นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1999
ความเห็น: 0

19 และ24 ก.ย.58 ร่วมงานวันมหิดล และวันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

19 และ24 กันยายน.58 ร่วมงานวันมหิดล และวันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดให้วันมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปีเป็นวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) ด้วย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และดำเนินการตามพระปณิธาน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

 โดยนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ มาเป็นลำดับ ได้แก่. การทาสีรั้วมหาวิทยาลัย ทาสีตีเส้นจราจร พัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่จอดรถ อ่างเก็บน้ำ ม.อ. ปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่หอพักนักศึกษา  กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เป็นต้น 

พร้อมทั้ง มหาวิทยาลัยจัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ฯ  โดยมีการมอบรางวัลเชิดชูแพทย์ผู้อุทิศตน เสียสละ อดทน มุ่งมั่น บำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน

      ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เปิดเผยว่ากิจกรรมวันมหิดลและวันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง มี 2 วันประกอบด้วย

 วันเสาร์ที่  19  กันยายน  2558

เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะทาสีรั้มมหาวิทยาลัย วิทยาเขตหาดใหญ่

เวลา 10.30-17.00 น.คณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ร่วมกันจัดนิทรรศการให้ความรู้ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ในวันเสาร์ที่  19  กันยายน  2558 ณ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ หาดใหญ่  ประกอบด้วย

1.คณะทันตแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพฟัน เคลือบฟลูออไรด์ในฟันเด็ก

2.คณะเทคนิคการแพทย์ ตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย และรับบริจาคโลหิต

3.คณะพยาบาลศาสตร์ บริการนวดเพื่อสุขภาพ   พร้อมเชิญชิมน้ำดื่มสมุนไพร

4.คณะการแพทย์แผนไทย บริการตรวจวินิจฉัยธาตุเจ้าเรือน แนะนำการรับประทานอาหารตามธาตุ สาธิตการทำยาดมสมุนไพร สบู่สมุนไพร พร้อมแจกฟรี

5.คณะเภสัชศาสตร์ ให้คำแนะนำเรื่องการเลิกบุหรี่ ให้บริการคัดกรองโรคเรื้อรังเบื้องต้น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

6.คณะแพทยศาสตร์ บริการวัดความดันโลหิต สอนการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและแจกทรายอะเบท

7.โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง น้องหมา น้องแมว แก่เจ้าของ พร้อมทั้งการแสดงโชว์สัตว์เลี้ยงน้องหมาแสนรู้

และในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 

เวลา 7.00 -8.30 จะเป็นพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระบรมราชชนก

เวลา 9.00 -12.00 น. จัดกิจกรรมเนื่องในวันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  ณ  ณ  อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 มีการขับร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยฯ โดย ชมรมขับร้องประสานเสียง

 วีดีทัศน์พระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก

รศ.ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มอบนโยบายมหาวิทยาลัยประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

เวลา 9.30  น.จัดเสวนาพิเศษหัวข้อ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

 1. คุณบรรจง   นะแส    นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย   ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ  

2.นพ.สุพงศ์  วรธรรมานนท์  นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา  ปีการศึกษา  2557 ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ 

3. คุณกานดาวศรี  ตุลาธรรมกิจ  หน่วยรังสีรักษา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ 

4.คุณวิชาญ  ช่วยชูใจ    นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์    ดำเนินการเสวนา

 เวลา 10.30 น.  มอบรางวัลเชิดชูแพทย์ผู้อุทิศตน เสียสละ อดทน มุ่งมั่น บำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน ประจำปี 2558 ได้แก่ พ.ต.อ.นพ.โสภณ  กฤษณะรังสรรค์  รวมทั้งมอบรางวัลแก่บุคคลภายนอก และบุคลากรภายในที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น

 และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโครงการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา    2557 วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้แก่

รางวัลที่ 1 - โครงการสวนสมุนไพรเพื่อการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลที่2   โครงการ Milk Shake คณะทรัพยากรธรรมชาติ                                                       

รางวัลชมเชย  2 รางวัล ได้แก่ 1.โครงการปันรักปันรู้จากพี่สู่น้อง  คณะวิทยาศาสตร์

                 2. โครงการเด็กรุ่นใหม่ ร่วมใจไม่สูบบุหรี่  คณะเภสัชศาสตร์

                และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโครงการที่เน้นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง    คือ

- โครงการวันเทคนิคการแพทย์ไทย  ประจำปี 2558  “สัปดาห์เทคนิคการแพทย์ไทยเพื่อประชาชน”  โดยคณะเทคนิคการแพทย์

                รวมทั้งเชิญชมนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ประวัติ ศ.ดร.สตางค์  มงคลสุข  และคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  ชมผลงานของผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่เน้นประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 กันยายน 2558 14:53 แก้ไข: 17 กันยายน 2558 15:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ