นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 5

อ่าน: 1286
ความเห็น: 3

นักศึกษาหาคำตอบ "การฆ่าสัตว์ทดลองบาปหรือไม่"

การกระทำใดๆ ที่ทำให้ชีวิตหนึ่งชีวิตใดล่วงดับไปนั้นย่อมเป็นบาป แต่จะบาปน้อยบาปมากนั้นขึ้นอยู่กับเจตนา

เมื่อวันอาทิตย์ 13 มกราคมที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วม กิจกรรมของนักศึกษา  นักศึกษาเรียกชื่อกิจกรรม นี้ว่า โครงการ ทำบุญสัตว์ทดลอง ปีการศึกษา 2555 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รับผิดชอบโดยชมรมสัตวบาล ซึงจัดเป็นประจำทุกปี ที่จะทำบุญกันที่วัด แต่ปีนี้มีการเปลี่ยนรูปแบบ  โดยจัดที่ฟาร์มปฏิบัติการของภาควิชาฯ

   ซึ่งกิจกรรมนี้นักศึกษาจัดขึ้นเพื่อทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ที่นำมาใช้ในการศึกษา ให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจและมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเป็นโอกาสที่บุคลากรและนักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

                และในครั้งนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์แสดงธรรมในหัวข้อ

            ความกตัญญ และการฆ่าสัตว์ทดลองบาปหรือไม่

พระท่านว่าการกระทำใดๆ ที่ทำให้ชีวิตหนึ่งชีวิตใดล่วงดับไปนั้นย่อมเป็นบาป แต่จะบาปน้อยบาปมากนั้นขึ้นอยู่กับเจตนา ในการนำสัตว์มาทดลองนั้นเราไม่ได้มีเจตนาร้ายจะให้ชีวิตนั้นล่วงดับ แต่ต้องนำมาเพื่อก่อให้เกิดความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ นั้นย่อมเป็นบาปเฉพาะทำให้ชีวิตหนึ่งใดดับไปแต่จะไม่มีบาปนั้นติดตาม ให้พวกเรานั้นสบายใจได้

               หลังจากฟังธรรมด้วยความสบายใจแล้วนั้น  ก็ร่วมรับประทานอาหารด้วยความสบายใจด้วยเช่นกัน

created: 14 January 2013 10:55 Modified: 14 January 2013 16:56 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 10 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ถูกใจในข้อแสดงธรรมมาก รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะ การกระทำขึ้นอยู่กับเจตนา เพื่อความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและขององค์กร ขอให้สมาชิกในองค์กรได้เข้าใจธรรมะในข้อนี้ด้วย

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
15 January 2013 09:30
#83311

กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา

"เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ"

 "เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ, เจตยิตฺวา กมฺมํ กโรมิ กาเยน วาจาย มนสา"

"ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า เจตนานั่นแหละเป็นกรรม เมื่อมีเจตนาแล้ว บุคคลย่อมกระทำกรรมโดยทางกาย วาจา ใจ"*

เราเอง

Ico48
anni (Recent Activities)
15 January 2013 16:34
#83337

เจตนานั้นเป็นเหตุและปัจจัยที่จะก่อให้เกิดหลายสิ่งหลายอย่าง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.222.93
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ