นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 2045
ความเห็น: 0

หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ม.อ.จับมือ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สร้างกำลังของชาติ ด้านกระบวนการยุติธรรม

หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ม.อ.จับมือ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สร้างกำลังของชาติ ด้านกระบวนการยุติธรรม

จะปฎิเสธไม่ได้เลยว่า ในยุคปัจจุบัน งานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ากระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์มีส่วนสำคัญในการคลี่คลายประเด็นต่าง ๆ มานักต่อนัก จึงทำให้การเรียนการสอนทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เป็นที่สนใจต่อนักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่รักและชอบในด้านนี้ หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอีก 1 สถาบันที่มีการเรียนการสอนและเป็นที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาในเเต่ละปีเป็นจำนวนมาก โดยหลักสูตรได้การันตีคณาจารย์ผู้สอนที่จบทางด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยตรง เเละยังร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมในการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เเละจัดอบรมอยู่เสมอ

จากซ้าย ผศ.ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ ดร.วงศ์กฎ ภู่ภูมิรัตน์ และผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  ม.อ.  เปิดเป็นหลักสูตรปริญญาโท เมื่อ 10 ปี ที่แล้ว ในขณะที่นิติวิทยาศาสตร์เพิ่งเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย ซึ่งนับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรฯ เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ รับนักศึกษาจำนวน 10 คน ต่อปี และมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วหลายรุ่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ถูกตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการกำลังคนทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการยุติธรรม วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรคือการสร้างนักนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์และมีทักษะในการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์  เพื่อการบูรณาความสามารถในการทำวิจัยนี้ ในการแก้ไขปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายและจริยธรรม โดยบัณฑิตนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในกระบวนการยุติธรรม

ผศ.ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ, ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร และ ดร.วงศ์กฎ ภู่ภูมิรัตน์ อาจารย์นิติวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดเผยว่า หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ม.อ. มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทางนิติวิทยาศาสตร์มากมาย อาทิ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม หน่วยปฎิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  เป็นต้น ความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการปฏิบัติงานหลายด้าน เช่น ตรวจวัตถุพยาน ในคดีความมั่นคง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  การเรียนการสอน และ การทำวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ หลายท่าน เช่น คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศ และ อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมให้เกียรติมาเป็นอาจารย์พิเศษ ร่วมบรรยายให้กับหลักสูตรฯ ตั้งเเต่เริ่มก่อตั้ง

ที่ผ่านมา คณาจารย์ประจำหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ได้ให้บริการวิชาการ ในเรื่องการตรวจงาช้าง ที่ทางกรมอุทยาน เปิดให้ประชาชนที่มีงาช้างไว้ในครอบครอง มาขึ้นทะเบียน  โดยที่นิติวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็น เป็น 1 ใน 2 มหาวิทยาลัยที่มีบริการนี้   ทั้งนี้วิธีการตรวจเป็นเทคนิคมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม ผศ.ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ ได้วิจัยพัฒนาวิธีการใหม่ขึ้น ซึ่งช่วยให้ ประหยัด ได้ผลเร็ว และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำวิธีการตรวจไปใช้อีกด้วย 

“จุดเด่นของหลักสูตร” คือ การมีอาจารย์ที่มีความพร้อม ที่จบปริญญาเอกจากต่างประเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์ เช่น ผศ.ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ และ ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร และนอกจากนี้ คณาจารย์ท่านอื่น ๆ ก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการบูรณาการความรู้เพื่อออกไปทำงานด้านนิติวิทยาศาสตร์แบบรอบด้าน เช่น การศึกษาวิจัยเฉพาะด้านทางนิติเรณูวิทยาที่ดร.วงศ์กฎ ภู่ภูมิรัตน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญคนเดียวในประเทศไทย

โดยการเรียนการสอนจะมีรูปแบบการเรียนเป็น Active learning เน้นการปฏิบัติจริง โดยให้นักศึกษาลงมือทำด้วยตัวเอง หรือศึกษาอภิปรายจากคดีที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่จริง

 

โดยความร่วมมือระหว่างหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ม.อ. กับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคือ พยายามผลักดันให้เกิดสถาบันวิชาการนิติวิทยาศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานวงการนิติวิทยาศาสตร์ของชาติต่อไป สำหรับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ http://www.appsci.sci.psu.ac.th/index.php หรือโทร 074-28-8561

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 ตุลาคม 2558 11:27 แก้ไข: 23 ตุลาคม 2558 11:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 panyarak, Ico24 pompom, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ