นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 739
ความเห็น: 0

อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.และกรมวิทยาศาสตร์บริการพัฒนาโอทอปภาคใต้

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพสินค้าอาหารและเครื่องดื่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา

ที่ 3 จากซ้าย นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ที่ 4 จากซ้าย รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร   ที่ 5 จากซ้าย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ   ที่ 6 จากซ้าย  รศ.ดร.ไพรัตน์ โสภโณดร หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโอทอป   ที่ 7 จากซ้าย อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน ผู้จัดการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก 

       คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพสินค้าอาหารและเครื่องดื่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี และสงขลา      

รศ.ดร.ไพรัตน์ โสภโณดร หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโอทอป  อาหารและเครื่องดื่มตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตในพื้นที่ภาคใต้ ในจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา  ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการสนับสนุนของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ภาคใต้ จนสามารถเข้าสู่กระบวนการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และยื่นจดทะเบียนอาหาร ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค   และได้ดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงานและเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการยื่นขอสถานที่ผลิตจำนวน 10 แห่ง ยื่นขออนุญาตการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 30 ผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทั้งสิ้น 98 ราย

                ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนโยบายในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด   โดยได้ทำการพัฒนาสินค้าโอทอปทั่วประเทศ ประมาณ 4,000 ราย  สามารถผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และ อ.ย. มากกว่า 1,600 ราย

สำหรับภาคใต้ เรามอบให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการ และประสบความสำเร็จดียิ่ง ในจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  มีและใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ มีความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ภาคใต้จนสามารถยื่นจดทะเบียนอาหาร ที่มีมาตรฐานคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

                รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่าทีมงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร  พยายามยกระดับสินค้าโอทอป โดยการอบรมและลงมือปฎิบัติจริง  จนผลลัพธ์ที่ได้ คือสินค้าได้รับมาตรฐาน จากกรมพัฒนาชุมชน และยื่นจดทะเบียนขอ  อ.ย ยกตัวอย่าง  เช่น ไข่เค็มไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทีมงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ส่งเสริมตั้งแต่พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ด้านสถานที่ผลิต ยื่นขอ จดทะเบียน อ.ย   สินค้าโอทอปไม่ใช่จำหน่ายเฉพาะคนไทย 60 ล้านคน  แต่เป้าหมายคือการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ สามารถจำหน่ายให้แก่ผู้ที่มาท่องเที่ยว และสามารถส่งออกได้โดยตรง รวมถึงรองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน

                อาจารย์มณฑิรา เอียดเสน ผู้จัดการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก และรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ได้เริ่มต้นคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 และได้จัดการอบรม ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติจริง จนประสบผลสำเร็จ สินค้าได้รับมาตรฐานชุมชน และ อ.ย. และดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560  โดยนางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ และทีมงานร่วมแสดงความยินดี

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 พฤษภาคม 2560 17:12 แก้ไข: 15 พฤษภาคม 2560 17:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.233.111.242
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ