นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

01 พฤศจิกายน 2551
Ico48
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจำคณะเภสัชศาสตร์
ใน บุคลากร
โดย Nuch
มหาวิทยาลัยออกคำสั่งที่ 1741/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจำคณะเภสัชศาสตร์ ราย นายสุนทร ทองเพชรคง ซึ่งยื่นความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่งจากเดิม ตำแหน่งลูกมือช่าง เป็นตำแหน่งช่างเหล็ก ชั้น 2 (หมวดฝีมือ) โดยมีรายนามดังต่อไปนี้1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 2. รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1725
เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2551 15:27
Ico48
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดทำและพัฒนาเอกสารกำกับยามาตรฐานสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์
ใน บุคลากร
โดย Nuch
มหาวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดทำและพัฒนาเอกสารกำกับยามาตรฐานสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์เป็นหัวหน้าโครงการ และมีคณะทำงาน ดังรายนามต่อไปนี้ 2.รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์3.รองศาสตราจารย์ ดร.จุราพร พงศ์เวชรักษ์4.อาจาร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1577
เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2551 15:24
Ico48
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครั้งที่ 7/2552
ใน ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โดย Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาครั้งที่ 7/2552จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. เครื่อง Shaking Incubator จำนวน 1 ชุด2. เครื่องถ่ายภาพจากเจลพร้อมอุปกรณ์ (Digital Gel Documentation System) จำนวน 1 ชุด3. ตู้กรองอากาศบริสุทธิ์ชนิดปราศจากเชื้อ Class II จำ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1217
เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2551 14:12
16 ตุลาคม 2551
Ico48
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
ด้วยหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยจ้างจากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ กำหนดการสอบคัดเลือก :-- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 - 3...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1090
เมื่อ: 16 ตุลาคม 2551 17:39
Ico48
ร่าง TOR และ ร่างประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 รายการเครื่องทดสอบการละลายของยา
ใน ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โดย Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครุภัณฑ์การศึกษา รายการเครื่องทดสอบการละลายของยา จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ สำหรับผู...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1279
เมื่อ: 16 ตุลาคม 2551 17:37
07 ตุลาคม 2551
Ico48
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย Nuch
ด้วยหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยจ้างจากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์กำหนดการสอบคัดเลือก :-- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 - 31...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1112
เมื่อ: 07 ตุลาคม 2551 15:20
27 กันยายน 2551
Ico48
การปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2
ใน รอบรั้ว CoP เภสัชศาสตร์
โดย Nuch
เนื่องจากในขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนและสถานที่ตั้งของคณะเภสัชศาสตร์อยู่ในที่ลุ่ม ทำให้คูระบายน้ำของคณะฯ เกิดการอุดตัน ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน และเพื่อให้เกิดการระบายน้ำได้ดี มีความสะอาด และสวยงาม กลุ่มลูกจ้างสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ : การขุดลอกคูระบายน้ำ ณ บริเวณลานจอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1618
เมื่อ: 27 กันยายน 2551 17:16
Ico48
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2551
ใน บุคลากร
โดย Nuch
มหาวิทยาลัยออกคำสั่งที่ 1721/2551 ลงวันที่ 12 กันยายน 2551 แต่งตั้งบุคลากรสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ.2551ดังนี้1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 2. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ 3. นายอำนวย ทองน้อย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1962
เมื่อ: 27 กันยายน 2551 16:17
15 กันยายน 2551
Ico48
สอบราคาเช่าครุภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2552
ใน ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โดย Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 92 เครื่องกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 11 – 24 กันยายน 2551 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ทุกวันเวลาราชการ) ณ หน่วยพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ประกาศ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1244
เมื่อ: 15 กันยายน 2551 13:17
12 กันยายน 2551
Ico48
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกคำสั่งต่างๆ
ใน บุคลากร
โดย Nuch
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกคำสั่งต่างๆ ดังนี้1. คำสั่งที่ 1669/2551 แต่งตั้ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (ฝ่ายจัดทุน) ประจำปี พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 25512. คำสั่งที่ 1670/2551 แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.วิมล ตันติไชยาก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1621
เมื่อ: 12 กันยายน 2551 13:51