นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1744
ความเห็น: 0

วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้สอน และนักวิจัย ในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้สอน และนักวิจัย ในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบรางวัลรางวัลและเกียรติบัตร จำนวนทั้งสิ้น 220 ราย  ประกอบด้วย

1.อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2.รางวัลเชิดชูครูสงขลานครินทร์

3.รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

4.รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

5.รางวัลผู้ประกอบการดีเด่นของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                โอกาสนี้  รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า จากระยะเวลาเกือบ 50 ปี ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้นมา มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่ตามภารกิจหลักทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยตระหนักถึงมิติของการศึกษาและการเผยแพร่วัฒนธรรม และผลักดันให้เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

               ในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานด้านวิชาการที่โดดเด่น จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject 2015 มหาวิทยาลัย จัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยลำดับที่ 700 ของโลก ลำดับที่ 142 ของเอเชีย มีสาขาวิชาที่มีความโดดเด่นติดอันดับไม่เกินที่ 400 ของโลก 2 สาขาวิชา คือ Agriculture and Forestry  ลำดับที่ 151-200 และ Medicine ลำดับที่ 301-400 นอกจากนี้นักวิจัย ผลงานวิจัย และนวัตกรรมยังได้รับรางวัลในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เช่น รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ เช่น รางวัลจากสมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ จีน เกาหลี ไต้หวัน และอื่นๆ

                 อย่างไรก็ตามพวกเราชาวสงขลานครินทร์ต้องไม่ได้หวังเพียงแค่รางวัล แต่ต้องมุ่งสู่ “มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรม”ซึ่งหมายถึงในการวิจัยทุกครั้งเราต้องมองว่างานวิจัยของเราที่จะดำเนินการจะได้นวัตกรรมอะไรเป็นเอาท์พุทของงานวิจัย ดังนั้นในการทำงานวิจัยทุกครั้งไม่ใช่จบแค่ทำวิจัยในห้องปฏิบัติการแต่เราจะต้องมองข้ามไปจนกระทั่งได้นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้งานวิจัยของเรามีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

                  สำหรับภารกิจหลักด้านการเรียนการสอนนั้น เพื่อให้เกิดความรุดหน้ามหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยการสร้างนักศึกษาให้เป็น “บัณฑิตที่มีคุณภาพ” มากกว่าเป็น “ผู้สำเร็จการศึกษา” โดยคำนึงถึงการเข้าถึงศิลปศาสตร์ ทักษะชีวิต จริยธรรม และสมรรถนะสากล โดยการจัดโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนและเสริมการเรียนรู้วิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาและคณาจารย์ อาทิ การพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนแบบ Active Learning การพัฒนาหลักสูตรให้ยืดหยุ่นและบูรณาการให้เป็นสากล  พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์การศึกษาในภูมิภาค และเตรียมบัณฑิตให้พร้อมสำหรับการรวมตัวของประชาคมอาเซียน 

created: 15 June 2015 17:36 Modified: 15 June 2015 17:43 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 AE, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.234.169
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ