นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 834
ความเห็น: 2

ม.อ.ร่วม ศอ.บต.ระดมคิดเห็นจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ‘ขับเคลื่อนแผนงานระเบียงเศรษฐกิจที่ 6

ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานภาควิชาการ นำโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และตัวแทนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในสามจังหวัดชายแดนใต้ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นฝ่ายไทยเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ “ขับเคลื่อนแผนงานแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6” ภายใต้ร่วมมือระดับอนุภูมิภาค IMT-GT เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดทำแผนแม่บทตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6

การประชุมระดมความคิดเห็นฝ่ายไทย เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ “ขับเคลื่อนแผนงานแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6 โครงการ “การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค IMT-GT เพื่อเตรียมพร้อม ในการจัดทำแผนแม่บทตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6 (ยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส-เปรัก-กลันตัน-สุมาตราใต้)”

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับหน่วยงานภาควิชาการ นำโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และตัวแทนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในสามจังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นฝ่ายไทยเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ “ขับเคลื่อนแผนงานแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6” ภายใต้โครงการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค IMT-GT เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดทำแผนแม่บทตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6 (ยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส-เปรัก-กลันตัน-สุมาตราใต้)” วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม Oxford โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีตัวแทนระดับหน่วยงานของรัฐ กลุ่มตัวแทนของภาคเอกชน และภาควิชาการ เข้าร่วมระดมความคิดเห็น จำนวน 30 คน

นางสาวศรีพร เกิดคง ผู้ช่วยเลขาธิการ.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า “เป้าหมายสำคัญของโครงการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค IMT-GT เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดทำแผนแม่บทตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6 (ยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส-เปรัก-กลันตัน-สุมาตราใต้) คือ เพื่อสร้างความร่วมมือในระดับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในพื้นที่ กลุ่มตัวแทนของภาคเอกชน และภาคประชาชน และริเริ่มความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนแนวระเบียง EC6  เพื่อที่จะสามารถนำมาใช้ในการจัดทำแผนแม่บทระเบียง EC6 ”

ผศ.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของเวทีวันนี้ว่า “การประชุมระดมความคิดเห็นฝ่ายไทยในครั้งนี้ ต้องหารือเพื่อร่วมกันวางแผนและกำหนดประเด็นของร่างแผนยุทธศาสตร์ “ขับเคลื่อนแผนงานแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6” และเตรียมการสำหรับ 1) การศึกษาสำรวจโครงการ PCP และโครงการสำคัญในแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6 (EC6) กำหนดดำเนินการวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 2) การจัดประชุมร่วมกับมาเลเซียทั้งภาครัฐ เอกชน และวิชาการ เพื่อจับคู่ความร่วมมือ 2 ครั้ง ณ กัวลาลัมเปอร์ และ โกตาบารู ประเทศมาเลเซีย 3) จัดประชุมร่วมกับอินโดนีเซียทั้งภาครัฐ เอกชน และวิชาการ เพื่อจับคู่ความร่วมมือ 2 ครั้ง ณ ปาเล็มบัง และ จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย”

จากนั้น ว่าที่ร้อยตรี จิรภัทร โชติพิมาย ผู้อำนวยการส่วนงาน IMT–GT สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้บรรยายถึงแนวคิดและที่มา “การขับเคลื่อนแผนงานแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6” และเปิดเวทีระดมความคิดเห็นในภาพรวม นำโดย ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.อ.

ซึ่งตัวแทนภาควิชาการ ภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐได้ระดมความคิดเห็น ทำให้ได้ข้อสรุปที่จะนำไปประชุมร่วมกับประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในประเด็นการค้าและการลงทุน #EC6 ดังนี้

รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.อ.

ประเด็นหารือกับทางมาเลเซีย

1. การเชื่อมโยงทางการขนส่งและโลจิสติกส์โดยรถไฟรางคู่ เส้นทางจาก โคกโพธิ์-สุไหงโกลก-กัวลาลัมเปอร์ เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว

2. จุดผ่อนปรนบริเวณด่านการค้าชายแดนในพื้นที่สามจังหวัด (ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส) กับประเทศมาเลเซีย ดังนี้

จ.นราธิวาส 3 จุด คือ

1) ด่านสุไหงโกลก - ด่านรันตูปนยัง รัฐกลันตัน

2) ด่านบูเก๊ะตา - ด่านบูกิตบุหงา รัฐกลันตัน

3) ด่านตากใบ (ท่าเรือ) - ด่านเป็งกาลันกูโบ รัฐกลันตัน

จ.ยะลา 1 จุด คือ  ด่านเบตง อ.เบตง - ด่านบูกิตบือราปิต รัฐเคดาห์

2) เรื่องการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โดย นำเสนอจุดแข็งของฝั่งประเทศไทยทั้งในเรื่องของความพร้อมด้านทรัพยากรและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อชักจูงนักลงทุนในมาเลเซียเข้ามาลงทุนในพื้นที่สามจังหวัด และร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในเรื่องการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อให้เกิดช่องทางการพัฒนาและการลทุนร่วมกัน

ประเด็นหารือกับทางประเทศอินโดนีเซีย

1. ด้านการศึกษาชักชวนให้อินโดนีเซียเข้ามาเรียนในประเทศไทยมากขึ้น โดยนำเสนอจุดแข็งและความพร้อมทางการศึกษาของประเทศไทย และแลกเปลี่ยนประเด็นทางการศึกษาร่วมกันทั้งสองประเทศ

2. เรื่องการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยนำเสนอจุดแข็งและความพร้อมทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรในพื้นที่สามจังหวัดเพื่อชักจูงให้เกิดการค้าการลงทุนร่วมกัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซีย

ผู้ร่วมระดมความคิดเห็นได้ตั้งโจทย์ร่วมกันว่า: ทำอย่างไรให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน

ในประเด็นการเกษตร

โดยได้ทบทวนโครงการที่ดำเนินการอยู่ใน IMT-GT ซึ่งมีดังนี้

- โครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะแดง Surat Red Goat จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- โครงการเกษตรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดพัทลุง

- Rubber City มีนักลงทุนประมาณ 5 ราย ได้แก่ นักลงทุนไทย จีน และไต้หวัน

และร่วมกันวิเคราะห์ SWOT เพื่อที่จะค้นหาเป้าหมายที่ต้องการ จากนั้นได้ร่วมกันเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา ดังนี้

• ดำเนินการอย่างไรที่จะให้แต่ละประเทศร่วมมือด้านการผลิต เช่น ประเทศไทยผลิตวัตถุดิบ ประเทศมาเลเซียเป็นผู้ดำเนินการแปรรูป

• ทำการชักจูงให้มาเลเซียมาดำเนินอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบยางพารามากที่สุด ได้คาดการณ์ความต้องการของแต่ละประเทศไว้ว่า

• ความต้องการมาเลเซีย

- ต้องการเชื่อมโยงท่าเรือระหว่างตะวันตกและตะวันออก

- ต้องการเชื่อมโยงประเทศไทยผ่านเส้นทาง ECRL

• ความต้องการอินโดนีเซีย

- ต้องการเชื่อมโยงประเทศไทยเพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปยังเอเชียฝั่งตะวันออก (ผ่านแม่สอดออกไปยังประเทศอื่น ๆ)

• ความต้องการประเทศไทย

- ต้องการให้เกิดการขนส่งสินค้า (Logistic) ที่รวดเร็ว โดยประเทศไทยมีแผนจะทบทวนการทำ Single Checkpoint

สรุปประเด็นที่จะเจรจา ดังนี้

- การจัดทำ Single Checkpoint เพื่อการส่งออกผ่านแดน

- การเจรจาเพื่อการส่งออกเนื้อและแพะแปรรูปไปยังมาเลเซีย

- การยกระดับโรงงานในด้านการผลิตให้ได้มาตรฐาน Halal, GMP (Good Manufacturing Practice), ISO9001 (International Organization for Standardization) และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) ให้เป็นที่ยอมรับร่วมกับกันมาเลเซียและอินโดนีเซีย

- การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟ สุไหงโกลก – ปาเสมัส - ตุมปัต

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 กันยายน 2562 16:16 แก้ไข: 27 กันยายน 2562 17:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
NinJa [IP: 113.53.228.86]
17 ตุลาคม 2562 09:57
#110024

เกมส์เดิมพันที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ แจกเงินไม่อั้น เล่นได้เล่นง่าย จ่ายจริง เหนือทุกประสบการณ์ที่ท่านเคยสัมผัสกับ slot ออโต้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.88.35
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ