นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 853
ความเห็น: 0

ม.อ.จับมือมูลนิธิรากแก้ว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

ม.อ.จับมือมูลนิธิรากแก้ว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานมูลนิธิรากแก้ว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังของนิสิตนักศึกษา โดย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม2559 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

          รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพันธกิจที่จะพัฒนาให้เป็นสังคมฐานความรู้ บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ การสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล และประยุกต์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การปฏิบัติ เพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม และโลกทัศน์สากลแก่บัณฑิต

เรามุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทั้งทางวิชาการและเป็นคนดีของชาติ มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาชุมชนผ่านกระบวนการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และ การวิจัย โดยสนับสนุนให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังของนิสิตนักศึกษา ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาและพัฒนาชุมชนได้ดียิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับพระราชทานนามตามพระนามของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ และมีพระองค์ท่านเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยยึดพระราชปณิธานที่ว่า “ให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ขอแสดงเจตนารมณ์ต่อความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และยินดีร่วมมือประสานงานกับมูลนิธิรากแก้ว และสถาบันการศึกษาทั้ง 3 ตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกแห่ง เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การบูรณาการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา”โดยเน้นถึงการให้นิสิตนักศึกษาออกไปเรียนรู้จากชุมชน และปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ต้องใช้พลังของนิสิตนักศึกษามาช่วยกันพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานมูลนิธิรากแก้ว กล่าวว่า พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้เป็นโครงการนำร่องเพื่อยกระดับการทำงานของทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ที่ได้มีความร่วมมือกันมาก่อน โดยมหาวิทยาลัยได้นำความรู้และพลังของนิสิตนักศึกษาผสานกับศาสตร์ของพระราชาไปลงมือปฏิบัติจริง โดยมีเป้าหมายคือทำให้ชุมชนมีศักยภาพในการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้กับประเทศชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

          มูลนิธิรากแก้ว จัดทำโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังของนิสิตนักศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ สนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครอบคลุมเรื่องการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้เป็นพื้นที่เรียนรู้และปฏิบัติการสำหรับนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ การพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสรุปบทเรียนเพื่อนำไปขยายผลในสถาบันการศึกษาอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเกิดเป็นเครือข่ายนิสิตนักศึกษา 

created: 30 March 2016 14:38 Modified: 30 March 2016 14:55 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ