นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 747
ความเห็น: 0

ม.อ.ภูเก็ตโชว์ศักยภาพวิชาการ มุ่งสู่ศูนย์ความรู้ด้านบริการท่องเที่ยวของเอเชีย

มุ่งสู่ศูนย์กลางความรู้ด้านการบริการท่องเที่ยวของเอเชีย และความโดดเด่นด้านภาษา ไอที สิ่งแวดล้อมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของ ม.อ

ม.อ.เชิญสื่อเยี่ยมชมศักยภาพทางวิชาการของวิทยาเขตภูเก็ต  ในโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2 เน้นภารกิจสนองการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภายใต้หลักการ “จิ๋วแต่แจ๋ว” เพื่อมุ่งสู่ศูนย์กลางความรู้ด้านการบริการท่องเที่ยวของเอเชีย และความโดดเด่นด้านภาษา ไอที สิ่งแวดล้อมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  ภายใต้ยุทธศาสตร์ของ ม.อ. ที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ  สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะ และ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2 ซึ่งเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เข้าสัมผัสกับบรรยากาศกิจกรรม และได้เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมของมหาวิทยาลัย ในทุกวิทยาเขต โดยในปีนี้จัดโครงการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 โดยมีสื่อมวลชนจากภาคใต้ ส่วนกลาง ภาคเหนือ 31 สำนัก และประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต เข้าร่วมรวมจำนวน 58 คน

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งมีการเรียนการสอนที่เน้นสนองการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคม ของชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทำให้มีหลายสาขาวิชาที่มีความโดดเด่น และต่างจากวิทยาเขตอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย  อย่างไรก็ตามการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกวิทยาเขตจะไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนสังคมโดยมีการวิจัยเป็นฐาน สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพในระดับสากล และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง  โดยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานใน 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวิจัยนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศ และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดนี้ได้วางแผนเอาไว้ในรอบการทำงานระหว่างปี 2561-2565

            รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า วิทยาเขตภูเก็ตมีที่ตั้งที่เหมาะสำหรับการพัฒนาเป็นวิทยาเขตนานาชาติที่สมบูรณ์แบบ โดยอาศัยความได้เปรียบของตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก และนโยบายของรัฐที่จะขับเคลื่อนภูเก็ตให้เป็น Smart City ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในเชิงพื้นที่  แม้จะเป็นวิทยาเขตขนาดเล็กแต่ขับเคลื่อนภายใต้หลักการ “จิ๋วแต่แจ๋ว” เพื่อมุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการบริการและการท่องเที่ยวของเอเชีย มีความโดดเด่นด้านภาษาและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  การเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสนองตลาดแรงงานระดับสากล และสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่

            สื่อมวลชนได้เข้าชมนิทรรศการ และ ผลงานเด่นของคณะและหน่วยงานในวิทยาเขตภูเก็ต เช่น ผลการศึกษาผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต โมเดลการเงินเพื่อขออนุมัติสินเชื่อสำหรับ Boutique hotel และคาเฟ่ในภูเก็ต การวิจัยเพื่อบริหารการจัดการน้ำ การวิจัยเพื่อบริหารการจัดการชายหาด โครงการเส้นทางเดินรถสาธารณะภูเก็ต(รถโพถ้อง) ระบบคำแนะนำคำที่ใช้ทดแทนสำหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ เกมแบบเล่นตามบทบาทสำหรับข้อสอบปรนัย และเกมวิ่งไปคิดไป  การเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเครื่องบินจำลอง PSU Terminal ห้องปฏิบัติการครัว Kitchen Lab ห้องอาหาร The Campus และศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม PSU Lodge

            นอกจากนั้น ยังมีการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่จริงในชุมชน เพื่อเข้าชมผลงานที่ทำร่วมกับเอกชนและชุมชน เช่น ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ “ไข่มุกอันดามัน” งานวิจัยรายได้เพื่อชุมชน”สาหร่ายพวงองุ่น”  การวิจัยเพื่อร่วมผลักดัน 7 เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน และการเยี่ยมชมย่านเมืองเก่า-ถนนถลาง โดยมีนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต  พร้อมด้วย นายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานชุมชนภูเก็ตต้อนรับ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองภูเก็ต

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 พฤษภาคม 2562 14:26 แก้ไข: 24 พฤษภาคม 2562 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.229.142.104
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ