นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Page Visits: 907
comment: 0

สงขลานครินทร์ จัด ม.อ.วิชาการ จุดประกายความคิด กระตุ้นการเรียนรู้เยาวชนภาคใต้

สงขลานครินทร์ จัด ม.อ.วิชาการ จุดประกายความคิด กระตุ้นการเรียนรู้เยาวชนภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด  บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย“2559 ม.อ.วิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ชี้นำสังคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนจากงานวิจัยที่สั่งสมมาตลอด 49 ปี ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ให้เยาวชนเรียนรู้ ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนภาคใต้ กิจกรรมสำคัญภายในงาน ม.อ.วิชาการที่น่าสนใจ ประกอบด้วย งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา งานวันเกษตรภาคใต้ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์   นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา โดยนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2559

                   ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประธานจัดงาน ม.อ.วิชาการประจำปี 2559  เปิดเผยว่า งาน ม.อ.วิชาการเป็นการรวบรวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการใช้ความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาภาคใต้ กิจกรรมแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น การจัดงานเกษตรแห่งชาติ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  โดยกำหนดวันจัดงานดังนี้

งาน ม.อ.วิชาการ 2559   วิทยาเขตหาดใหญ่   วันที่ 17-18 สิงหาคม 2559

งาน ม.อ.วิชาการ 2559   วิทยาเขตปัตตานี                 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559

งาน ม.อ.วิชาการ 2559   วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี           วันที่ 18-20 สิงหาคม 2559

งาน ม.อ.วิชาการ 2559   วิทยาเขตภูเก็ต                    วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559

งาน ม.อ.วิชาการ 2559   วิทยาเขตตรัง                      วันที่ 27-28  มกราคม 2560

                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดนิทรรศการทางวิชาการ ที่น่าสนใจประจำปีนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นิทรรศการผลงานที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งได้แก่  การจัดการปัญหาโรครากเน่า สำหรับการปลูกผัก โดยการใช้ชีวภัณฑ์ เพื่อผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย โดย รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนูและทีมงาน จาก คณะทรัพยากรธรรมชาติ  และผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2559    จากผลงาน "จัดการอาหารสัตว์น้ำโดยใช้เทคโนโลยีของเอนไซม์ย่อยอาหาร"

                   นิทรรศการผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์  นิทรรศการนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558-2559  นิทรรศการนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าจากม.อ. อาทิ        สนามฟุตซอลยางพารา หมอนหนุนยางพารา ยางบีบมือ รวมทั้งมีการสาธิตและร่วมสนุกกับผู้เข้าชมนิทรรศการ

                   และจัดงาน “นิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 20  “ นักเรียนภาคใต้จะได้พบสถาบันการศึกษาในประเทศ 63 สถาบัน สถาบันในต่างประเทศ 10 สถาบัน  รวมทั้ง5 วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมจำนวน 160 คูหา เพื่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ใน 14 จังหวัดภาคใต้ จะได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ และนักเรียนมัธยมปลาย จะได้ฟังการบรรยายเรื่อง “กรอบเวลาและกระบวนการจัดสอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560  โดย ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือ แอดมิชชั่น ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฯ

            ประธานจัดงาน ม.อ.วิชาการประจำปี 2559  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้กำหนดวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียน ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ  และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   โดยมีการวิจัยเป็นฐาน เป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยจะได้เชื่อมโยงความรู้สู่ชุมชน  ทำให้สังคมภายนอกได้เห็นบทบาทหน้าที่  ผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชุมชนภาคใต้

            นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนภาคใต้ นับเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยจะได้เชื่อมโยงความรู้ สู่ชุมชน  นักเรียนนับแสนคนมาชมงาน ม.อ.วิชาการที่ทำให้เกิดแนวคิด จุดประกายในการเลือกทางเดินชีวิต และศึกษาต่อ เสริมสร้างกระตุ้นจินตนาการแห่งการเรียนรู้

            หน่วยงานที่จัดกิจกรรมที่คณะได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะนิติศาสตร์  สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ ฯ   คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันสันติศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ  โดย

- คณะนิติศาสตร์ จัด การสาธิตการพิจารณาคดีในศาล (ศาลจำลอง)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์จัด แข่งขันพัฒนา ตอบคำถามด้านพลังงาน- แข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ ชิงแชมป์ภาคใต้

-วิทยาการจัดการจัดแข่งขัน ทักษะทางบัญชี

- ศิลปะศาสตร์ จัดแข่งขันภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลีและภาษามลายู้

หน่วยงานที่จัดกิจกรรมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ได้แก่

-โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัด โครงสร้างและการทำงานของสัตว์

                        - ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จัด สาธิตการนุ่งผ้าไทยพร้อมการแสดงโชว์ผ้าไทยของบุคลากรและนักศึกษา

                        - คณะเทคนิคการแพทย์ จัด แสดงนิทรรศการระบบหมู่เลือด และเซลล์เม็ดเลือดที่สำคัญ ตัวพยาธิ แบคทีเรีย และเชื้อราที่พบบ่อยและเป็นปัญหาสาธารณสุขของภาคใต้

                        วิทยาลัยนานาชาติ  อบรมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่อาคารทรัพยากรการเรียนรุ้ ภายในมหาวิทยาลัย และจัดการแสดงดิจิทัลมีเดีย ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 สิงหาคม 2559 11:31 แก้ไข: 03 สิงหาคม 2559 11:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.237.200.21
Message:  
Load Editor
   
Cancel or