นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 620
ความเห็น: 2

ม.อ.รวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวบรวมข้อมูลจากชุมชน นักวิชาการ เพื่อเสนอแนะและร่วมแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีหลายรูปแบบ

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวบรวมข้อมูลจากชุมชน นักวิชาการ  เพื่อเสนอแนะและร่วมแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีหลายรูปแบบ โดยจัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมมือกันวิเคราะห์และหาทางเลือกเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทและเอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน และร่วมกันเสนอแนะทางออกต่อหน่วยงานภาครัฐต่อไป 

โดยได้จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความองค์ความรู้ด้านการวิจัย สถานการณ์ และทางเลือกในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และเพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือในด้านการวิจัยเรื่องการแก้ไขและป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวข้อ นโยบายด้านการจัดการชายฝั่งทะเลของประเทศ  อ.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง คณะวิทยาศาสตร์

หัวข้อ หลักการและวิทยาศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล

ผศ.พยอม รัตนมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวข้อ วิศวกรรมชายฝั่งเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ดร.สมพร ช่วยอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อเสนอทางเลือกในการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย ดร.พลชาติ โชติการ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และสรุปสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป โดย ผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เพื่อนำไปสู่แผนการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง

ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรมจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวบรวมข้อมูลดำเนินการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะชายฝั่ง ข้อมูลจากการสำรวจสภาพพื้นที่ องค์ความรู้ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง สามารถวิเคราะห์ และสรุปสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งโดยเบื้องต้นแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.การทำลายแนวป้องกันการกัดเซาะตามธรรมชาติ 2.การกัดเซาะจากการรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติ 3.การกัดเซาะเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ

สาเหตุของการกัดเซาะ ในช่วงปีที่ผ่านมาสามารถสรุปข้อมูล ได้ดังต่อไปนี้

1. การกัดเซาะเนื่องจากการทำลายแนวป้องกันการกัดเซาะตามธรรมชาติ มีแนวโน้มลดน้อยลง แต่พบการกัดเซาะจากสาเหตุดังกล่าวที่เด่นชัดในพื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยังพบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยสาเหตุนี้อยู่บ้างในพื้นที่จังหวัดระยอง และสุราษฎร์ธานี ในขณะที่จังหวัดอื่น ๆ ส่วนใหญ่ได้มีการดำเนินการปักไม้ไผ่ และสามารถบรรเทาและลดแนวโน้มของปัญหาการกัดเซาะให้ลดระดับความรุนแรง และคงสภาพแล้วในหลายพื้นที่ แต่ทั้งนี้ยังจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามตรวจสอบสภาพการชำรุดบกพร่องของไม้ไผ่ และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งต่อไป

2. การกัดเซาะเนื่องจากการเลี้ยวเบนของกระแสน้ำเมื่อสิ้นสุดแนวโครงสร้างทางวิศวกรรม ที่จุดสิ้นสุดโครงสร้างทางวิศวกรรมประเภทกำแพงกันคลื่น กองหินริมฝั่ง และโครงสร้างประเภทยื่นตั้งฉากไปขัดขวางการพัดพาของตะกอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำซึ่งจะนำไปสู่การก่อสร้างโครงสร้างเพื่อป้องกันแนวชายฝั่งด้ายเหนือน้ำถัดจากโครงสร้างดังกล่าวตามมา โดยพบปัญหาเด่นชัดในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

3. สำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน พบมีการกัดเซาะเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ ได้แก่ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำที่ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะ ทั้งนี้ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเข้าสู่สมดุลตามธรรมชาติ แต่ทั้งนี้พบว่าในพื้นที่ จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต ก็พบปัญหาการกัดเซาะเนื่องจากการเลี้ยวเบนของโครงสร้างทางวิศวกรรมเช่นเดียวกัน

 ดร.สมพร ช่วยอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า ในอดีต ชาวบ้านต้องเดินจากฝั่งระยะทาง 1 ก.ม.กว่าจะถึงทะเล  แต่เดี๋ยวนี้แนวชายฝั่งสั้นลงมาก  อีก 60 ปี ก็ไปรอทำประมงที่หน้าบ้านตัวเองได้เลย  อยากจะแนะนำให้ปลูกต้นลำเจียก เป็นการใช้ธรรมชาติ ช่วยยึดชายหาดป้องกันการกัดเซาะได้ดี รากพืชช่วยในการยึดเกาะดิน ตะกอน หรือทราย

ผศ.พยอม รัตนมณี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การกัดเซาะก็เป็นปัญหา การทับถมของตะกอนดินก็เป็นปัญหา โดยที่โครงการวิจัยแนวทางในการบริหารจัดการปากร่องน้ำบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงาซึ่ง ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำมาตรการป้องกันการกัดเซาะบ้านน้ำเค็ม และหาดคึกคัก ด้วยการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ โดยทีมวิจัยได้นำทรายจากเหมืองเก่าในจังหวัดพังงากว่า 100 แห่ง มาเติมบริเวณชายหาด  และจะใช้ปะการังเทียม “โดมทะเล”วางเป็นแนวเพื่อปัองกันการกัดเซาะ  ซึ่งถ้าไม่มีการป้องกัน ชายหาดที่นำมาเติม จะถูกกัดเซาะหายไปภายใน 3-5 ปี 

 สำหรับปัญหาตะกอนดิน บริเวณตำบลเกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้ทับถมปากร่องน้ำขึ้นเป็นกองสูง โผล่ขึ้นเหนือน้ำ เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการสัญจรทางน้ำ ตะกอนยังทำให้เรือประมงพาณิชย์เกยตื้น ซึ่งต้องเร่งแก้ไข

ผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง จะรวบรวมแนวคิดที่แตกต่างกันของนักวิชาการ และชุมชน มาบูรณาการเพื่อเสนอทางเลือก  และมหาวิทยาลัยจะจัดทำสมุดปกขาว บนพื้นฐานทางเลือก เพื่อให้ภาครัฐจัดทำแผนเพื่อแก้ปัญหาที่ถูกต้องต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 มกราคม 2563 15:18 แก้ไข: 09 มกราคม 2563 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
papa212 [IP: 113.53.228.86]
12 มกราคม 2563 20:30
#110823

ขอบคุณบทความดีๆครับ 

slotxo

Ico48
thaitravelloc [IP: 124.120.65.43]
30 ตุลาคม 2563 01:39
#114917

ข้อมูลจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล หรือชายฝั่งทะเล เพิ่มเติมดังนี้ : จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลของไทย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.138.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ