นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 842
ความเห็น: 0

สาธิต ม.อ.ปัตตานี เชิญสาธิตทั่วประเทศร่วมงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7

สาธิต ม.อ.ปัตตานี และโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7 ภายในแนวคิด “นวัตกรรมนำไทย สาธิตก้าวไกล สู่ดิจิตัลไทยแลนด์” (Satit Innovation for Digital Thailand) โดยมีโรงเรียนสาธิต 21 สถาบันทั่วประเทศ ร่วมระดมสมอง ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7  ภายในแนวคิด “นวัตกรรมนำไทย สาธิตก้าวไกล สู่ดิจิตัลไทยแลนด์” (Satit Innovation for Digital Thailand) โดยมีโรงเรียนสาธิต 21 สถาบันทั่วประเทศ ร่วมระดมสมอง  ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

            รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต 21 สถาบันทั่วประเทศ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7 ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลงอรรถกวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ 27  พฤษภาคม 2562

              รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี    กล่าวว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศของเราเข้าสู่การพัฒนาในยุคดิจิตัล ความรู้ทั้งหลายจึงมิได้มาจากในชั้นเรียนเท่านั้น หากแต่เป็นการแสวงหาโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ดุลยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ กล่าวว่า “การจัดงานสาธิตวิชาการเป็นการสานพลังร่วมมือด้านวิชาการของกลุ่มโรงเรียนสาธิตสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางด้านวิชาการ เนื่องมาจากการที่โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยมีภารกิจในการเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานของนิสิต  แต่ละสถาบันมีศักยภาพแตกต่างกัน มีการทำงานวิจัยที่หลากหลาย ส่งผลให้เป็นโรงเรียนต้นแบบได้เป็นอย่างดี นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงาน สามารถนำมาต่อยอดวางแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป”

โดยมีการบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย  คงสกนธ์  นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย หัวข้อ “อย่าให้จิตวิทยาร้างราจากห้องเรียน”การบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) หัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวว่า “รูปแบบในการจัดงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและการแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอน การนำเสนอผลงาน กิจกรรมที่โดดเด่นของครูและนักเรียนและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ได้มีส่วนร่วมโดยการเข้าร่วมแข่งขันและประกวดทักษะทางวิชาการ  ภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอีกด้วย กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7 นี้  ก็เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ ที่คงไว้ซึ่งปณิธานในการสืบสานงานสาธิตวิชาการในครั้งต่อ ๆ ไปเพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษาไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมการศึกษาในสังคมโลกสืบไป”

ภายหลังการแถลงข่าวมีการแสดง “ระบำชาชัก”โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี จากนั้นผู้บริหาร สาธิต 21 สถาบันทั่วประเทศ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช สมบัติครบ ๖๐ ปี ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุม

ในการจัดงานสาธิตวิชาการ ทางกลุ่มโรงเรียนสาธิตได้กำหนดจัดกิจกรรมทุก ๆ 2 ปี โรงเรียนสาธิตแต่ละแห่งจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ 

ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.117.38
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ