นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Page Visits: 1016
comment: 0

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงนาม MOU เครือข่ายห้องปฎิบัติการ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงนาม MOU เครือข่ายห้องปฎิบัติการ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายห้องปฎิบัติการ โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนาม โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้เกียรติคณบดีคณะวิทยาศาสตร์                รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ เป็นผู้เเทนลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ห้องแคทลียา 2 โรงเเรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านและตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มตามประกาศกรมอนามัย และร่วมพัฒนาเครือข่ายห้องปฎิบัติการ เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพห้องปฎิบัติการสู่มาตรฐานสากล พร้อมประสานความช่วยเหลือ ด้านวิชาการ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมีของห้องปฎิบัติการ และวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นเครือข่ายห้องปฎิบัติการ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในครั้ง โดยทางคณะฯ มีพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สำคัญคือ การให้บริการวิชาการ โดยจะเป็นการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผลมาจากการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย ของคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ไปเผยเเพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ออกสู่ชุมชนและสังคม ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา การให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบ สำรวจ ซึ่งทางคณะฯ มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีห้องปฎิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ ที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย สามารถช่วยวิเคราะห์น้ำได้ดี สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้ง ถือเป็นความร่วมมือที่ทางคณะวิทยาศาสตร์มีส่วนลงไปช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชน พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพทางด้านการบริการวิชาการที่ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

created: 11 July 2018 11:02 Modified: 11 July 2018 11:25 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.208.126.130
Message:  
Load Editor
   
Cancel or