นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1520
ความเห็น: 0

ม.อ.ติดตั้งเครื่องช่วยชีวิตพร้อมอบรมวิธีช่วยชีวิตเบื้องต้น CPR

ม.อ.ติดตั้งเครื่องช่วยชีวิตพร้อมอบรมวิธีช่วยชีวิตเบื้องต้น CPR

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)  พร้อมจัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่อง

                ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร นักศึกษาและผู้มาใช้บริการรวมถึงการเปิดมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่พักผ่อนและออกกำลังกายของคนในชุมชนและพื้นที่รอบข้าง เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการบริการทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยได้ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ภายในคณะ หน่วยงานและพื้นที่ส่วนกลาง จำนวน 7 จุด  ที่มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบด้วย 1. อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการรวม ข้างสนามกีฬากลาง  2.หน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย 3.สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ  4.จุดตรวจห้าแยกอ่างเก็บน้ำศรีตรัง  5.อาคารทรัพยากรการเรียนรุ้ ข้างจุดรักษาความปลอดภัย 6.ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชครบ 60 ปี   7. สำนักงานอธิการบดี

                รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า  เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีพแล้ว จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะแก่เจ้าหน้าที่บุคลากรและนักศึกษาตลอดจนผู้มาใช้บริการประจำภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้งได้อย่างทันการณ์เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน จึงได้กำหนดให้มี โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ(AED) ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุน จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการโดยงานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่

                เป้าหมายการอบรม บุคลากรในวิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 500 คน แบ่งเป็น 10 รุ่น ๆ ละ 50 คน ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิกฯ ชั้น 6  อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ และที่สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ให้มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือเมื่อมีบุคคลภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยบุคลากรของหน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย กองอาคารสถานที่ และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้ารับการอบรม

วิทยากรประกอบด้วย 1.นายแพทย์ปัณณวิชญ์  เบญจวลีย์มาศ  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์        2.แพทย์หญิงอาอัยซะห์  ดาเด๊ะ  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ 3.นายแพทย์.ธีรนัย  สกุลชิต  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์  4.            พยาบาลภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยวิทยากรประกอบด้วย  1.นางสาวทิพวรรณ  จันทพันธ์  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2.  นายไพรัช  นวลจริง  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และ3.    เจ้าหน้าที่งานแพทยศาสตร์ศึกษา

created: 23 August 2017 17:24 Modified: 23 August 2017 17:30 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ