นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 36 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อนุมัติเกินกรอบระยะเวลาของหลักสูตร 1439 0
ลาฝึกอบรมต่างประเทศ ระหว่างกำลังศึกษาในประเทศ 1588 0
การไปศึกษาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 1726 0
เงินบำเหน็จดำรงชีพ 2623 0
เป็นข้าราชการบำนาญได้สวัสดิการอะไรบ้าง 2892 1
พนักงานที่ลาศึกษาก่อนประกาศ2552 บังคับใช้ 1603 0
พนักงานเงินรายได้ กับการลาไปศึกษา 1465 1
ยังไม่เข้าใจอยู่ดี 1308 0
ลาไปฝึกอบรมไม่ถึงเดือน ต้องทำสัญญาหรือไม่ 1547 2
วีซ่าในหนังสือเดินทางส่วนตัว 1347 1
การลาศึกษาประเทศตอบรับมีเงื่อนไข 1147 0
การขออนุมัติไปราชการในระหว่างไปปฎิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1624 0
การย้ายสถานที่ศึกษา 1473 0
การทำหนังสือเดินทางราชการ 1715 0
ขั้นตอนรายลเอียดการเสนอขออนุมัติไปราชการ 1004 0
แจ้งสถานที่ขอหนังสือเดินทางราชการ 1031 0
พนักงานลาศึกษาปริญญาเอก 1255 0
ลาศึกษาประเทศที่ตอบรับแบบมีเงื่อนไข 1096 0
ข้าราชการบำนาญ กับการขอทำหนังสือเดินทางราชการ 1535 0
เดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว 1194 0
เรียนภาษาในประเทศ 1445 0
หนังสือนำตรวจสุขภาพร่างกายฯ กรณีลาไปศึกษาต่างประเทศ 1770 0
การขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ(ของพนักงานฯ) 1336 0
ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1550 0
การระบุประเภทเงินที่ใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 1224 0
แบบฟอร์มการรายงานการเดินทางไป - กลับจากลาไปศึกษาต่างประเทศ 2134 0
ข้าราชการที่กลับจากลาศึกษาหลังวันที่ 11 พ.ค.2549 กับสัญญาลาศึกษา 2549 1457 0
อย่างใดจึงถือเป็นการไปดูงาน หรือฝึกอบรม 1439 1
ปัญหาในการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ 1934 1
ลาไปฝึกอบรมในประเทศแบบใหนไม่ต้องทำสัญญา 1474 0
กำหนดระยะเวลาออกเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ 1458 0
การรายงานความก้าวหน้าข้าราชการและพนักงานที่ลาไปศึกษา 1317 4
บอกกล่าวเล่าไข 1357 2
การขยายเวลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ของพนักงานฯ 1381 1
ไปราชการ ศึกษา อบรม ดูงาน ต่างประเทศ 1664 0
พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1233 0