นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1153
ความเห็น: 0

ม.อ.แจงหลักสูตรที่มีปัญหาเรื่องมาตรฐานได้รับการแก้ไขแล้ว ยืนยันอีกกว่า 300 หลักสูตรมีคุณภาพ

ม.อ.แจงหลักสูตรที่มีปัญหาเรื่องมาตรฐานได้รับการแก้ไขแล้ว ยืนยันอีกกว่า 300 หลักสูตรมีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561

โดยมี รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  นายแพทย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ  รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  และ ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมให้ข้อมูล


กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ.แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 182 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวน 8 หลักสูตร นั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอขอบคุณ สกอ. ที่พยายามทำหน้าที่เป็นกระจกเงาสะท้อนปัญหาของประเทศเพื่อจักได้ช่วยกันหาทางแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอยืนยันว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นอันดับหนึ่ง และขอเรียนชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นข้อมูลเดิมหลังการประเมิน ในระหว่างช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงหลักสูตรเหล่านี้แล้ว โดยแยกเป็น 2 กลุ่มหลักสูตร คือ

1. หลักสูตรที่ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบันของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านการประเมินแล้ว ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา

2. หลักสูตรที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและไม่ผ่านเกณฑ์บางข้อ แต่ได้มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ  และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  โดยได้มีการควบรวมทั้ง 3 หลักสูตร เป็นหลักสูตรมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรเดียว เพื่อให้สอดคล้องกับความทันสมัยและวิวัฒนาการของศาสตร์นี้ในปัจจุบัน และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทางคณะฯ จะเปิดหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทดแทน จึงไม่เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 และได้ดำเนินการปิดหลักสูตรก่อนการประเมินในรอบปี 2559 และแจ้งขอปิดหลักสูตรไปยัง สกอ.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลักสูตรที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและไม่ผ่านเกณฑ์บางข้อ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการแก้ไขปรับปรุง คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยได้ชะลอการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559-2560 และทำการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว จะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติในวันที่ 20 มกราคม 2561 ทั้งนี้การแก้ไขปรับปรุงหรือควบรวมหลักสูตรต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษาและคุณภาพของบัณฑิต เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการให้มีการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

ดังนั้นหลักสูตรทั้ง 8 จะได้มาตรฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินในปีนี้อย่างแน่นอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอยืนยันว่ามหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงคุณภาพทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 50 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย จนได้รับการยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและเอเชีย ติดอันดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง และมีหลักสูตรคุณภาพสูงกว่า 300 หลักสูตร ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต ที่สนองตอบต่อการพัฒนาประเทศ และมหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำสู่การปรับปรุงคุณภาพให้สูง ๆ ยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 มกราคม 2561 14:27 แก้ไข: 29 มกราคม 2561 14:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Smarn.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ