นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฃีวิตกับความหวัง
Ico64
นางสาว รวีย์รัชต์ *** รักขันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

09 ธันวาคม 2558
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สายัณห์ สดุดี หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น
ใน Plant Science Diary
โดย ฃีวิตกับความหวัง
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สายัณห์ สดุดี หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น และผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น ดร. สมชัย หลิมศิโรรัตน์ ดร. ระวี เจียรวิภา นายสัตยา บุญรัตนชู ดร. เจษฎา โสภารัตน์ นายศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม ที่ได้รับรางวัลระดับ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2327
เมื่อ: 09 ธันวาคม 2558 16:02
14 กันยายน 2558
Ico48
อาจารย์ตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2557 "ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์"
ใน Plant Science Diary
โดย ฃีวิตกับความหวัง
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ทีมสัมภาษณ์ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์ ดร. สมปอง เตชะโต ร่วมกับ ผศ. ดร. ลัดดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ ดร. จักรัตน์ อโณทัย นางสาวศศิธร ลิ่มจู้ ผู้ทำหน้าที่บันทึกภาพและดิฉัน ดร.เสาวภา ด้วงปาน ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกบทสัมภาษณ์ ได้มีโอกาสพูดคุยและสัมภาษณ์อาจารย์ตัวอย่างที่ม...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1238
เมื่อ: 14 กันยายน 2558 15:37
07 สิงหาคม 2558
Ico48
บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นายปิติ ศรีปานะ"
ใน Plant Science Diary
โดย ฃีวิตกับความหวัง
นายปิติ ศรีปานะ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ระดับ ชำนาญงาน ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าบรรจุครั้งแรก ปี พ.ศ. 2522 ถือได้ว่าเป็นบุคลากรรุ่นแรก ๆ ในภาควิชาฯ สมัยนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ ซึ่งบรรจุในตำแหน่ง ครู โดยได้รับหน้าที่ในการบุกเบิกพื้นท...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1741
เมื่อ: 07 สิงหาคม 2558 12:26
Ico48
บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นายวันชาติ บุญมณี"
ใน Plant Science Diary
โดย ฃีวิตกับความหวัง
นายวันชาติ บุญมณีตำแหน่ง :พนักงานประจำห้องทดลองภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ หนึ่งแรกและหนึ่งเดียวของภาควิชาฯ ใช้คำนี้เขียนได้เพราะนายวันชาติ บุญมณี คือ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนงานเกษตร คนแรก เมื่อปี พ.ศ.2519 และต่อมาปี พ.ศ.2520 ได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำมีชื่อตำแหน่งเดิม เป็นที่ทราบกัน...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1515
เมื่อ: 07 สิงหาคม 2558 11:45
27 สิงหาคม 2557
Ico48
บุคลากรเกษียณอายุราชการ "คุณจารุวรรณ แซ่อ๋อง"
ใน Plant Science Diary
โดย ฃีวิตกับความหวัง
สัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นางสาวจารุวรรณ แซ่อ๋อง" เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 138 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นางสาวจารุวรรณ แซ่อ๋อง ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1. หน่วยงานแรกที่เข้ามาทำงา...
ดอกไม้: 15 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1716
เมื่อ: 27 สิงหาคม 2557 15:40
06 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
อาจารย์ตัวอย่าง
ใน Plant Science Diary
โดย ฃีวิตกับความหวัง
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 คณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอบหมายให้ทีมสัมภาษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต รองคณบดีฝ่ายพัฒนา หัวหน้าทีม, นางสาวรวีย์รัชต์ รักขันธ์, นางสาวเยาวลักษณ์ ชัยพลเดช และนางสาวศรีนรา แมเร๊าะ สัมภาษณ์ อาจารย์ตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นสาขาการว...
ดอกไม้: 14 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2284
เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2556 14:18
02 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
การพัฒนาระบบการปลูกลองกอง
ใน Plant Science Diary
โดย ฃีวิตกับความหวัง
การพัฒนาระบบการปลูกลองกอง เป็นโครงการย่อยในโครงการ การวิจัยและพัฒนาการจัดการระบบการผลิตลองกองในภาคใต้ ได้ทำการศึกษาทดลองที่ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างปี 2545-2547 โดยรองศาสตราจารย์มงคล แซ่หลิม รองศาสตราจารย์ ดร. สายัณห์ สดุดี และนางสุภาณี ชนะวีรวรรณ ได้ศึกษาการเจริญและการชักนำกา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2604
เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2556 12:12
04 ตุลาคม 2555
Ico48
บทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เสรีประเสริฐ
ใน Plant Science Diary
โดย ฃีวิตกับความหวัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เสรีประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เสรี ประเสริฐ บ้านเดิมเป็นคนจังหวัดยะลา เป็นบุตรคนที่ 7 ในจำนวนพี่น้อง 9 คน สมรสกับนางวิรัตน์ เสรีประเสริฐ ปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา มีบุตร 1 คน ชื่อ นางสาววิภาวินี เสรีประเสริฐ กำลังศึกษาระดั...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3062
เมื่อ: 04 ตุลาคม 2555 10:09
11 กันยายน 2555
Ico48
บทสัมภาษณ์ คุณกฤษณา กลับทับลัง
ใน Plant Science Diary
โดย ฃีวิตกับความหวัง
การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ตำแหน่ง หรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะอยู่ ณ ตำแหน่งใด หน้าที่ใด ไม่อาจจะหยุดยั้ง หรือปิดกั้นกรอบการเรียนรู้ได้ กับผู้หญิงที่ชื่อ “พี่กฤษณา” หรือ คุณกฤษณา กลับทับลัง ซึ่งปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ จากตำแหน่งนั...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2314
เมื่อ: 11 กันยายน 2555 22:46
15 มีนาคม 2555
Ico48
ศัตรูมะพร้าวต่างถิ่น...สาเหตุมะพร้าวตายนับหมื่น
ใน บอกกล่าว-เล่าความ
โดย ฃีวิตกับความหวัง
แมลงศัตรูมะพร้าวที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 เป็นช่วงที่มีการระบาดของแมลงดำหนามมะพร้าวอย่างรุนแรงในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวป้อนตลาดในประเทศ แมลงดำหนามมะพร้าวเป็นแมลงต่างถิ่นที่ติดเข้ามากับต้นปาล์มที่นำผ่านเข้ามาโ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1771
เมื่อ: 15 มีนาคม 2555 09:18