นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

09 กันยายน 2551
Ico48
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานทำความสะอาด และพนักงานดูแลสวน ประจำคณะเภสัชศาสตร์
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
ตามที่คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 อัตรา และพนักงานดูแลสวน จำนวน 1 อัตรา โดยจ้างจากเงินงบประมาณ คณะเภสัชศาสตร์ นั้นบัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และคณะฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1019
เมื่อ: 09 กันยายน 2551 09:39
06 กันยายน 2551
Ico48
แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์
ใน บุคลากร
โดย Nuch
ด้วยมหาวิทยาลัยออกคำสั่งที่ 1640/2551 ลว. 3 ก.ย. 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องทดสอบการละลายของยา จำนวน 1 ชุด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังรายนามต่อไปนี้1. ผศ.ดร.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณม ประธานกรรมการ2. ผศ.สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ กรรมกา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1778
เมื่อ: 06 กันยายน 2551 17:22
Ico48
แต่งตั้งคณะทำงานรณรงค์การควบคุมและกำจัดขยะ
ใน บุคลากร
โดย Nuch
ด้วยมหาวิทยาลัยออกคำสั่งที่ 1654/2551 ลว. 4 ก.ย. 2551 แต่งตั้งคณะทำงานรณรงค์การควบคุมและกำจัดขยะ สำหรับคณะเภสัชฯ มีคณะทำงานดังรายนามต่อไปนี้1. ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร2. นายสมคิด อรัญดรโดยให้คณะทำงานชุดนี้มีหน้าที่ดังนี้1. มองภาพรวมการศึกษา รณรงค์ จัดการขยะทุกประเภทภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2. ให้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1594
เมื่อ: 06 กันยายน 2551 17:21
04 กันยายน 2551
Ico48
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2551
ใน บุคลากร
โดย Nuch
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกคำสั่งที่ 1612/2551 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2551 แต่งตั้ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2551 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้อมูล : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชฯ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1262
เมื่อ: 04 กันยายน 2551 15:01
Ico48
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามประกาศฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 นั้น ปรากฏว่ามีผู้สมัครจำนวนน้อย คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปอีก ตั้งแต่บัดนี้ จนถ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1214
เมื่อ: 04 กันยายน 2551 14:58
Ico48
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโททางเภสัชศาสตร์ อัตราค่าจ้าง 15,990.- บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง ซึ่งปฏิบัติงานในภาควิชาบริหารเภสัชกิจ กำหนดเปิดรับสมัครวันที่ 5-30 กันยายน 2551 และประกาศรายชื่อผู้มี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 838
เมื่อ: 04 กันยายน 2551 14:55
31 สิงหาคม 2551
Ico48
ผลการดำเนินงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเภสัชศาสตร์
ใน รอบรั้ว CoP เภสัชศาสตร์
โดย Nuch
ผลการดำเนินงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2551 ณ บริเวณสนามฟุตบอล ด้านหลังอาคาร 1 และสวนสมุนไพรด้านทิศตะวันออก อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ ดูรายละเอียดได้จากภาพด้านล่างนี้.....ภาพที่ 1 : - ร่วมแรงรวมใจทำงานกันอยางจริงจัง..........บริเวณสนามฟุตบอลด้านหลังอาคาร 1ภาพที่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2778
เมื่อ: 31 สิงหาคม 2551 17:03
28 สิงหาคม 2551
Ico48
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
ใน บุคลากร
โดย Nuch
ด้วยมหาวิทยาลัยออกคำสั่งต่างๆ ดังนี้1. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช : ภาคใต้- ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1569/2551 ลว.22 สิงหาคม 2551แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช : ภาคใต้ มีรายนามต่อไปนี้คณะทำงานโครงการ (1)รศ.ดร.รุ่งนภา ศรีช...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1090
เมื่อ: 28 สิงหาคม 2551 10:38
Ico48
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริการด้านต่างๆ
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มีความประสงค์จะจ้างบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริการด้านต่างๆ ดังนี้ 1. พนักงานทำความสะอาดอาคารต่างๆ และช่วยงานห้องสำนักงานจำนวน 8 คน 2. พนักงานดูแลสวน จำนวน 1 คนดังที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น เนื่องจากเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับงานและการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน จึงกำหนดคุณสม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1044
เมื่อ: 28 สิงหาคม 2551 10:21
23 สิงหาคม 2551
Ico48
รับสมัครผู้ประกอบการถ่ายเอกสารและเย็บเล่ม ประจำปีงบประมาณ 2552
ใน ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โดย Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการถ่ายเอกสารและเย็บเล่ม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2552กำหนดการเช่าสถานที่และช่วงเวลาการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552 ผู้สนใจรับประกาศตั้งแต่วันที่ 25-29 สิงหาคม 2...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1318
เมื่อ: 23 สิงหาคม 2551 14:18