นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1099
ความเห็น: 0

โอทอปภาคใต้ไปโลดกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.

ม.อ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำผู้ประกอบการแถลงความสำเร็จของผลิตภัณฑ์โอทอปภาคใต้ตอนล่างด้านผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการอุดมศึกษา และม.อ.ร่วมสนับสนุนโอทอปภาคใต้ตอนล่าง จากซ้าย 1. นายนรินทร์  พสุนธราธรรม คณะกรรมการกำกับการทำงานและตรวจรับงานจ้างของที่ปรึกษา   2. นางสาวสุมัณฑนา จันทโรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา  3. ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. ม.อ. และประธานคณะทำงานเครือข่าย ภาคใต้ตอนล่าง  4. ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา             5. รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  6. นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ คณะกรรมการกำกับการทำงานและตรวจรับงานจ้างของที่ปรึกษา  7. นางสาวนิตยา นิราศรพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ  

         

  ม.อ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  นำผู้ประกอบการแถลงความสำเร็จของผลิตภัณฑ์โอทอปภาคใต้ตอนล่างด้านผลิตภัณฑ์และยอดจำหน่าย และเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ 

            รศ.ดร.ชูศักด์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ดร.สุภัทร  จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมกันแถลงข่าวความสำเร็จของการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการสินค้าโอทอปเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง และรับฟังข้อเสนอแนะการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด จาก นายนรินทร์  พสุนธราธรรม  และนายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  กรรมการกำกับการทำงานและตรวจรับงานจ้างของที่ปรึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา  พร้อมทั้งนางสาวสุมัณฑนา จันทโรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา  และนางสาวนิตยา นิราศรพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ 

            รศ.ดร.ชูศักด์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวว่าในฐานะแม่ข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง  ยินดีกับความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ ของนักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้พัฒนาทักษะเชิงลึกและภูมิปัญญาให้กับผู้ประกอบการ โอทอป และส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ  

            โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ โอทอป เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศ โอทอป หรือ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยทางมหาวิทยาลัยได้ใช้องค์ความรู้และเป็นที่ปรึกษาในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ โอทอป ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านมาตรฐานคุณภาพ ด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และด้านเครื่องหมายการค้า การจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ โอทอป มีส่วนช่วยให้พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น มีการกระจายรายได้สู่ประชาชน จากผลิตภัณฑ์เล็กๆ ตำบลเล็กๆ เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการ เปิดโอกาสเกี่ยวกับช่องทางทางการตลาด และเพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการมากขึ้น

            ดร.สุภัทร  จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กล่าวว่าสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ  โดยใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุน ทุกเครือข่ายทั่วประเทศมีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ของมหาวิทยาลัย การจัดโครงการนี้ ทำให้เห็นความสามารถของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้ประกอบการ โอทอป ภาคใต้ที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ไกล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ได้หยุดอยู่ที่คำว่า โอทอป เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ดียิ่งขึ้น และเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน

            ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดเผยว่า ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการ มีผู้สมัคร 163 ราย ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมอบรม 150 ราย เป็นผู้ประกอบการกลุ่มอาหาร 138 ราย เป็นผู้ประกอบการเครื่องสำอางและสมุนไพร 12 ราย มีผู้ประกอบการและอาจารย์ทีปรึกษามานำเสนอผลงานและรับฟังข้อเสนอแนะประกอบด้วย

            กลุ่มที่ 1 กาละแมแม่ประคอง (กาละแมรสข้าวสังข์หยด)   กาละแมแม่ขิ้ม (กาละแม)  เฉลาปลาดุกร้าบ้านโงกน้ำ (ปลาดุกร้า)ที่ปรึกษา คือ ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ

กลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านทุ่ง (ปลาส้มแดดเดียว)วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกหยี (ลูกหยีกวนไร้เมล็ดสอดไส้อินทผาลัม)  ขนมเปี๊ยะสงวนศรี (ขนมเปี๊ยะไส้ลูกตาล)ที่ปรึกษา คือ ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 

กลุ่มที่ 3 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองปริง (ข้าวพองอบกรอบข้าวสังข์หยด)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญา (ขนมโบว์ไส้อินทผาลัม) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาว (ส้มแขกแช่อิ่มอบน้ำผึ้งตรา NP Smile)ที่ปรึกษา คือ ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ

กลุ่มที่ 4 เครือข่ายแพทย์แผนไทย จ.ตรัง (ยาสีฟันสมุนไพรดอกกานพลู)ที่ปรึกษา คือ ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช

กลุ่มที่ 5 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านโอบบุญ (น้ำสลัดโอเมก้าเพื่อสุขภาพจากถั่วดาวอินคา) วิสาหกิจชุมชนบุชรอ (ปลาสวรรค์) อาจารย์ที่ปรึกษา คืออาจารย์วราภรณ์ เพชรแก้ว

กลุ่มที่ 6 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านประชาบำรุง (โรตีกรอบพอดีคำ) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรักษ์โตน (ส้มแขกจี๊ดจ๊าด) นางสาวพัชราภรณ์ มานะทวี (ข้าวสังข์หยดกวนกรอบผสมธัญพืช)ที่ปรึกษา คือนายพลรัตน์ ขวัญรอด                                             -

กลุ่มที่ 7 สมุนไพรตาน (สบู่สมุนไพรตาน)ที่ปรึกษา คือ รศ.นัฏฐา แก้วนพรัตน์

            กลุ่มที่ 8 ถั่วทอดโบราณ ข้าวเกรียบอร่อยจัง (ข้าวเกรียบอบรสทุเรียน ตราอร่อยจัง) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาแปรรูปกล้วยหินนังตา (น้ำบูดูข้าวยำตูมิ) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกเซากูน่า (น้ำพริกขิงปลาดุกฟู)ที่ปรึกษา คือ อาจารย์สืบศักดิ์ กลิ่นสอน

            จากนั้น ทีมงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะกรรมการอุดมศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ  กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านโอบบุญ  (น้ำสลัดโอเมก้าเพื่อสุขภาพจากถั่วดาวอินคา) อ.ป่าบอน จ.พัทลุง วิสาหกิจชุมชนบุชรอ (ปลาสวรรค์) อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เฉลาปลาดุกร้าบ้านโงกน้ำ (ปลาดุกร้า) อ. ควนขนุน จ.พัทลุง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองปริง (ข้าวพองอบกรอบข้าวสังข์หยด) อ.เมือง จ.พัทลุง และวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านประชาบำรุง (โรตีกรอบพอดีคำ) อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 15 November 2016 17:01 Modified: 15 November 2016 17:39 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 บิวตี้, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ