นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1133
ความเห็น: 0

ม.อ.เป็นแกนนำจับมือทุกฝ่ายรับมืออุทกภัย”หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม”

ม.อ.เป็นแกนนำจับมือทุกฝ่ายรับมืออุทกภัย”หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม”

         

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560” ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0”  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา น้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำท่วมให้ทันสมัยยิ่งขึ้นตามนโยบายประเทศไทย 4.0   รับสถานการณ์ช่วงฤดูฝนในปี 2560

จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2543 และ 2553 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลทั้งด้านชีวิต สังคม และเศรษฐกิจต่อประชาชนและตัวเมืองหาดใหญ่อย่างคาดไม่ถึง นอกจากอำเภอหาดใหญ่แล้ว ยังมีอำเภออื่น ๆ ของจังหวัดสงขลาที่ได้รับความเสียหายไม่น้อยไปกว่ากัน ความรุนแรงของเหตุการณ์น้ำท่วมยังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกทุกปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” ขึ้น จำนวน 7 ครั้ง และนำไปสู่แผนปฏิบัติการน้ำท่วมแบบหาดใหญ่โมเดล เพื่อสร้างแบบอย่างของการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้  กล่าวว่าสำหรับในปี 2560 เนื่องจากมีผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วมหนักของภาคใต้ในช่วงต้นปี และการเกิดน้ำท่วมในภาคเหนือและภาคอีสานในช่วงเดือน กรกฎาคม และ สิงหาคม เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ช่วงฤดูฝนในปี 2560 จึงมีได้จัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560” ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560  น. ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำท่วมให้ทันสมัยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมถึงการระดมความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะ จากผู้แทนชุมชน และบ้านพี่เลี้ยง เพื่อทบทวนการดำเนินการจัดการและบริหารจัดการน้ำท่วม และการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดพื้นที่เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากอยู่บนที่สูง และเป็นที่จอดรถได้ 1,000 คัน เปิดอาคารกิจกรรมนักศึกษาเป็นครัวสำหรับผู้ประสบภัยและเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคเพื่อนำส่งผู้ประสบภัย

โดยมีผู้ร่วมระดมสมองได้แก่ นายไพโรจน์ แซ่ด่าน นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานสงขลา สำนักชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก  นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา -รวมทั้งผู้แทนของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ -สำนักงานขนส่งภาคใต้  หอการค้าจังหวัดสงขลา และชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ สภาอุตสาหกรรม สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้  มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสภาอุตสาหกรรม  หอการค้าจังหวัดสงขลา และชุมชนในพื้นที่เสี่ยง 10 ชุมชน

            รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการจัดกิจกรรมเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” มาแล้วก่อนหน้านี้ จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้ จากการเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2553 ทำให้มีการจัดเสวนา ฯ ครั้งที่ 1 - 3 ขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  กรกฎาคม และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยมีการทบทวนแผนและการดำเนินการป้องกันน้ำท่วมของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอหาดใหญ่ และประเด็นความต้องการ/ความเดือดร้อนและปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ในช่วงที่เกิดน้ำท่วม จากตัวแทนภาคประชาชน และยังมีการร่วมวางแผนการทำงาน การจัดการที่เป็นระบบ เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการที่เรียกว่า Hat Yai Model

            ครั้งที่ 4 จัดเมื่อเดือน กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นการถอดบทเรียนเพื่อขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีของ Hat Yai Model สู่ลุ่มน้ำอื่นๆ ในจังหวัดสงขลาเพื่อให้เป็น Songkhla Model ต่อไป และได้รับโจทย์วิจัยที่เป็นปัญหาหรือความต้องการจากชุมชนผู้ประสบอุทกภัย นอกจากนั้น ยังมีการลงนามความร่วมมือในการรับมือและป้องกันพิบัติภัยน้ำท่วมในจังหวัดสงขลาของหน่วยงานต่างๆ จำนวน 14 หน่วยงาน ที่ร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้านน้ำท่วม           

            ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 จัดเมื่อเดือน กันยายน พ.ศ. 2556 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557  เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 เป็นการเสวนาเพื่อกระตุ้นให้เกิดความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นประจำปี โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาของตัวแทนหน่วยงานในภารกิจด้านการป้องกันและเตือนภัย การนำเสนอแผนการเตรียมความพร้อม การนำเสนอผลการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและจัดการน้ำท่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนตัวอย่าง และเป็นการขยายผลแผนปฏิบัติการ Hat Yai Model สู่ Songkhla Model อย่างเป็นรูปธรรม แผนดังกล่าวได้ปฎิบติจริงมาแล้ว โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดพื้นที่เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือประชาชน         สำหรับในปี 2560 นี้ เนื่องจากมีผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วมหนักของภาคใต้ในเดือนมกราคม และการเกิดน้ำท่วมในภาคเหนือและภาคอีสานในช่วงเดือน กรกฎาคม และ สิงหาคม  ทำให้มีการตื่นตัวในด้านข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท่วม และด้านการเตรียมตัวและรับมือน้ำท่วมหาดใหญ่ในปีนี้

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ.2531 พ.ศ.2543 และ พ.ศ.2553 ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ทั้งด้านชีวิต ทรัพย์สิน สังคม และเศรษฐกิจต่อพี่น้องประชาชน แต่แม้ว่าชาวหาดใหญ่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม หลังเกิดเหตุการณ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นล้นพ้น ที่พระองค์ทรงพระราชดำริโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ คลอง ร.1 หรือ "คลองภูมินาถดำริ" ขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มการระบายน้ำสามารถป้องกันน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

  จึงถือเป็นโอกาสดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจัง และประสานงานกันอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างแบบอย่างของการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนให้กับจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในการเตือนภัยให้มีความรวดเร็ว สามารถลดความเสียหายให้เหลือน้อยลงได้ และอีกอย่างที่สำคัญ คือความร่วมมือร่วมใจกันของผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนที่จะช่วยกันดูแล เป็นพี่เลี้ยง สามารถแจ้งเตือนภัยคนในชุมชนได้อย่างทันท่วงที

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 ตุลาคม 2560 14:27 แก้ไข: 08 ตุลาคม 2560 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.200.21
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ