นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 579
ความเห็น: 0

ม.อ.ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว อบรม“การจัดกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ม.อ.ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว อบรม“การจัดกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ม.อ.เตรียมพร้อมจัดการเรียนการสอนรายวิชา “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และเป็นรายวิชาที่พัฒนาร่วมกันระหว่างม.อ.กับมูลนิธิรากแก้ว  เมื่อวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 210 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งยาว ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรม

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ม.อ.เปิดเผยว่า การจัดอบรมครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ที่มุ่งให้การผลิตบัณฑิตอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่ากำลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองดี     ที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม เน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรหมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำหนดให้โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และความต้องการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21 ประกอบกับมหาวิทยาลัยต้องการพัฒนาให้เกิดอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  ใฝ่ปัญญา และจิตสาธารณะ หรือที่เรียกย่อๆว่า I-WiSe โดย I ย่อมาจาก Integrity หมายถึง นักศึกษาสงขลานครินทร์ ต้องมีความซื่อสัตย์ มีวินัย ทั้งต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ Wi ย่อมาจาก Wisdom หมายถึง ใฝ่ปัญญา นักศึกษาสงขลานครินทร์ต้องมีทักษะการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการที่เป็นคนใฝ่ปัญญานั้น มิได้เหมายเฉพาะการเรียนในห้องเท่านั้น แต่การสร้างปัญญาสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และ SE ย่อมาจาก Social Engagement หมายถึง การมีจิตสาธารณะ ซึ่งคุณสมบัตินี้ สามารถสื่อถึงปณิธานของสงขลานครินทร์ได้เป็นอย่างดี นั่นคือ “ประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

ด้วยเหตุดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้นำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเหล่านี้มากำหนดเป็นเนื้อหาสาระวิชา และเห็นชอบให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการเรียนรู้ คือวิชาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิรากแก้วในการออกแบบรายวิชา ซึ่งส่วนหนึ่งของเนื้อหาต้องอาศัยความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนทุกคณะ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ผู้สอน จึงมีความสำคัญยิ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเตรียมความพร้อมแก่อาจารย์ผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์เข้ารับการเตรียมความพร้อมจาก ทั้ง 5 วิทยาเขต จำนวน 58 คน จาก 30 คณะ และคาดว่าจะเริ่มเปิดสอนรายวิชานี้ในปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาจากทุกคณะ และทุกวิทยาเขตทั้ง 5 วิทยาเขต ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาทั่วไป มูลนิธิรากแก้ว และคณะ/วิทยาเขต  

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 28 July 2018 17:31 Modified: 28 July 2018 17:33 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.108.61
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ