นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 872
ความเห็น: 0

ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ.จัดบรรยาย “โอกาสการทำงานภายใต้ประชาคมอาเซียน”

“การทำงานภายใต้ประชาคมอาเซียน ต้องคิดว่าตนเองจะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการได้อย่างไร โดยมีสะพานเชื่อมที่สำคัญคือ ทักษะทางภาษาอังกฤษ ต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงให้ทัน ขอให้มีความคิดที่จะทำเพื่อประเทศชาติอาจจะต้องยอมสละประโยชน์ส่วนตัวบ้าง”

“การทำงานภายใต้ประชาคมอาเซียน ต้องคิดว่าตนเองจะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการได้อย่างไร โดยมีสะพานเชื่อมที่สำคัญคือ ทักษะทางภาษาอังกฤษ ต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงให้ทัน  ขอให้มีความคิดที่จะทำเพื่อประเทศชาติอาจจะต้องยอมสละประโยชน์ส่วนตัวบ้าง” 

โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดบรรยาย “โอกาสการทำงานของนักศึกษาภายใต้ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้อง BSc 2 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โดยมีนายวินัย ลู่วิโรจน์ อดีตรองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีอาจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ประสานงานรายวิชาอาเซียนศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ

นายวินัย ลู่วิโรจน์ อดีตรองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงโอกาสการทำงานของนักศึกษาภายใต้ประชาคมอาเซียนว่า 

 1.การจะออกไปทำงานในต่างประเทศซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีค่าอย่างยิ่งนั้น ต้องอาศัยสะพานเชื่อมที่สำคัญคือ ทักษะทางภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาต้องพยายามข้ามสะพานนี้ไปให้ได้ ทั้งนี้ในบริบทอาเซียน โอกาสในการทำงานหรือการติดต่อค้าขายกับประเทศ CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam )หรือประเทศอาเซียนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีสูงมาก

2.นักศึกษาต้องไม่คิดเพียงแค่การทำงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง แต่ต้องคิดว่าตนเองจะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการได้อย่างไร

3.ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาในระยะ 5 – 10 ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าประเทศไทย นักศึกษาต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงให้ทัน

4.ขอให้นักศึกษามีความคิดที่จะทำเพื่อประเทศชาติ ซึ่งอาจจะต้องยอมสละประโยชน์ส่วนตัวบ้าง

          ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา จัดตั้งขึ้นตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสู่ความเป็นนานาชาติ โดยเฉพาะในบริบทของอาเซียนซึ่งเป็นโอกาสที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมระหว่างประเทศและสร้างความเป็นนานาชาติให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งในส่วนของนักศึกษาและบุคลากร

อาจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ประสานงานรายวิชาอาเซียนศึกษา กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจที่โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ได้รับมอบหมาย คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่นักศึกษาและบุคลากร โดยการจัดบรรยายพิเศษในความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเป็นประจำในทุกภาคการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาอาเซียนศึกษา

การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนจะเป็นทั้งโอกาสและในขณะเดียวกันก็เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อนักศึกษา หากว่าไม่มีการเตรียมความพร้อมที่ดีเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการทำงานในอาเซียน ซึ่งนับวันจะมีความเป็นไปได้และการแข่งขันที่สูงขึ้น นักศึกษาจึงควรมีความรู้ความเข้าใจและมีการเตรียมตัวและเสริมทักษะที่จำเป็นในการแข่งขันในตลาดแรงงาน รวมตลอดถึงข้อตกลง และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 พฤษภาคม 2560 17:48 แก้ไข: 15 พฤษภาคม 2560 17:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ