นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศิริพร พรหมพัฒน์
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

14 ตุลาคม 2558
Ico48
ประชาสัมพันธ์โครงการ ALFABET 2016-2017
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ตามที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศยุโรป โครงการ ALFABETนั้น บัดนี้ โครงการได้เปิดรับสมัครทุนรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2016/2017 ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2558 -13 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีรายละเอียดการจัดสรรทุนการศึกษา ดังนี้ - ทุนศึกษาต่อปริญญาตรี 5 หรือ 10 เดือน - ทุนศึกษ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1282
เมื่อ: 14 ตุลาคม 2558 14:37
27 สิงหาคม 2558
Ico48
ต้อนรับการมาเยือนของอาจารย์และนักศึกษาจาก South China Agricultural University (SCAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก South China Agricultural University (SCAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมาเยือนคณะฯ ในโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ภายใต้ MOU Addendum ปี 2015 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม -4 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ 4 คนและนักศึกษา 7 คน :ซึ่งคณะฯ จัด...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1211
เมื่อ: 27 สิงหาคม 2558 11:42
26 สิงหาคม 2558
Ico48
ต้อนรับอาจารย์จาก Quest International University Perak (QIUP) Faculty of Integrative Sciences and Technology ประเทศมาเลเซีย
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์จาก Quest International University Perak (QIUP) Faculty of Integrative Sciences and Technology ประเทศมาเลเซีย มาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี ผช.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ พร้อมทั้งอาจารย์จากภาควิชาวาริชศาสตร์ ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 885
เมื่อ: 26 สิงหาคม 2558 13:46
10 กรกฎาคม 2558
Ico48
โครงการ Summer school คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่5)
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นักศึกษาได้เรียนรู้ทางด้านการจัดการศัตรูพืชโดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในเรื่องโรคพืช โดย ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า และดร.ธนัญชนก ไชยรินทร์จากนั้นสำรวจและเก็บตัวอย่างโรคพืชและชมการเตรียมนิทรรศการ เพื่อนำไปจัดแสดง “นิทรรศการสวนผีเสื้อ” ที่กำหนดจะจัดขึ้นในช่วงงานเ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 887
เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2558 19:08
Ico48
โครงการ Summer school คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่4)
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ช่วงเช้าเป็นการอบรมให้ความรู้ทางด้านการผลิตสัตว์ โดยเน้นด้านการเลี้ยงแพะ ซึ่งบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยวรรณ วัฒนจันทร์จากนั้นจึงเดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนิงานวิจัยเรื่องการเลี้ยงแพะ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ซึ่งตั้งอยู่ในสถานีวิจัยคลองหอยโข่...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 926
เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2558 18:47
Ico48
โครงการ Summer school คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่3)
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
การจัดอบรมด้านการเกษตรระยะสั้น ในหัวขัอ “Tropical Agriculture” ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งกำหนดจัด 5 วัน ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2558 วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันแรกของการอบรม เป็นการบรรยายให้ความรู้ทางด้านพัฒนาการเกษตร โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายโดย ดร.ประวัติ เวทย์ประส...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1288
เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2558 16:38
01 กรกฎาคม 2558
Ico48
โครงการ Summer School คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่ 2)
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
จากการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้โครงการ Summer School นั้น โครงการแรกที่คณะฯ ได้ดำเนินการแล้ว คือ โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตรระยะสั้น ในหัวข้อ “Tropical Agriculture” ประกอบด้วย สาขาพัฒนาการเกษตร พืชศาสต...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1086
เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2558 10:00
08 มิถุนายน 2558
Ico48
โครงการ Summer School คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่ 1)
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2558 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการจัสรรทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ในโครงการ Summer School จำนวน 300,000 บาท ภายใต้ทุน “งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 947
เมื่อ: 08 มิถุนายน 2558 15:00
04 มิถุนายน 2558
Ico48
ผลการจัดสรรทุน Erasmus Mundus - Action 2 ปี 2014 ภายใต้ โครงการ ALFABET (Asia: Life, Food, Agriculture, Biology, Economics, Technology) รอบแรก
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมในโครงการ ALFABET (Asia: Life, Food, Agriculture, Biology, Economics, Technology) ภายใต้ทุน ERASMUS MUNDUS ของ European Union ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วยสถาบันสมาชิกในภูมิภาคเอเซีย และสถาบันการศึกษาในประเทศยุโรป โดยมี Czech University Life Science Prague เป...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1372
เมื่อ: 04 มิถุนายน 2558 10:17
Ico48
นักศึกษาBrawijaya University(BU)รุ่นแรก ที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะฯ
ใน เล่าเรื่องจากงานที่ทำ
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งแนวทางหนึ่งในการดำเนินงาน คือ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน เข้าศึกษาต่อในคณะฯ ซึ่งคณะฯ ได้จัดสรรเงินรายได้คณะฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1094
เมื่อ: 04 มิถุนายน 2558 10:09