นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 951
ความเห็น: 3

ม.อ.รวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวบรวมข้อมูลจากชุมชน นักวิชาการ เพื่อเสนอแนะและร่วมแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีหลายรูปแบบ

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวบรวมข้อมูลจากชุมชน นักวิชาการ  เพื่อเสนอแนะและร่วมแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีหลายรูปแบบ โดยจัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมมือกันวิเคราะห์และหาทางเลือกเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทและเอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน และร่วมกันเสนอแนะทางออกต่อหน่วยงานภาครัฐต่อไป 

โดยได้จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความองค์ความรู้ด้านการวิจัย สถานการณ์ และทางเลือกในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และเพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือในด้านการวิจัยเรื่องการแก้ไขและป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวข้อ นโยบายด้านการจัดการชายฝั่งทะเลของประเทศ  อ.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง คณะวิทยาศาสตร์

หัวข้อ หลักการและวิทยาศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล

ผศ.พยอม รัตนมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวข้อ วิศวกรรมชายฝั่งเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ดร.สมพร ช่วยอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อเสนอทางเลือกในการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย ดร.พลชาติ โชติการ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และสรุปสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป โดย ผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เพื่อนำไปสู่แผนการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง

ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรมจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวบรวมข้อมูลดำเนินการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะชายฝั่ง ข้อมูลจากการสำรวจสภาพพื้นที่ องค์ความรู้ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง สามารถวิเคราะห์ และสรุปสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งโดยเบื้องต้นแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.การทำลายแนวป้องกันการกัดเซาะตามธรรมชาติ 2.การกัดเซาะจากการรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติ 3.การกัดเซาะเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ

สาเหตุของการกัดเซาะ ในช่วงปีที่ผ่านมาสามารถสรุปข้อมูล ได้ดังต่อไปนี้

1. การกัดเซาะเนื่องจากการทำลายแนวป้องกันการกัดเซาะตามธรรมชาติ มีแนวโน้มลดน้อยลง แต่พบการกัดเซาะจากสาเหตุดังกล่าวที่เด่นชัดในพื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยังพบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยสาเหตุนี้อยู่บ้างในพื้นที่จังหวัดระยอง และสุราษฎร์ธานี ในขณะที่จังหวัดอื่น ๆ ส่วนใหญ่ได้มีการดำเนินการปักไม้ไผ่ และสามารถบรรเทาและลดแนวโน้มของปัญหาการกัดเซาะให้ลดระดับความรุนแรง และคงสภาพแล้วในหลายพื้นที่ แต่ทั้งนี้ยังจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามตรวจสอบสภาพการชำรุดบกพร่องของไม้ไผ่ และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งต่อไป

2. การกัดเซาะเนื่องจากการเลี้ยวเบนของกระแสน้ำเมื่อสิ้นสุดแนวโครงสร้างทางวิศวกรรม ที่จุดสิ้นสุดโครงสร้างทางวิศวกรรมประเภทกำแพงกันคลื่น กองหินริมฝั่ง และโครงสร้างประเภทยื่นตั้งฉากไปขัดขวางการพัดพาของตะกอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำซึ่งจะนำไปสู่การก่อสร้างโครงสร้างเพื่อป้องกันแนวชายฝั่งด้ายเหนือน้ำถัดจากโครงสร้างดังกล่าวตามมา โดยพบปัญหาเด่นชัดในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

3. สำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน พบมีการกัดเซาะเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ ได้แก่ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำที่ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะ ทั้งนี้ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเข้าสู่สมดุลตามธรรมชาติ แต่ทั้งนี้พบว่าในพื้นที่ จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต ก็พบปัญหาการกัดเซาะเนื่องจากการเลี้ยวเบนของโครงสร้างทางวิศวกรรมเช่นเดียวกัน

 ดร.สมพร ช่วยอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า ในอดีต ชาวบ้านต้องเดินจากฝั่งระยะทาง 1 ก.ม.กว่าจะถึงทะเล  แต่เดี๋ยวนี้แนวชายฝั่งสั้นลงมาก  อีก 60 ปี ก็ไปรอทำประมงที่หน้าบ้านตัวเองได้เลย  อยากจะแนะนำให้ปลูกต้นลำเจียก เป็นการใช้ธรรมชาติ ช่วยยึดชายหาดป้องกันการกัดเซาะได้ดี รากพืชช่วยในการยึดเกาะดิน ตะกอน หรือทราย

ผศ.พยอม รัตนมณี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การกัดเซาะก็เป็นปัญหา การทับถมของตะกอนดินก็เป็นปัญหา โดยที่โครงการวิจัยแนวทางในการบริหารจัดการปากร่องน้ำบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงาซึ่ง ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำมาตรการป้องกันการกัดเซาะบ้านน้ำเค็ม และหาดคึกคัก ด้วยการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ โดยทีมวิจัยได้นำทรายจากเหมืองเก่าในจังหวัดพังงากว่า 100 แห่ง มาเติมบริเวณชายหาด  และจะใช้ปะการังเทียม “โดมทะเล”วางเป็นแนวเพื่อปัองกันการกัดเซาะ  ซึ่งถ้าไม่มีการป้องกัน ชายหาดที่นำมาเติม จะถูกกัดเซาะหายไปภายใน 3-5 ปี 

 สำหรับปัญหาตะกอนดิน บริเวณตำบลเกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้ทับถมปากร่องน้ำขึ้นเป็นกองสูง โผล่ขึ้นเหนือน้ำ เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการสัญจรทางน้ำ ตะกอนยังทำให้เรือประมงพาณิชย์เกยตื้น ซึ่งต้องเร่งแก้ไข

ผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง จะรวบรวมแนวคิดที่แตกต่างกันของนักวิชาการ และชุมชน มาบูรณาการเพื่อเสนอทางเลือก  และมหาวิทยาลัยจะจัดทำสมุดปกขาว บนพื้นฐานทางเลือก เพื่อให้ภาครัฐจัดทำแผนเพื่อแก้ปัญหาที่ถูกต้องต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 มกราคม 2563 15:18 แก้ไข: 09 มกราคม 2563 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
papa212 [IP: 113.53.228.86]
12 มกราคม 2563 20:30
#110823

ขอบคุณบทความดีๆครับ 

slotxo

Ico48
thaitravelloc [IP: 124.120.65.43]
30 ตุลาคม 2563 01:39
#114917

ข้อมูลจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล หรือชายฝั่งทะเล เพิ่มเติมดังนี้ : จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลของไทย

Ico48
slotxo [IP: 180.183.16.25]
01 มิถุนายน 2564 13:51
#120469

Xo สล็อตออนไลน์ โปรสล็อต XO เกมออนไลน์ทำเงินยอดฮิต เกมสล็อต xopg.net คือเกมทำเงิน reeffutures2018 ผ่านทางออนไลน์อย่างหนึ่ง ที่เล่นง่าย และได้เงินไว แถมยังลงทุนด้วยเงินน้อย mavoixtavoie ทำเงินได้ตลอดเวลา ซึ่งหลายคนอาจได้เคยเห็นรีวิวเรื่องของ สล็อต xo สล็อตออนไลน์ ไว้มากมาย เทคนิคสล็อต ทั้งเรื่องการเล่นแล้วได้เงิน herbalpertpresents และเล่น สล็อต แล้วไม่ได้เงิน นั่นเองค่ะ ซึ่งการที่คุณจะเล่นได้เงินหรือไม่ได้เงินนั้น ส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของดวงเข้ามาเกี่ยวด้วย northbristol เพราะสล็อตเป็นเกมออนไลน์เสี่ยงโชค ทดลองเล่น xo เกมหนึ่งซึ่งจะมีสูตร หรือเทคนิคเข้ามาช่วย gclub เพื่อโกงดวงอยู่เสมอซึ่งในเว็บของเรา สมัคร xo ก็มีมาแนะนำไว้ให้เห็นกันมากมายหลายสูตร

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.234.169
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ