นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ปาริฉัตร
Ico64
ปาริฉัตร ยุนรัมย์
ประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา(RDO)ม.อ.
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

11 เมษายน 2551
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย ปาริฉัตร
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งภายใต้การดูแลของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ที่ได้ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1892
เมื่อ: 11 เมษายน 2551 08:24
09 เมษายน 2551
01 เมษายน 2551
Ico48
หนังสือ “นวัตกรรมและผลงานวิจัยดีเด่นในโอกาสครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย ปาริฉัตร
เชิญติดตามอ่าน หนังสือ “นวัตกรรมและผลงานวิจัยดีเด่นในโอกาสครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ซึ่งเป็นหนังสือสรุปข้อมูลงานวิจัยบางส่วนของมหาวิทยาลัย โดยมีการพิจารณาคัดเลือกผลงาน 40 ผลงานด้วยกัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://rdo.psu...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2662
เมื่อ: 01 เมษายน 2551 16:23
Ico48
สกอ.เปิดรับสมัครทุนประจำปี 2551
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย ปาริฉัตร
สกอ. เปิดรับสมัครทุนประจำปี 2551ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่http://www.research.mua.go.th/article_show.php?cat_id=20และสามารถสมัครได้ที่http://www.research.mua.go.th/register51/**หมดเขตรับสมัคร 12 พฤษภาคม 2551**ติดตามข่าวสารด้านการวิจัยอื่นๆ ได้ที่http://rdo.psu.ac.th
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2362
เมื่อ: 01 เมษายน 2551 16:14
20 มีนาคม 2551
Ico48
Update!!! วารสารสงขลาฯ ฉบับวทท. Vol.30 No.1 Jan.-Feb.2008 ฉบับ online
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย ปาริฉัตร
วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol. 30 No.1 Jan.-Feb.2008 ได้ออกเผยแพร่ฉบับออนไลน์แล้วติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของ วารสารฯ ได้ที่http://www.sjst.psu.ac.th -> Current volume หรือhttp://www.sjst.psu.ac.th -> Published Articles และhttp://rdo.psu.ac.th -> การเผย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1914
เมื่อ: 20 มีนาคม 2551 09:38
Ico48
ทุนวิจัยนวมินทร์ ปี 2551 ของ วช.
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย ปาริฉัตร
วช. ได้ประกาศให้เสนอโครงการขอทุนวิจัยนวมินทร์ ประจำปี 2551 ขึ้น ดังนี้ 1. ขอบข่ายทุน เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยขยายผลการวิจัยตามแนวทางพระราชดำริให้มีการสืบสานต่อไป โดยเน้นผลงานที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในการมุ่งสร้างคุณประโยชน์ พัฒนาแล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1905
เมื่อ: 20 มีนาคม 2551 09:31
14 มีนาคม 2551
Ico48
เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การประชุมระดมสมอง เพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตร
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย ปาริฉัตร
การประชุม เรื่อง การประชุมระดมสมอง เพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป 5 กลุ่มสินค้าภาคใต้ ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2551 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บิช แอนด์ รี สอร์ท จ.สงขลา ดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตาม URL นี้ http://www.arda.or.th/newsDetails.asp?id=473ติดตามข่าวสารด้านการวิจัยอื่นๆ ได้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1941
เมื่อ: 14 มีนาคม 2551 14:28
Ico48
ด่วน!! รายละเอียดเพิ่มเติมทุนวิจัยกลุ่มเรื่องเร่งด่วน ปี 2551 ของ วช.
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย ปาริฉัตร
***รายละเอียดเพิ่มเติมทุนวิจัยกลุ่มเรื่องเร่งด่วน ปี 2551 ของ วช.***1. งบประมาณโครงการ 1.1 วช. ไม่จำกัดวงเงินแต่ละโครงการโดยให้ตั้งตามความจำเป็นและสอดคล้องกับแผนการทำงาน 1.2 ตั้งค่าตอบแทนคณะนักวิจัยโดยใช้ระดับของหัวหน้าโครงการเป็นเกณฑ์ 1.2.1 หัวหน้าโครงการระดับ 9-10 ไม่เกิน 150,000 บาท / โครงการ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1641
เมื่อ: 14 มีนาคม 2551 14:25
13 มีนาคม 2551
Ico48
ด่วน !!!! ทุนวิจัยกลุ่มเรื่องเร่งด่วน ปี 2551 ของ วช.
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย ปาริฉัตร
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย กลุ่มเรื่องเร่งด่วน ดังนี้ 1) กลุ่มเรื่องเร่งด่วน 10 กลุ่มเรื่อง (ดูกรอบการวิจัยแต่ละกลุ่มจากประกาศ วช.) คือ 1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 3. การปฏิรูปการศึกษา 4. การจัดการน้ำ 5. ก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2020
เมื่อ: 13 มีนาคม 2551 13:04
Ico48
ขอความร่วมมือนักวิจัยกรอกแบบสำรวจการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย ปาริฉัตร
ขอความร่วมมือนักวิจัยกรอกแบบสำรวจการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ - แบบวิจัย 17ติดตามข่าวสารด้านการวิจัยอื่นๆ ได้ที่http://rdo.psu.ac.th
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1534
เมื่อ: 13 มีนาคม 2551 12:24