นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 36 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อนุมัติเกินกรอบระยะเวลาของหลักสูตร 1760 0
ลาฝึกอบรมต่างประเทศ ระหว่างกำลังศึกษาในประเทศ 1941 0
การไปศึกษาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 2084 0
เงินบำเหน็จดำรงชีพ 2922 0
เป็นข้าราชการบำนาญได้สวัสดิการอะไรบ้าง 3186 1
พนักงานที่ลาศึกษาก่อนประกาศ2552 บังคับใช้ 1877 0
พนักงานเงินรายได้ กับการลาไปศึกษา 1744 1
ยังไม่เข้าใจอยู่ดี 1596 0
ลาไปฝึกอบรมไม่ถึงเดือน ต้องทำสัญญาหรือไม่ 1844 2
วีซ่าในหนังสือเดินทางส่วนตัว 1614 1
การลาศึกษาประเทศตอบรับมีเงื่อนไข 1390 0
การขออนุมัติไปราชการในระหว่างไปปฎิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1892 0
การย้ายสถานที่ศึกษา 1738 0
การทำหนังสือเดินทางราชการ 2009 0
ขั้นตอนรายลเอียดการเสนอขออนุมัติไปราชการ 1235 0
แจ้งสถานที่ขอหนังสือเดินทางราชการ 1265 0
พนักงานลาศึกษาปริญญาเอก 1488 0
ลาศึกษาประเทศที่ตอบรับแบบมีเงื่อนไข 1319 0
ข้าราชการบำนาญ กับการขอทำหนังสือเดินทางราชการ 1740 0
เดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว 1435 0
เรียนภาษาในประเทศ 1658 0
หนังสือนำตรวจสุขภาพร่างกายฯ กรณีลาไปศึกษาต่างประเทศ 1971 0
การขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ(ของพนักงานฯ) 1538 0
ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1747 0
การระบุประเภทเงินที่ใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 1432 0
แบบฟอร์มการรายงานการเดินทางไป - กลับจากลาไปศึกษาต่างประเทศ 2349 0
ข้าราชการที่กลับจากลาศึกษาหลังวันที่ 11 พ.ค.2549 กับสัญญาลาศึกษา 2549 1691 0
อย่างใดจึงถือเป็นการไปดูงาน หรือฝึกอบรม 1638 1
ปัญหาในการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ 2122 1
ลาไปฝึกอบรมในประเทศแบบใหนไม่ต้องทำสัญญา 1710 0
กำหนดระยะเวลาออกเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ 1684 0
การรายงานความก้าวหน้าข้าราชการและพนักงานที่ลาไปศึกษา 1569 4
บอกกล่าวเล่าไข 1613 2
การขยายเวลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ของพนักงานฯ 1652 1
ไปราชการ ศึกษา อบรม ดูงาน ต่างประเทศ 1959 0
พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1517 0