นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1241
ความเห็น: 0

ม.อ. เรียนรู้โครงการพัฒนาของมูลนิธิรากแก้ว ก่อนนำนักศึกษาปฎิบัติงานพัฒนาชุมชน

ม.อ. เรียนรู้โครงการพัฒนาของมูลนิธิรากแก้ว ก่อนนำนักศึกษาปฎิบัติงานพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ร่วมเรียนรู้ โครงการพัฒนาของมูลนิธิรากแก้ว   มูลนิธิปิดทองหลังพระ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น และน่าน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่าง 6-10 เมษายน 2559  เพื่อนำหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริมาใช้แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการ ก่อนลงมือปฎิบัติงานจริงในพื้นที่ ตลอดจนพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรการเรียนและการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพื่อพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้นำที่มีจิตสาธารณะ พร้อมทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป

ทีมงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 42 คน ประกอบด้วยบุคลากรด้านกิจกรรมนักศึกษา ผู้นำนักศึกษา จากวิทยาเขตหาดใหญ่ 15 คน วิทยาเขตปัตตานี 9 คน วิทยาเขตภูเก็ต 6 คน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 6 คน และวิทยาเขตตรัง 6 คน  นำโดย รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.อ.ภูเก็ต ภายใต้การดูแลของ นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษามูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และรักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว นายพันธ์ชัย วัฒนชัย ที่ปรึกษามูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริและทีมงานมูลนิธิรากแก้ว ประกอบด้วย คุณ สิตะกาญจน์ อนันตศิลป์  คุณปิยวรรณ ไชยวิเศษสกุล คุณกัญญารินทร์ เวียงอินทร์ คุณจิตตินันต์ ใจสุทธิ์ คุณศราวุฒิ ศรีสุข และคุณภัทรพล ขวัญสุด

คณะของ ม.อ.ได้ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี   และโครงการซ่อมแซมฝายเดือนห้า บ้านนาดี ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายผลตามยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รวมทั้งร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ ในโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำสบสายเพื่อแก้ปัญหาน้ำป่าไหลหลากและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร อ.ท่าวังผา จ.น่าน  และโครงการปลูกป่าฯ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน จ.น่าน จากเดิมต้องตัดไม้เป็นจำนวนมากมาทำฝาย มีปัญหาป่าเสื่อมโทรม ชาวบ้านจึงร่วมมือกันอนุรักษ์ป่า แบ่งเขตพื้นที่ป่าใช้สอย ป่าเศรษฐกิจ พื้นที่ทำกินอย่างชัดเจน มีการร่วมกันเฝ้าระวังไฟป่า

โดยมีนายณรงค์ อภิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม และเจ้าหน้าที่ทีมภาคสนามโครงการปลูกป่าสร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.น่าน และผู้นำชุมชม ตัวแทนชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากนั้น ได้ดูงาน ภายใต้โครงการ ม.ข.แก้จน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วน  ที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกันลงแรง ซ่อมคลอง ทำให้ได้แผนการพัฒนาตามความต้องการของชาวบ้าน การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นธรรมที่ทำให้ชาวบ้านได้น้ำอย่างทั่วถึง จึงทำให้เห็นว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการที่ดีเป็นหัวใจสำคัญนำไปสู้การพัฒนาด้านอื่นๆอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.อ.ภูเก็ต กล่าวว่า แม้ว่าพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือจะมีความแตกต่างกัน แต่หลักคิดและหลักปฏิบัติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ เป็นพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการลงมือปฏิบัติจริงของนักศึกษา มาปรับใช้กับการแก้ปัญหาร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน  ขยายผลการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไปในอนาคต

และมีการสรุปการศึกษาดูงาน โดย ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานมูลนิธิรากแก้ว  และศาสตราจารย์ ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน ที่ปรึกษามูลนิธิรากแก้ว ในการให้คำปรึกษาในการทำงาน และเน้นหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม จากความต้องการของท้องถิ่น

ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลือกพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา เรียนรู้ และปฎิบัติงานจริง ที่ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยได้นำทีมงานมูลนิธิรากแก้ว ลงพื้นที่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ อบต.ควนรู หัวหน้าส่วนราชการอำเภอรัตภูมิ และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการขยายผลสำหรับสถาบันการศึกษาในภาคใต้ต่อไป  แผนงานต่อไปจะคัดเลือกผู้นำนักศึกษา เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน ในระยะเวลา 3 เดือน นำผู้นำท้องถิ่น 18 คน ไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาต้นแบบกับมูลนิธิรากแก้ว  มีการจัดทำโครงการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีวิทยาลัยอิสลามศึกษาเป็นแกนนำ

รวมทั้งมีการจัดหลักสูตรการร่วมกิจกรรม ของนักศึกษา เพื่อขยายผลการทำงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายสถาบันอุดมศึษาในภาคใต้

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 พฤษภาคม 2559 16:46 แก้ไข: 04 พฤษภาคม 2559 16:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ