มีนาคม 2554 16:01