นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1504
ความเห็น: 0

อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กำหนดมาตรฐานอาชีพการแปรรูปสัตว์น้ำ

นปีงบประมาณ 2561 นี้ ได้ดำเนินการในสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ระยะที่ 2 ซึ่งการจัดทำมาตรฐานอาชีพดังกล่าว จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาแรงงาน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเพื่อเปิดตัวและนำเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ระยะที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมสยามออเรียลทัล หาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพได้จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน และเหมาะสมกับประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เถวียน วิทยา ผู้จัดการโครงการ ฯ กล่าวรายงานความเป็นมา และ ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเปิดการสัมมนา มีการแนะนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และเสวนา เรื่อง “แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋องในยุค Thailand 4.0”

ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการให้ความสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การพัฒนาคนไทยโดยเฉพาะในวัยแรงงานให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น ตามความต้องการของตลาด ซึ่งโดยทั่วไปการพัฒนามาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของเจ้าของอาชีพ ส่วนการพัฒนาคนในอาชีพให้มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานนั้น จะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าของอาชีพและหน่วยงานการศึกษาที่ใช้ระบบฐานสถาบันพัฒนากำลังคนเข้าสู่อาชีพ

            สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีหน่วยงานและนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ ในสาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ในการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญและเป็นฐานกำลังคนจำนวนมาก โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดทำมาตรฐานในสาขาวิชาชีพเกษตรกรรมสาขาแปรรูปสัตว์น้ำ

และในปีงบประมาณ 2561 นี้ ได้ดำเนินการในสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ระยะที่ 2 ซึ่งการจัดทำมาตรฐานอาชีพดังกล่าว จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาแรงงาน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยตั้งเป้าหมายให้มีผู้ได้รับการรองรับคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก และคงความสามารถในการเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำของโลกและในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้มีความยั่งยืน

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 พฤษภาคม 2561 11:38 แก้ไข: 15 พฤษภาคม 2561 11:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.175.108
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ