นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1318
comment: 0

ม.อ.ระดมสมองมุ่งเพิ่มนักท่องเที่ยวอินโดนีเซีย สู่จังหวัดชายแดนใต้

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ เชิญผู้เกี่ยวข้องระดมสมองจัดประชุม“ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน : โอกาสและความท้าทาย ”โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ      เชิญผู้เกี่ยวข้องระดมสมองจัดประชุม“ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน : โอกาสและความท้าทาย ”โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้  ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสยาม ออเรียนทัล  อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า  ศูนย์ฯได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดสงขลาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสำหรับจังหวัดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนตอนใต้โดยเฉพาะจากอินโดนีเซีย โดยจะจัดจำนวน 3 ครั้ง   เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ระดมความคิดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดของกลุ่ม 5 จังหวัด จาก จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และสงขลา โดย ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์        เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ  นำเสนอ หัวข้อ ASEAN Tourism: Trends for the Future

รายงานสถานการณ์ปัจจุบันและข้อมูลที่สำคัญของการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้  โดย อ. พิชญ์ภูรี จันทรกมล จัดให้มีการแบ่งกลุ่มระดมสมองและประกวดการนำเสนอ พร้อมด้วยการให้ความรู้ด้าน

1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา     โดยใช้อำเภอสะเดา เป็นโมเดล

โดย  รศ.ดร. ปาริชาติ  วิสุทธิสมาจาร 

2. แรงงานกลุ่มที่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว โดย ผศ.ดร. อาภรณ์ทิพย์  บัวเพ็ชร

3. เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดย  ผศ.ดร. พรปวีณ์ พุ่มเกิด

4. ด้านการท่องเที่ยวทางทะเล โดย อาจาย์อานนท์ อุปบัลลังก์และ ดร. พรพิมล  เชื้อดวงผุย

5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในอาเซียนโดย อ. สุทธิชัย  งามชื่นสุวรรณ

6. แนะนำเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. และฐานข้อมูลเชิงลึก โดย นายสุวนนท์ ชูจันทร์

มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้     เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้   ร่วมค้นหาสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา อาทิ               

1.แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ - เส้นทางการท่องเที่ยว – รูปแบบการท่องเที่ยว

2. อัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด

3.สินค้าที่ระลึกของแต่ละจังหวัด

4. เครือข่ายที่มีอยู่

5.แผนงานพัฒนาที่มีอยู่ (ทั้งของภาครัฐ เอกชน วิชาการ และชุมชน)

6.สิ่งที่อยากพัฒนา  / โอกาสของการพัฒนา

7. ประเด็นปัญหาที่สำคัญที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนา

8. ข้อมูลที่สำคัญที่ต้องการเพื่อการพัฒนา

9.โอกาสการเชื่อมโยงกับอาเซียน

เป็นการแก้ปัญหาการขาดองค์ความรู้ ข้อมูลเชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ ฐานข้อมูลสำคัญในการเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ที่มีมิติด้านวัฒนธรรมและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดนีเซียและอาเซียนใต้สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระดับสากล  จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนามาตรฐานด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาฐานข้อมูลและกระบวนการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมีส่วนร่วมตลอด เพื่อเป็นกระบวนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์และยั่งยืน

            นายอำพล  พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกลุ่มประเทศอาเซียนใต้ ซึ่งปัจจุบันเป็นไปในรูปแบบกิจกรรมการแลกเปลี่ยน บุคลากร ความร่วมมือในการวิจัยและจัดประชุมนานาชาติ และจำกัดอยู่ในบางสาขา เช่น อิสลามศึกษา อุตสาหกรรมการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุมสาขาที่สำคัญคือด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการพัฒนาประเทศและกลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนใต้  และสามารถเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มประเทศอาเซียนใต้เหล่านี้ ในการต่อยอดขยายธุรกิจได้สะดวก  เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเชิงธุรกิจ ของสงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่าสิ่งที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้รับรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลที่สำคัญ และยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน  เพื่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และพัฒนา       เพิ่มเครือข่ายของการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 มกราคม 2561 16:37 แก้ไข: 29 มกราคม 2561 17:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.238.132.225
Message:  
Load Editor
   
Cancel or