นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 5425
ความเห็น: 5

การตรวจสอบพัสดุประจำปี

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ และหน่วยงานเจ้าของพัสดุ

                                 
การตรวจสอบพัสดุประจำปี
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยก่อนวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วน ราชการของหน่วยงานนั้น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ คนหนึ่งหรือหลายคน   (ขอแนะนำให้แต่งตั้งเยอะๆไว้ก่อน เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน) ในการตรวจสอบพัสดุประจำปีเจ้าหน้าที่พัสดุหรือ ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ ดังนี้

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุ           
             1.  จัดเตรียมรายการทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
             2.  อำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีในการตรวจสอบพัสดุ

หน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ             
              1.  ตรวจการรับการจ่ายของพัสดุ ของงวดตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม ปีก่อน ถึง 30 กันยายน ปีปัจจุบัน
              2. ตรวจนับจำนวนวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน เฉพาะวัสดุที่ยังไม่เบิกไปใช้ว่าคงเหลือตรงตามบัญชีวัสดุหรือไม่ (วัสดุที่ยังไม่ได้นำไปใช้)
              3. ตรวจนับจำนวนครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งในหน่วยงาน  ณ วันที่ 30 กันยายน ดังนี้                        
                   
- มีครุภัณฑคงเหลือและมีความถูกต้องตามทะเบียนครุภัณฑ์ที่ได้บันทึกไว้หรือไม่
                       
                   
- ตรวจสภาพของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดในหน่วยงานว่ามีความชำรุด เสื่อมสภาพ หรือ
สูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
               4.  จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ โดยนับตั้งแต่ วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ

หน้าที่ของผู้รับตรวจ (หน่วยงาน/ภาควิชาเจ้าของพัสดุ)               
                1.
มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการนำชี้รายการครุภัณฑ์
                2. อำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีในการตรวจสอบพัสดุ
                3. จัดเตรียมครุภัณฑ์ที่ประสงค์จะขอจำหน่ายออกจากทะเบียนครุภัณฑ์ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุตรวจสอบ


                   การตรวจสอบพัสดุประจำปีเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง     เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ และหน่วยงาน เจ้าของพัสดุ การเข้าใจในบทบาทหน้าที่จะช่วยให้การทำงานเร็วขึ้น


 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 07 กันยายน 2552 09:46 แก้ไข: 07 กันยายน 2552 10:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ดีครับ ที่นำมาขยายความให้รับรู้งานที่แต่ละฝ่ายต้องช่วยเตรียม และช่วยกันทำ ทางที่ดี น่าจะจัดทำคู่มือ การดำเนินการ เริ่มตั้งแต่ การแจ้งปฏิทินเวลา ว่าต้องทำในช่วงใด เพื่ออะไร ทำอย่างไร มีวิธีการอย่างไร ในการเตรียม การตรวจ ของแต่ละฝ่าย ที่ผ่าน บางท่านถูกมอบหมายแล้วไม่ทราบว่าต้องทำอะไรบ้างที่ชัดเจน และทำงานจนทำให้ระบบสับสนไป เช่น การนำเครื่องมือมาใช้สอน แต่ในบันทึกบอกว่าเก็บที่ห้องเก็บ (ซึ่งเวลายังไม่ใช้ ก็เก็บในห้องเก็บ เพราะต้องใช้ที่นั้นสำหรับงานอื่น) แต่กรรมการไปบอกว่าให้เปลี่ยนในบัญชีว่า อยู่ในห้องสอน เลยทำให้บัญชีมั่วไปหมด เป็นต้น  เพราะกรรมการไม่ทำความเข้าใจระบบงาน เอาแค่ว่า เห็นอยู่ที่ไหน ก็ต้องเขียนในบัญชีให้ตรงกัน แต่พอไปดูอีกที ปรากฎว่าถุกนำไปเก็บในห้องเก็บ ก็ถูกสั่งให้แก้กลับไปอีก

ที่เป็นอย่างนี้ เพราะกรรมการที่ตรวจอาจเพิ่งมาเป็นกรรมการ หรือทำนาน ๆ ครั้ง ก็ทำให้งานเกิดความสับสน ดังนั้น ต้องแก้ด้วยการทำความเข้าใจกันด้วยคู่มือ และบันทึกเทคนิค ในการทำงานร่วมกัน เรื่องเทคนิคคงช่วยกันแชร์ประสบการณ์ ส่วนคู่มือ น่ามีการจัดทำเพื่อใช้งาน และประชุมกรรมการก่อนทำงาน น่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน

 

  • โอ้  คุณเอื้อ ขอเป็น Project เลยพี่  งานนี้ ต้องสู้ ๆ แล้วค่ะ
Ico48
yongyut sanotong [IP: 122.154.11.66]
30 ตุลาคม 2552 09:54
#50160

คำว่าแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจำเป็น นั้น อยากทราบว่า

1. ถ้าหน่วยงานผมมีพัสดุไม่ถึง100 อย่างสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ คนเดียวได้ไหม (ตรวจสอบไม่ถึง 2 ชม.)

2. ตามข้อ 1. ถ้าผมแต่งตั้ง 2-3 คน เกินความจำเป็นไหม

3. รายละเอียดของความจำเป็น แปลได้กี่ทาง

เรียน  คุณyongyut sanotong

          การที่ระเบียบได้กำหนดไว้ว่า แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบพัสดุประจำปีคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจำเป็น ก็เนื่องมาจากแต่ละหน่วยงานมีปริมาณพัสดุที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบมากน้อยแต่ต่างกันไป หากมีปริมาณมากก็ควรจะแตกต่างหลายคนเพื่อให้งานเสร็จตามเวลาที่ระเบียบกำหนด คือ ภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ
           ในหน่วยงานของคุณ Yongyut sanotong ถ้าหากเห็นว่าจะใช้เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวก็สามารถดำเนินการได้เสร็จทันตามเวลาที่ระเบียบกำหนด ก็ไม่จำเป็นแต่งตั้งหลายคนในการตรวจสอบพัสดุ

Ico48
เจ้าหน้าที่พัสดุอยากรู้ [IP: 202.29.7.205]
20 มีนาคม 2555 10:35
#75990

มีเรื่องอยากสอบถามอาจารย์ค่ะว่าหน่วยงานที่ดิฉันปฏิบัติงานไม่เคยมีการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตั้งแต่มีการเปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 12 ปีแล้วไม่ทราบว่าจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรได้บ้างค่ะ เพราะตอนนี้มาปฏิบัติงานแล้วต้องมาแก้ปัญหาที่สะสมมานานเหลือเกินค่ะ

ขอขอบคุณมากนะค่ะ

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.198.134.127
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ