นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
Recent Activities
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

post

20 January 2011
Ico48
ขอเชิญอบรมหลักสูตร “ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ"
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ(หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม) คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดแผนการอบรมประจำปีงบประมาณ 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคมในพื้นที่ภาคใต้ นั้น กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ(หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศว...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1188
at: 20 January 2011 17:00
Ico48
6 ก.พ. ร่วมวิ่ง 35 ปี อุตสาหกรรมเกษตร
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาในปี ๒๕๕๔ และครบรอบ ๓๕ ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังนั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเชิญร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนี่ง สร้างอาคารห้องสมุด ๓๕ ปี อุตสาหกรรมเกษตรให้โรงเรียนชนบท ตุลาคม ๒๕๕๔ ดังนี้ เดิ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1092
at: 20 January 2011 16:40
Ico48
ขอเชิญร่วมเสวนาหัวข้อ "ทศวรรษใหม่ - กู้วิกฤติสงขลาสู่ MICE City"
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สสปน. (TCEB) จัดการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ทศวรรษใหม่ - กู้วิกฤติสงขลาสู่ MICE City ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชา...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1249
at: 20 January 2011 16:16
Ico48
ขอเชิญทุกท่านร่วม “เดิน-วิ่ง ประเพณี เครื่องกล-เมคาทรอนิกส์ ครั้งที่ 5 (FUN-RUN)”
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทุกท่านร่วม “เดิน-วิ่ง ประเพณี เครื่องกล - เมคาทรอนิกส์ ครั้งที่ 5 ( FUN-RUN )” วัน เวลา สถานที่ วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 06.00 น. ณ ลานหลังภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ใต้สะพานเชื่อม) เส้นทางการแข่งขัน ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1106
at: 20 January 2011 16:00
Ico48
ขอเชิญชมการประกวดวงดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประกวดดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทวงมโหรี ระดับนักเรียนในภาคใต้ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 21 - 22 มกราคม 2554 และ การประกวดดนตรีไทยประเภทเครื่องดนตรีไทย ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 มกราคม 2554 โดย รองศาสต...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1584
at: 20 January 2011 13:54
Ico48
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
ด้วยวารสาร Songklanakarin J of Science and Technology (SJST) ได้ปรับปรุงระบบการรับและการพิจารณาบทความทาง Electronic ให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการทุกท่าน และเพื่อให้วารสารมีรูปแบบสัญลักษณ์ (logo) ที่มีความโดดเด่นและมีความหมายสามารถตีพิมพ์เผยแพร่หน้าปกของวารสาร หน้าแรกของบทความ หัวจดหมาย...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1225
at: 20 January 2011 13:53
Ico48
ขอเชิญชมคอนเสิร์ตขับร้องประสานเสียง "Variety Happy Time"
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมชมคอนเสิร์ตขับร้องประสานเสียง "Variety Happy Time" ทุกท่านจะได้พบกับความหลากหลายบทเพลงแนวประสานเสียง ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่(หน้าหอนาฬิกา) โดยการแสดงจะมี คือ รอบบ่าย 14.00 น. รอบค...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1120
at: 20 January 2011 13:52
Ico48
คณะแพทยศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนสอนดนตรี MAESTRO VIOLIN CENTER เชิญชม “ คอนเสิร์ตสานฝันวันสดใส ”
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมไวโอลิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียนสอนดนตรี MAESTRO VIOLIN CENTER หาดใหญ่ ร่วมกัน จัด “ คอนเสิร์ตสานฝันวันสดใส ” การแสดงเพลง คลาสสิก ของวง M II Strings Orchestra การแสดงของนักร้องรับเชิญ คุณ ศุ บุญเลี้ยง การแสดงโดย...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1086
at: 20 January 2011 13:50
Ico48
สถิติน่าสนใจ ENT ตรง 54
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผลการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง จากนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยในปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน รวม 28,101 คน และผ่านการคัดเลือกคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 9,540 คน โรงเรียนจากจังหวัดตรัง คือ จุฬาภรณ์ราชวิทยาล...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1341
at: 20 January 2011 13:47
Ico48
คณะวิทยาการจัดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
in ข่าวบริการ
By naruemon.so
ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2554-2555 จึงกำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนดังนี้ สาขาวิชาที่รับสมัคร การเงิน การบัญชี การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐประศาสน...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1094
at: 20 January 2011 13:44