นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1132
ความเห็น: 0

10 ปี บัณฑิตอาสา ม.อ. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมชนในจังหวัดภาคใต้

10 ปี บัณฑิตอาสา ม.อ. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมชนในจังหวัดภาคใต้

 

  ครบรอบ 10 ปี โครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชน  ผู้สูงอายุ และสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนในภาคใต้ ตอบโจทย์พื้นที่ ผ่านการคิดและพิจารณาปัญหาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อหาความต้องการของพื้นที่ร่วมกับบัณฑิตอาสาที่เข้าเป็นลูกเป็นหลานของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง  

โครงการบัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้บัณฑิตอาสารุ่นที่ 10 นำเสนอผลงาน และจัดนิทรรศการด้านการพัฒนาชุมชน พร้อมระดมความเห็นต่อการพัฒนา   จากการเข้าพัฒนาชุมชนเป็นเวลา 1 ปี พร้อมรับมอบประมอบประกาศนียบัตรจาก รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

และเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ การทำงานของครูพี่เลี้ยงในพื้นที่และประชาสัมพันธ์ของดีของเด่นในชุมชน  โดย รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ครูพี่เลี้ยงในพื้นที่และชุมชน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

            ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่าโครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี  พ.ศ.2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการพัฒนาชุมชน   พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น และพัฒนาบทบาทมหาวิทยาลัยให้สามารถทำงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง บัณฑิตอาสา ม.อ.ช่วยชุมชนในทุกกิจกรรมที่สามรถเข้าร่วมได้ บัณฑิตอาสายังเชื่อมโยงนักวิชาการในมหาวิทยาลัยให้สามารถทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริง

ปัจจุบันโครงการบัณฑิตอาสา ได้ดำเนินงานมาครบ 10 รุ่นแล้ว ในรุ่นที่ 10 นี้ได้เน้นบทบาทการสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน มีบัณฑิตอาสาคงอยู่ในโครงการ จำนวน 18 คน ปฏิบัติงานในชุมชนต่างๆ 18  พื้นที่ ใน  11 จังหวัดภาคใต้ โดยใช้ฐานการปฏิบัติงาน ของ สกว. ท้องถิ่นภาคใต้ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฐานงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย มีผลงานโครงการพัฒนาชุมชน รวม 18 โครงการ เป็นโครงการประเด็นสุขภาพ 12 โครงการ และประเด็นสิ่งแวดล้อม 6 โครงการ ได้รับการสนับสนุน จากแหล่งทุนต่างๆ 12 โครงการ เช่น โครงการ "ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่" พื้นที่ภาคใต้ โดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แบบเปิดรับทั่วไป สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล เป็นต้น ในด้านการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยนั้น มีอาจารย์เข้าร่วมในการดำเนินงานของโครงการ จำนวน 20 ท่าน จาก 14 คณะ ใน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นางวัลภา ฐาน์กาญจน์ ผู้ประสานงานโครงการบัณฑิตอาสา  กล่าวว่า บัณฑิตอาสาได้แบ่งงานการพัฒนาออกเป็นด้าน เด็กและเยาวชน  ผู้สูงอายุ และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์พื้นที่ ผ่านการคิดและพิจารณาปัญหาร่วมกับชุมชน  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อหาความต้องการของพื้นที่ร่วมกับบัณฑิตอาสา  บางพื้นที่มีการต่อยอดการพัฒนาบัณฑิตรุ่นต่อรุ่น  เรามีพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นนักพัฒนาอาวุโสเป็นที่ยอมรับของชุมชนมาเป็นครูพี่เลี้ยง มีอาจารย์ที่ปรึกษา นักวิชาการที่เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงมาดูแลทุก 3 เดือน 

สิ่งที่บัณฑิตอาสาได้คือ ได้เห็นคุณค่าในตัวเอง ได้ประสบการณ์ มีความคิดที่เป็นระบบ ความคิดเชิงวิเคราะห์ รู้จักสัมภาษณ์ พูดคุย ประสานงาน กับผู้เกี่ยวข้อง ผลักดันเยาวชน ให้เป็นแกนนำเยาวชน

โครงการบัณฑิตอาสา ที่ได้เข้าไปจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ บัณฑิตอาสา จำนวน 18 คน    ประกอบด้วย

1. นางสาวรอฮีมะห์ เหะหมัด  

โครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำ ปราบยุงร้าย บ้านห้วยลึก ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง

2.นางสาวจินตนา รักสุไหอุเป        

โครงการศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มเยาวชนและแกนนำเครือข่ายอนุรักษ์ชุมชนบ้านนางกำ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี  

3. นางสาวนาดียะห์  แมลอก  

โครงการเยาวชนบางกล้วยนอกนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง

  4. นางสาวยามีลา  สาเม๊าะ

โครงการเกษตรพอเพียงตามวิถีอิสลามเพื่อพัฒนาสุขภาวะของคนคลองยาง ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

5. นางสาวอุสนา  เจ๊ะแว

โครงการพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการเพื่อสร้างอาสาสมัครสุขภาพชุมชนเตรียม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

6. นางสาวเสาเด๊าะ  ละหมิด  

โครงการผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพบ้าน

เกาะบูโหลน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

7. นางสาวฟาซีละห์  เจะอามะห์     

โครงการทดลองขยายพันธุ์หญ้าทะเลโดยเด็กและ

เยาวชนอาสาบ้านบากันใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล

8. นางสาวอามีนา  กาเซะ 

โครงการเสริมพลังเด็กและเยาวชน วัยใสปลูกผัก...ปลูกชีวิต...โตหาแสง ชุมชนปรีชาทอง-นาลึก ต.ร่อนพิบูลย์  อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

9. นางสาวนูรอ  อีซอ

โครงการพัฒนาสุขอนามัยเด็กชุมชนจันทร์วิโรจน์  เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

10. นางสาวพารีซา ปาเซเลาะ  

โครงการร่วมมือร่วมใจเด็กและเยาวชนพัฒนา

ภูมิทัศน์ชุมชนป้อมหกเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

11. นางสาววันวิสาข์  สะมะแอ 

โครงการคนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่  ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา

12. นางสาวคอลีเย๊าะ ตือบิงหม๊ะ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

13. นางสาวแวฮามีดะห์  แวเล็ง   โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์

บ้านโคกสำโรง ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี

14. นายอาหะมะ  กาเซ็ง    โครงการเยาวชนต้นแบบบ้านลาเกาะ ต.เกาะจัน 

  อ.มายอ จ.ปัตตานี

15. นางสาวกูนูรไอนี  พระพิทักษ์  

โครงการมัสยิดกุนุงจนองสร้างสุข สู่สองวัยใส่ใจสุขภาพ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา

16. นางสาวการีหม๊ะ  ดอเลาะ    

 โครงการเยาวชนธรรมะบ้านบางน้อยใส่ใจสุขภาพ สูงวัย

ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

17. นางสาวอัยนี  ดอเลาะ              

โครงการปือมูดอบือราเป๊ะ  พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ต.โคกเคียน อ.เมือง  จ.นราธิวาส

18. นายวีรชัย  คาเร็ง       

โครงการความดันโลหิตสูง เบาหวาน บ้านสูแกเราเปลี่ยนได้ ต.บูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส


created: 04 May 2015 15:59 Modified: 04 May 2015 16:24 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, and Ico24 เปตอง.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ