นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1173
ความเห็น: 1

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ. กับมาตรฐานความปลอดภัย (มอก.2677-2558)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับการได้รับการรับรองระบบการ จัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.2677-2558

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับการได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.2677-2558

ผศ.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นองค์กรภาครัฐที่เติบโตด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและยั่งยืนจากการให้บริการทดสอบด้วยเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และพันธกิจ การให้บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทั้งของบุคลากร ผู้มาปฏิบัติงาน และผู้มารับบริการทุกคน รวมไปถึงสภาพ แวดล้อมของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้มีแนวนโยบายอย่างชัดเจนในเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และได้มีประกาศแนวนโยบายให้ประชาคมทุกภาคส่วนได้รับรู้และถือปฏิบัติร่วมกัน

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.2677-2558  โดยได้เข้าร่วมโครงการจัดทำระบบและขอการรับรองมาตรฐานกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  โดยได้จัดทำกระบวนการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติ การที่เกี่ยวกับสารเคมี

 

      อุปกรณ์ในการล้างตา  หากเกิดสารเคมี เข้าตา ผู้ปฎิบัติงาน


            นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการตามปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย

การตรวจสอบระบบไฟฟ้า  การตรวจสภาพแวดล้อม  การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การซ้อมดับเพลิง การซ้อมสารเคมีหก  การอบรมการทำงานโดยใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย การบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีมาตรการเรื่องการตรวจติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยประจำปี

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการออกประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่เหมาะสม พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัย

สนับสนุนให้บุคลากร ตลอดจนผู้รับบริการมีการปฏิบัติตามประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีระบบการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพและรักษาสภาพแวดล้อม

            ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้แต่งตั้งให้  นางพิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และ นายสรวิชญ์ พณิชย์พิบูลย์ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค  ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  โดยศูนย์เครื่องมือฯ ได้มีการส่งบุคลากรทั้ง 2 รายเข้ารับการฝึกอบรมตาม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (มอก. 2677-2558) ในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย   โดยมีหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานทั้งระบบ

            ผศ.ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร ประธานคณะกรรมการบริหารความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฎิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เป็นห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสูงนี้ และเป็นมหาวิทยาลัยแรกในภาคใต้ที่ได้รับการรับรองในระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ตามมาตรฐาน มอก.2677-2558

ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

แวะมาอ่านครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.2.146
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ