นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

~>aRuNaN<~
Ico64
MR. Arunan ~>aRuNaN<~ Heemchood
นักวิชาการอุดมศึกษา (Higher Educational Office)
Academic Services and Technology Transfer Management Division: ASTTMD
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 9 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

12 กันยายน 2554
Ico48
3. แผนงาน/โครงการ สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
ความท้าทายที่ 2 : ภาระกิจด้านอื่นที่จูงใจกว่างานบริการวิชาการแผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554 3.แผนงาน/โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ กิจกรรมหลัก3.1 จัดโครงการเยี่ยมเยือนอุตสาหกรรม/หน่วยงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 3.1.1 จัดกิจกรรมพบปะผู้บริหารหน่วยงา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1757
เมื่อ: 12 กันยายน 2554 16:23
Ico48
2. แผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการงานบริการวิชาการเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
ความท้าทายที่ 1 : ขาดความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการ (ความสามารถและความรวดเร็ว)แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554 2.การบริหารจัดการงานบริการวิชาการเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด กิจกรรมหลัก2.1 กำหนดนโยบายให้เอื้อกับงานบริการวิชาการ 2.1.1 นำเสนอมหาวิทยาลัย เรื่องการกำ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1781
เมื่อ: 12 กันยายน 2554 15:53
Ico48
1. แผนงาน/โครงการ สร้างความเชื่อมั่นด้านขีดความสามารถของผู้ให้บริการ
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
ความท้าทายที่ 1 : ขาดความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการ (ความสามารถและความรวดเร็ว)แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554 1.แผนงานสร้างความเชื่อมั่นด้านขีดความสามารถของผู้ให้บริการ กิจกรรมหลัก1.1 จัดตั้งทีมบริการวิชาการ โดยมีชื่อสมาชิกในทีมซึ่งมีผลต่อการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1565
เมื่อ: 12 กันยายน 2554 14:55
01 กันยายน 2554
Ico48
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบเครื่องรีดทางจากและเครื่องตีเยื่อกระดาษ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านบ้านนายอดทอง จ.ตรัง
ใน บริการวิชาการแบบให้เปล่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย ~>aRuNaN<~
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดพิธีส่งมอบเครื่องรีดทางจากและเครื่องตีเยื่อกระดาษ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านบ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าของคณะฯ ที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นองค์ความรู้ของคณะฯ แก่ชุมชนและสังค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1601
เมื่อ: 01 กันยายน 2554 10:05
25 สิงหาคม 2554
Ico48
หน่วยบริการวิชาการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร : TQM"
ใน บริการวิชาการ_คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย ~>aRuNaN<~
เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ หน่วยบริการวิชาการ ได้จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร : TQM" ณ ห้องประชุมมงคงสุข โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1620
เมื่อ: 25 สิงหาคม 2554 13:31
Ico48
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. พบปะ ผู้บริหารหน่วยงานและสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดยะลา
ใน บริการวิชาการ_คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย ~>aRuNaN<~
เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์สมชาย ชูโฉม) และผู้จัดการโครงการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์) และทีมที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อเยี่ยมเยือนผู้บริหารของสถานประกอบการในพื้นที่ และร่วมรับฟังปัญหา/...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2518
เมื่อ: 25 สิงหาคม 2554 11:34
05 สิงหาคม 2554
Ico48
หน่วยบริการวิชาการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็น”
ใน บริการวิชาการ_คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย ~>aRuNaN<~
เมื่อวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา หน่วยบริการวิชาการฯ กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็น” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรือง มานะสุรการ จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิทยากร...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1623
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2554 11:25
05 กรกฎาคม 2554
Ico48
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ร่วมหารือความร่วมมือด้านบริการวิชาการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
ใน บริการวิชาการ_คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย ~>aRuNaN<~
เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ ( 5 กรกฎาคม 2554) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ (รองศาสตราจารย์สมชาย ชูโฉม) ผู้จัดการโครงการ (ผศ.คำรณ พิทักษ์) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา (คุณสามารถ สุขเกษม-อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา) เพื่อเข้าร่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2405
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2554 16:37
05 ตุลาคม 2552
Ico48
ข้อเสนอแนะประจำเดือนตุลาคม 52 - พอเพียง - พอดี และพอใจ
ใน 5S & QI
โดย ~>aRuNaN<~
งานและหน้าที่ที่เราจะต้องทำและรับผิดชอบนั้น มีอยู่มากมายหลากหลายที่รอคอยให้เราเข้าไปเลือกสรรและลงมือกระทำ ซึ่งเราจะรู้สึกว่าชีวิตของตนเองมีคุณค่าและมีความภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้น ถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสทำงานที่ตนเองชอบหรือพอใจที่จะทำ และเราจะรู้สึกมีความสุขสนุกสนานกับการทำงานอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากว่างาน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1892
เมื่อ: 05 ตุลาคม 2552 09:20
01 กันยายน 2552
Ico48
ข้อเสนอแนะประจำเดือนกันยายน 52- ขั้นตอนเพิ่มพลังความสำเร็จ เพิ่มความสุขวันละนิด "เริ่มต้นที่หัวใจ"
ใน 5S & QI
โดย ~>aRuNaN<~
ขั้นตอนเพิ่มพลังความสำเร็จ เพิ่มความสุขวันละนิด ความสำเร็จและความสุขเกิดขึ้นพร้อมกันได้ เพียงแค่พยายามเปิดหัวใจ เพื่อเข้าใจ ยอมรับตนเองและผู้อื่น ตามเทคนิคอันทรงพลัง 5 ขั้นตอน ที่เรียกร้องหัวใจให้เปิดกว้าง และการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเท่านั้นโยชิโนริ โนงุจิ นักจิตวิทยาบำบัด ผู้ค้นพบ พลังความสำเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1515
เมื่อ: 01 กันยายน 2552 15:23