นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

อ่าน: 1281
ความเห็น: 2

ม.อ.ระดมทุนการศึกษาพร้อมอุ้ม นศ.ยากจน

ม.อ.ระดมทุนการศึกษาพร้อมอุ้ม นศ.ยากจน

“ การออกไปจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากภาวะเศรษฐกิจ ต้องไม่เกิดขึ้น  การออกนอกระบบของ  ม.อ.ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ตั้งแต่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ไม่เป็นส่วนราชการ   เราสร้างระบบบริหารให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ สามารถทำงานได้ดีขึ้น  ระบบใหม่มีการประเมินที่มีประสิทธิภาพ  โดยภาพรวม นักศึกษาจะได้ประโยชน์จากการที่เราเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ การบริการนักศึกษาจะดีขึ้น  ไม่ต้องกังวลเรื่องการขึ้นค่าเล่าเรียน เพราะเรายังได้รับการสนับสนุนจากรัฐ  การขึ้นค่าเล่าเรียน เราก็ขึ้นตามปกติ เหมือนตอนที่เราเป็นส่วนราชการ จะขึ้นเป็นช่วงๆทุก 5 ปี  ตามภาวะเงินเฟ้อ เราไม่ได้มองว่าการเก็บค่าเล่าเรียนจะเป็นการหากำไร เรากำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติเป็นกฎหมายด้วยว่า   ต้องสนับสนุนให้นักศึกษาที่ยากจน จบการศึกษา  การออกไปจากมหาวิทยาลัยจากปัญหาเศรษฐกิจต้องไม่เกิดขึ้น และปีการศึกษานี้ได้ชะลอการขึ้นค่าเล่าเรียนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา”  


            รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าว และเพิ่มเติมว่า จากภาวะวิกฤตยางพารา ราคาตกต่ำ ผู้ปกครองนักศึกษาได้รับผลกระทบ มหาวิทยาลัยห่วงใยนักศึกษา จึงวางแผนดูแลอย่าต่อเนื่อง ด้วยระบบทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนจากรัฐบาล เงินกู้ กยศ.(กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) และทุนจากกองทุนต่างๆที่เราตั้งขึ้น จากงบประมาณเงินรายได้ โดยใช้ระบบที่เรามีอยู่ กลั่นกรอง เราก็ดูตามความเหมาะสมว่าควรได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบไหน  ได้รับการยกเว้น ค่าเล่าเรียน  ได้รับการยกเว้นค่าหอพัก ทำงานแลกเปลี่ยน  ดูตามความเหมาะสมของความเดือดร้อน เรามีระบบดูแลต่อเนื่อง สิ่งสำคัญ คือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเค้ามีปัญหา  เราพยายามให้นักศึกษาเข้ามาสื่อสารกับเราให้ได้  ช่วงนี้ก็เปิดรับสมัครทุนการศึกษา กล่าวคือ

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2559 เปิดให้นักศึกษาดาวน์โหลดใบสมัคร จากเวบไซต์ของกองกิจการนักศึกษา

วันที่  29-31 สิงหาคม 2559 ส่งใบสมัครและจองวันสัมภาษณ์  วันที่ 1-5 กันยายน 2559 สัมภาษณ์

วันที่ 23 ก.ย. 2559 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน วันที่ 26-27 กันยายน 2559 นักศึกษาผู้ได้รับทุนรายงานตัว

วันที่ 3 ตุลาคม ปฐมนิเทศนักศึกษาทีไดรับทุน

“เราไม่ได้มองว่าการเก็บค่าเล่าเรียนจะเป็นการหากำไร เรากำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติเป็นกฎหมายด้วยว่า   ต้องสนับสนุนให้นักศึกษาที่ยากจน จบการศึกษา  การออกไปจากมหาวิทยาลัยเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจต้องไม่เกิดขึ้น และจากภาวะเศรษฐกิจ จึงได้พิจารณาชะลอการขึ้นค่าเล่าเรียนในปีการศึกษา2559นี้”  ส่วนการหารายได้ มหาวิทยาลัยมีแผนสร้างอาคารจอดรถ 3 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น รวมเป็น 5 ชั้น  ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจะมีการเก็บค่าที่จอดรถ”

ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ปีการศึกษาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ทำการสำรวจ นักศึกษาม.อ.ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายางพาราราคาตกต่ำ ทั้งครอบครัวที่เป็นเจ้าของสวนยาง ลูกจ้าง ผู้รับซื้อยาง และทำอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในแต่ละวิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตหาดใหญ่  จำนวน 1.289 คน  วิทยาเขตปัตตานี จำนวน  803 คน  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  86 คน  วิทยาเขตภูเก็ต 265 คน วิทยาเขตตรัง 109 คน รวม 2,552 คน และออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา  ประกอบด้วยการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ทุนทำงานแลกเปลี่ยน ยกเว้นค่าหอพัก และมอบทุนการศึกษา

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากราคายางตกต่ำ โดยสำรวจนักศึกษาจากทุกคณะใน 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง โดยแบ่งระดับผู้ได้รับผลกระทบเป็น 2 กลุ่ม และได้กำหนดเกณฑ์การช่วยเหลือตามระดับความเดือดร้อนคือ กลุ่มที่ 1 ช่วยเหลือโดยการให้ทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาท ขยายเวลาผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาหากนักศึกษาร้องขอ และให้ทุนทำงานแลกเปลี่ยนไม่เกิน 50 ชั่วโมง/เดือน หรือไม่เกิน 2,000 บาท/เดือน  กลุ่มที่ 2 ช่วยเหลือโดยการให้ทุนทำงานแลกเปลี่ยนไม่เกิน 50 ชั่วโมง/เดือน หรือไม่เกิน 2,000 บาท/เดือน

โดยใช้กองทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ได้รับจากการบริจาคของคณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยแบ่งเป็น ทุนให้เปล่า 390,000 บาท และทุนทำงานแลกเปลี่ยน 3,200,000 บาท

และได้จัดตั้ง "ครัวลูกพระบิดา" กิจกรรมภายใต้แนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการจัดสรรงานให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ทำงานแลกเปลี่ยน ลักษณะกิจกรรมจะมีการพัฒนาแปลงปลูกผักสวนครัว ปรับภูมิทัศน์บริเวณหอพัก พร้อมตั้งครัวปรุงอาหารรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน โดยมีศิษย์เก่าร่วมสนับสนุนด้วย

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 สิงหาคม 2559 14:42 แก้ไข: 01 สิงหาคม 2559 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เห็นภาพนี้แล้วคิดถึงสวนผักเมื่อ 38 ปีก่อน ริมลำธารทิศเหนือของ รพ.แพทย์แผนไทยในปัจจุบัน เป็นที่พักใจ พักกาย ร่วมลงแรงโดยใช้กิจกรรมในแปลงผักเชื่อมความสัมพันธ์ ดูแลกันและกัน ของพี่ๆน้องๆ อิ่มท้อง มีเพื่อน เป็นอัตลักษณ์ของคนกลุ่มหนึ่ง ที่หลบมุมอยู่แถวนั้น เศรษฐกิจพอเพียง Wisdom king ร่วมเรียนรู้วิชาของแผ่นดินกัน วิชาที่กินได้

ท่านรองฯกับท่านผอ.คงจดจำได้ดี

จากยุคฉันจึงมาหาความหมายถึงการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ I-WiSe (สี่ทศวรรษในสงขลานครินทร์)

เจริญธรรม สำนึกดีค่ะ

ยาดมเอง

ขอบคุณ ความรู้สึก ดีๆ

ภาพเรียกความทรงจำ อันน่ารัก ประทับใจ ในอดีต ของพีๆและผู้ใหญ่ ของ ม.อ.เรา

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.254.197
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ