นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อมรรัตน์
Ico64
อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์
นักวิจัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

15 มิถุนายน 2558
Ico48
การปิดโครงการวิจัย
ใน งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อมรรัตน์
ในบันทึกก่อนได้ชี้แจงถึง แนวปฏิบัติในการขยายระยะเวลาของโครงการวิจัย สำหรับนักวิจัยที่ยังต้องการดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่ต้องการเวลาในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น สำหรับบันทึกนี้ ขอชี้แจง “การปิดโครงการวิจัย” สำหรับนักวิจัยที่ประสงค์ปิดโครงการวิจัย โดยสามารถดำเนินการได้ ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1648
เมื่อ: 15 มิถุนายน 2558 00:09
14 มิถุนายน 2558
Ico48
แนวปฏิบัติในการขยายระยะเวลาของโครงการวิจัย
ใน งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อมรรัตน์
ในการดำเนินโครงการวิจัย บางครั้งงานอาจไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ หลายประการประกอบกัน นักวิจัยหลายท่านที่ยังต้องการดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่ต้องการเวลาในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมักสอบถามเข้ามาที่ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ถึง “แนวปฏิบัติใ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1537
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2558 23:59
08 พฤษภาคม 2558
Ico48
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ และร่วมประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ. สธ. ครั้งที่ 7
ใน งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อมรรัตน์
ตามที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) ได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการและประชุมวิชาการทรัพยากรไทยอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา สำหรับในปี 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1472
เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2558 13:38
19 มกราคม 2558
Ico48
การเข้าพบเพื่อหารือในการทำวิจัยร่วมกับ บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
ใน งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อมรรัตน์
สืบเนื่องจากการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับความอนุเคราะห์ให้นำนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมภายใต้โครงการ “Employability of Erasmus Mundus Graduates” เข้าเยี่ยมชมบริษัท สยามเซมเพอร์เมด จํากัด เมื่อเดือน สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับขั้นต...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1512
เมื่อ: 19 มกราคม 2558 17:35
09 มิถุนายน 2557
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ "การเขียนต้นฉบับตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Manuscript)"
ใน งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อมรรัตน์
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีนโยบายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลาง ให้สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการได้มากขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์จึงกำหนดจัดให้มีการเสวนา การเขียนต้นฉบับตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Manuscript)โ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1610
เมื่อ: 09 มิถุนายน 2557 18:34
27 สิงหาคม 2556
Ico48
ขอเชิญเสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินแผนงาน/กิจกรรม “พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก”
ใน งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อมรรัตน์
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษา จัดทำโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินแผนงาน/กิจกรรมโดยตรงได้ที่ สำนักแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมก...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2008
เมื่อ: 27 สิงหาคม 2556 14:49
11 มกราคม 2556
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ "PRPM และ NRPM สำคัญอย่างไร: นักวิจัยทำไมต้องรู้"
ใน งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อมรรัตน์
ถ้าท่านเป็นนักวิจัย… ถ้าท่านต้องการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย… PRPM และ NRPM สำคัญอย่างไร… ร่วมหาคำตอบได้ ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (259) อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย คุณจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์ และคุณจันทนา เพ็ชรรั...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1452
เมื่อ: 11 มกราคม 2556 14:52
22 มิถุนายน 2555
Ico48
"ปาล์มน้ำมัน...วันวาน วันนี้ วันหน้า"
ใน งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อมรรัตน์
การเสวนาวิจัยในหัวข้อ "ปาล์มน้ำมัน...วันวาน วันนี้ วันหน้า"โดย รศ. ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ และ คุณธีระพงศ์ จันทรนิยมวิทยากรทั้งสองท่านให้ข้อมูลด้านต่างๆ ของปาล์มน้ำมัน ซึ่งแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากอดีต ถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ในอดีตผลผลิตจากปาล์มน้ำมันใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง บริโภค...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1915
เมื่อ: 22 มิถุนายน 2555 19:49
13 มิถุนายน 2555
Ico48
โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS database) พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
ใน งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อมรรัตน์
หัวหน้าโครงการรศ.ดร.วิเชียร จาฎุพจน์ ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ร่วมโครงการดร. สุชาติ เชิงทอง คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3593
เมื่อ: 13 มิถุนายน 2555 18:25
04 พฤษภาคม 2555
Ico48
อันเนื่องมาจาก... “เทศกาลเล่าเรื่องของรัก ของหวง”
ใน จิปาถะ
โดย อมรรัตน์
เพิ่งทราบข่าวค่ะ ว่าช่วงนี้วง Share.psu เค้ามีธีมใหม่ “เทศกาลเล่าเรื่องของรัก ของหวง” (ไม่ได้เข้า Share.psu มานานพอสมควรค่ะ สารภาพกันตรงๆ เผื่อจะได้ลดโทษลงกึ่งหนึ่ง...^_^) พอได้ยินก็รู้สึกว่า ธีมนี้ น่าสนุก เล่าบ้างดีกว่า ของรักของหวงของต่ายนี่อยู่ด้วยกันเกือบตลอดเวลา อายุยังไม่เยอะค...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1482
เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2555 15:26