นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 925
ความเห็น: 0

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เปิดนวัตกรรมนำงานวิจัยสู่ผู้ประกอบการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เปิดนวัตกรรมนำงานวิจัยสู่ผู้ประกอบการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2018 เปิดบ้านนวัตกรรมนำธุรกิจไทยสู่ยุค 4.0” เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ศูนย์การค้า Central Festival หาดใหญ่ ในงานประกอบด้วย นิทรรศการแสดงบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมสิทธิพิเศษ การแสดงโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ พื้นที่การวิจัยและพัฒนาในอนาคต ผลงานนวัตกรรมเด่นกว่า 100 นวัตกรรม นิทรรศการผู้ประกอบการและหน่วยงานพันธมิตรกว่า 60 คูหา นอกจากนั้นยังมีการประชุม การนำเสนอบทความทางวิชาการ การบรรยายและเสวนาที่น่าสนใจ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า งาน “SPARK STSP Innovation Fair 2018 เปิดบ้านนวัตกรรมนำธุรกิจไทยสู่ยุค 4.0” เป็นการนำเสนองานวิจัยและพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมที่มีคุณค่าในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และแนะนำบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ นอกจากนี้ยังเป็นความร่วมมือในการเชื่อมโยงผลงานในมหาวิทยาลัยกับความต้องการของเอกชน โดยผ่านบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อนำนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดนำสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ งาน “SPARK STSP Innovation Fair 2018” เป็นศูนย์รวมนวัตกรรมหลายมิติ ประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าไปสัมผัสและทำความเข้าใจกับนวัตกรรมได้ ทำให้มีความรู้สึกว่านวัตกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นแรงบันดาลใจให้มีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ส่วนภาคเอกชนสามารถใช้โอกาสนี้ เลือกซื้อเลือกใช้นวัตกรรม ที่มีแนวโน้มสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งจะเป็นศูนย์รวม ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในทุกวงการ สร้างเครือข่ายนวัตกรรมรวมทั้งเลือกซื้อสินค้านวัตกรรม จากผู้ประกอบการ

 

รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานว่า การแข่งขันของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ยุคปัจจุบัน ต้องมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับให้การแข่งขันของภาคเอกชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยผลักดันประเทศให้เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีนวัตกรรมเป็นจุดเน้นสำคัญ โดยเราจำเป็นต้องทำงานในการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อจะนำไปสู่การสร้างสินค้าและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง โดยที่จังหวัดสงขลานับว่ามีศักยภาพไม่น้อยหน้ากว่าภาคอื่นทั้งจำนวนพื้นที่และจำนวนผู้ประกอบการ งาน “SPARK STSP Innovation Fair” เป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม โดยอาศัยกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันเรามีตัวอาคารของอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และ ปี 2562 จะได้งบประมาณสร้างอาคารเพิ่มขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่จะดูแลภาคอีสานตอนล่าง

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ฑีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึงบทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์ว่า เมื่อก่อนส่วนใหญ่งานวิจัยและนวัตกรรมจะอยู่แต่ในมหาวิทยาลัย หรือองค์กรของรัฐที่ทำวิจัย และส่วนหนึ่งได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ แต่หากเปรียบเทียบกับความต้องการของประเทศ ถือว่ายังไม่มากพอ ขณะเดียวกันเอกชนก็ยังไม่พร้อมสำหรับการทำวิจัยเอง เนื่องจากขาดผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ เครื่องมืออุปกรณ์และทุน จึงจำเป็นต้องมีกลไกเข้ามาสนับสนุน โดยอุทยานวิทยาศาสตร์คือหน่วยงานซึ่งมีทุกอย่างที่จะตอบโจทย์เหล่านั้น โดยทุกวันนี้หากผู้ประกอบการต้องการใช้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือผู้ประกอบการรายใหม่ต้องการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ ก็สามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้โดยผ่านกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะสามารถให้บริการได้อย่าเต็มรูปแบบในปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงการจัดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2018 เปิดบ้านนวัตกรรมนำธุรกิจไทยสู่ยุค 4.0” ว่า เพื่อนำเสนอผลงานและผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน แนะนำบริการของโครงการฯ เพื่อสื่อสารถึงประชาคมในภาคใต้ให้ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการและสามารถใช้บริการที่มีของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมในภาคใต้ในระยะยาว กิจกรรมในงานจะประกอบด้วย นิทรรศการแสดงบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมสิทธิพิเศษ นิทรรศการแสดงโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ พื้นที่การวิจัยและพัฒนาในอนาคต ผลงานนวัตกรรมเด่น กว่า 100 นวัตกรรม นิทรรศการผู้ประกอบการและหน่วยงานพันธมิตรกว่า 60 คูหา นอกจากนั้นยังมีการประชุม การนำเสนอบทความทางวิชาการ การบรรยายและเสวนาที่น่าสนใจมากมาย

 

“ชื่อของงาน Spark ก็คือการจุดประกาย ให้เกิดความคิดในการเข้าร่วม เราอยากเห็นทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง ให้ชาวบ้าน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา มาเห็นว่านวัตกรรมคืออะไร ทำอะไรได้บ้างเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ และเอกชนทีมีความพร้อมก็สามารถมาเชื่อมโยงงานวิจัยในมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ได้” ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ กล่าว

 

สำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เป็นความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลงานในการดำเนินงานพัฒนาและเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการและธุรกิจเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการบนพื้นฐานของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค ยกระดับเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมวิจัยในภาคเอกชนในภาคใต้ จนถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบการใช้บริการจากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และมีนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่า 200 นวัตกรรม

 

ผู้สนใจดูรายละเอียดงานได้ที่ www.sparkinnofair.psusp.or.th/ หรือ Facebook SPARKInnovationFair หรือสอบถามที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.0-7428-9333

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 พฤษภาคม 2561 14:53 แก้ไข: 02 พฤษภาคม 2561 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.175.108
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ