นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1171
ความเห็น: 0

ผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559

ผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559

ผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้รับคัดเลือกเป็น  นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 โดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 จากผลงาน "จัดการอาหารสัตว์น้ำโดยใช้เทคโนโลยีของเอนไซม์ย่อยอาหาร" ทำให้ทราบเกี่ยวกับโภชนาการของสัตว์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสัตว์เศรษฐกิจ และยังศึกษาเอนไซม์ย่อยอาหารเพื่อการจัดการอาหารและระบบการเลี้ยงเต่าตนุ ที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์

ดร.การุณ  ทองประจุแก้ว สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา จากนั้นได้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาชีววิทยา ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในปี พ.ศ. 2549 หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  ปัจจุบันมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำนวน 27 เรื่อง ยื่นจดอนุสิทธิบัตรจำนวน 5 เรื่อง และแต่งตำรา 1 เล่ม

            ดร.การุณ  ทองประจุแก้ว เปิดเผยว่า ทิศทางแรกของงานวิจัย ใช้เอนไซม์ที่สกัดจากสิ่งมีชีวิตมาย่อยวัตถุดิบอาหาร การตรวจสอบโดยวิธีนี้สามารถวิเคราะห์ได้รวดเร็ว มีค่าใช้จ่ายน้อย ปรับปรุงกรรมวิธีการเตรียมวัตถุดิบอาหารที่ย่อยง่าย ข้อดีของการดัดแปรด้วยวิธีนี้ คือ มีศักยภาพสูงในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของวัตถุดิบให้อยู่ในรูปอสัณฐาน (amorphous) ไม่มีสารเคมีตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ และสามารถดัดแปรวัตถุดิบได้ในปริมาณมาก

            งานวิจัยในทิศทางที่สอง เน้นการพัฒนาระบบการเลี้ยง การจัดการอาหาร และกรรมวิธีการผลิตอาหารที่ทำให้สัตว์มีการเจริญเติบโตเร็วและใช้ประโยชน์จากอาหารได้สูงสุด ผลงานวิจัยในสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ศึกษาแล้วบางส่วนมีทั้งในกลุ่มที่เลี้ยงเพื่อบริโภค เช่น ปลานิล (Oreochromis niloticus) ปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ปลาช่อน (Channa striata) และกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) และอยู่ในระหว่างการศึกษาในหมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) สำหรับในกลุ่มที่เลี้ยงเพื่อความสวยงาม มีการศึกษาในปลากัด (Betta splendens) ปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) และอยู่ในระหว่างการศึกษาในปลาทอง (Carassius auratus)

            ความรู้ด้านเอนไซม์ย่อยอาหารสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากอาหารได้ เช่น การศึกษาผลของความถี่ในการให้อาหารต่อกิจกรรมของเอนไซม์ย่อยอาหารเพื่อหาความถี่มื้ออาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกิดความคุ้มทุน การอดอาหาร (starvation) เพื่อให้ท่อทางเดินอาหารว่าง และกลับมาให้อาหารอีกครั้ง (re-feeding) เพื่อกระตุ้นให้สัตว์น้ำอยากกินอาหารมากขึ้น (appetite) หรือการกระตุ้นให้มีการเจริญเติบโตชดเชย (compensatory growth) หลังจากที่ให้สัตว์น้ำอดอาหารและให้อาหารเป็นรอบ เป็นต้น สำหรับการศึกษาในระบบนิเวศขนาดใหญ่ รูปแบบของเอนไซม์ย่อยอาหารของสัตว์ก็สามารถบ่งบอกความหลากหลายของอาหารหรือเหยื่อในธรรมชาติได้เช่นกัน

นอกจากจะเน้นศึกษาในกลุ่มสัตว์น้ำเศรษฐกิจแล้ว ยังศึกษาเอนไซม์ย่อยอาหารจากมูลเพื่อการจัดการอาหารและระบบการเลี้ยงเต่าตนุ (Chelonia mydas) ที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ ข้อมูลจากงานวิจัยในส่วนนี้ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการอนุบาลเต่าตนุในประเทศไทย ตั้งแต่หลังจากฟักจนถึงอายุหนึ่งปีก่อนที่จะมีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ (head-started) โดยทำงานวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน สามารถพัฒนาระบบการเลี้ยง และการจัดการอาหารจนมีอัตราการรอดมากกว่าร้อยละ 95 และอยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเลชนิดอื่นต่อไป

ดร. การุณ  ทองประจุแก้ว กล่าวว่า เอนไซม์จากมูลของสัตว์สามารถใช้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ชีวเคมี และนิเวศวิทยาของสัตว์ได้ เอนไซม์เหล่านี้เมื่อผ่านกระบวนการย่อยจะแทรกอยู่ในรูพรุนของมูล และในสัตว์บางชนิดจะมีเยื่อบางๆ หุ้มไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการขับถ่ายของสัตว์ รวมทั้งช่วยป้องกันกระจายตัวของเอนไซม์หลังจากที่สัตว์ขับถ่ายลงในน้ำ นอกจากนี้ การเก็บตัวอย่างมูลยังไม่รบกวนสัตว์หรือไม่ต้องฆ่าสัตว์ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับการศึกษาในสัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์ได้เป็นอย่างดี             

ดร.การุณ ยังได้เริ่มทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและจัดการอาหารในสัตว์เศรษฐกิจกลุ่มอื่นๆ เช่นกัน เช่น หนอนไหม (Bombyx mori) โดยทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากกรมหม่อนไหม รวมทั้งเริ่มทำการวิจัยในแพะร่วมกับนักวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับทิศทางงานวิจัยในอนาคต คือ การบูรณาการความรู้ด้านเอนไซม์ย่อยอาหารเพื่อการจัดการอาหารที่ครอบคลุมในสัตว์ทุกกลุ่ม และเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ คือ “From feedstuff to fork”

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 สิงหาคม 2559 10:50 แก้ไข: 29 สิงหาคม 2559 10:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.113.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ