นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1626
ความเห็น: 0

ม.สงขลานครินทร์ เปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรุ้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร

รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา  ดร.ถนัด คอมันตร์ ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรุ้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561  โดยมีนายกษิต ภิรมย์  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รศ.ดร.สิริลักษณา  คอมันตร์  ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ Miss Jin Yilin รักษาการกงสุลสถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนในสงขลา  Mr. Samsu Rizal  รักษาการกงสุลใหญ่สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียในจังหวัดสงขลา . Mr. Gamma Arifian กงสุลเศรษฐกิจกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียในจังหวัดสงขลา Mr. Nasir mat Isa กงสุล, สถานกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี    และมีการปาฐกถา   เรื่อง    ชีวประวัติและงานของ  ดร.ถนัด คอมันตร์ : ผู้สถาปนาอาเซียนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.สิริลักษณา  คอมันตร์  ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  รวมทั้งได้จัดสัปดาห์อาเซียน ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา  เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซี่ยนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดเผยว่า ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัดงานสัปดาห์อาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียนและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนไทย   เผยแพร่ข้อมูลและผลงานวิชาการของนักวิจัยด้านอาเซียนศึกษา   เพื่อให้เกิดบรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

จากนั้นเป็นการปาฐกถา เรื่อง ชีวประวัติและงานของ ดร.ถนัด คอมันตร์ : ผู้สถาปนาอาเซียนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.สิริลักษณา  คอมันตร์  ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  รวมทั้งได้จัดสัปดาห์อาเซียนระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ มีนิทรรศการอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การท่องเที่ยว  เปิดให้ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และจำหน่ายอาหารประจำชายอาเซียน  เปิดให้นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าชมฟรี  และการประชุมร่วมพิจารณายุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการด้านการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อคฮิล หาดใหญ่

พันเอก (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์ ได้รับการยกย่องในฐานะผู้วางรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการก่อตั้ง "สมาคมอาเซียน" หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2510 เป็นผู้ริเริ่มให้มีการร่วมปักปันเขตแดนระหว่างประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งเพิ่งได้รับความเป็นอิสระจากการเป็นอาณานิคม ให้มีความชัดเจนโดยการเจรจาด้วยสันติวิธี เป็นความสำเร็จที่ได้รับการชมเชยจากนานาชาติ และได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจำอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีวาระ 6 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2539 - 2545

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 กันยายน 2561 15:37 แก้ไข: 09 กันยายน 2561 15:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 panyarak และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.2.190
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ