นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1176
ความเห็น: 1

ม.อ.ปัตตานี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 จับมือพัฒนา 95 โรงงานยางและไม้ยางพารา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ม.อ.ปัตตานี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 จับมือพัฒนา 95 โรงงานยางและไม้ยางพารา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อุตสาหกรรมยางพารา  เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เป็นอันดับต้นๆของประเทศ คิดเป็น 8.19 แสนล้านบาท ในปี 2555 โดยส่งออกในรูปยางแผ่นดิบ และน้ำยางข้น  ส่วนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และอุตสาหกรรมไม้ยางพารา  ยังประสบปัญหาการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้น้อยและใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ม.อ.ปัตตานี โดยสถาบันวิจัยยางและพัฒนานวัตกรรมยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จึงร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ยางและผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศพร้อมทั้งเร่งรัดการผลิตทั้งที่ใช้เองในประเทศและเพื่อส่งออก โดยเฉพาะการพัฒนาวัตถุดิบและการเพิ่มมูลค่าสินค้า ไปสู่การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางแทนการส่งออกยางแผ่นและน้ำยาง 

 

            นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง  รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายประสาทสุข นิยามราษฎร์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา และเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา จำนวน 95 กิจการ ในจังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส  เพื่อพัฒนาศักยภาพ และผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต

            นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า  การลงนามสัญญาความร่วมมือเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา ประจำปี 2557 ผู้ประกอบการวิสาหกิจด้านยางและไม้ยางพาราจำนวน 95 กิจการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้วยความรู้ความชำนาญ โดยไม่ละเมิดสิทธิ ข้อมูล หรือ ลิขสิทธิ์ของกิจการที่เข้าร่วมโครงการหรือนำไปใช้ในกิจการอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ

            รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวว่า  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำการเรียนการสอน  การทำวิจัยและการบริการทางวิชาการ มีนักวิชาการที่เข้าใจถึงปัญหาและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมยางเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปยางพารา ส่งเสริมให้วิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจยางพาราและไม้ยางพารา ห้มีการกำหนดกลยุทธ์ แนวทางการร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคายาง รวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรวม 95 กิจการ มีระยะเวลาทำงานตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน กันยายน 2557  โดยเปิดรับสมัครโรงงาน และคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราที่เข้าร่วมโครงการ ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก จัดทำและสร้างโมเดลจำลองรูปแบบ 3 มิติ ระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อบรม ประชุมสัมมนา ทบทวนแผนผังองค์กรและคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ อุตสาหกรรมยางพารา การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายและ จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมยางและการเจรจาธุรกิจการค้าการลงทุน เป็นต้น โดยมี ตัวชี้วัด ผลของการดำเนินงาน ทั้งการการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์จากยางพาราตัวใหม่ออกสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 2 ผลิตภัณฑ์ มีการจัดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อย 2 กิจการ มีโมเดลจำลองรูปแบบ 3 มิติ ระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในโรงงานยาง จำนวนอย่างน้อย 1 โมเดล มีกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถลดต้นทุนในกระบวนการที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 หรือ สามารถลดปริมาณของเสียลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 รวมทั้งมีการรวมกลุ่มกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายประสาทสุข นิยมราษฎร์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา กล่าวว่าอุตสาหกรรมยางพาราสร้างรายได้เป็นอันดับต้นๆของประเทศ คิดเป็น 8.19 แสน เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมยางของไทยเป็นไปอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดโลก จำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้มีการใช้ยางและผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศพร้อมทั้งเร่งรัดการผลิตทั้งที่ใช้เองและเพื่อการส่งออกให้มากขึ้น การต่อยอดงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง นับเป็นหัวใจสำคัญต่อการขยายผลการใช้ยางในเชิงพาณิชย์ได้โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาวัตถุดิบและการเพิ่มมูลค่าสินค้า เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาอุตสาหกรรมยางเกิดขึ้นได้จริงและต่อเนื่อง ทั้งนี้การเพิ่มปริมาณการใช้ยางเพื่อเป็นวัตถุดิบโรงงานผลิตภัณฑ์ยางนั้น นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมยางแล้ว การมุ่งเน้นการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางแทนการส่งออกยางแปรรูปขั้นต้นนั้น ยังเป็นการสร้างรายได้ส่งออกให้กับประเทศ และประกอบกับในปัจจุบันนี้มีสภาวการณ์แข่งขันในโลกธุรกิจสูง ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และการเปิดเขตการค้าเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การบริการ การค้า การเงิน และการลงทุนด้วย

จากซ้าย รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยางและพัฒนานวัตกรรมยางพารา  ผ.ศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  นายประสาทสุข นิยามราษฎร์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา และผู้ประกอบการร่วมลงนามพัฒนายางพารา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมยางในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา ประจำปี 2557 โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมยาง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมยางให้สูงขึ้น โดยจัดทำกิจกรรมปรึกษาแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมยาง (Network Meeting) ซึ่งเป็นแนวทางและเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถเติบโตและรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในด้านการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และสภาวะเศรษฐกิจโลกต่อไป

คุณพิสิฐพงษ์ หมื่นประเสริฐดี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี      ทำหน้าที่พิธีกรของการลงนาม

created: 19 March 2014 16:57 Modified: 20 March 2014 16:01 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ServiceMan, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เป็นโครงการใหญ่ระดับ ๙๕ อุตสาหกรรมใน ๕ จังหวัดชายแดนใต้มารวมตัวกัน ถือเป็นงานใหญ่มาก

 

เป็นงานใหญ่ของคณะวทท. ของเราครับ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา ที่มีหลักสูตรการยางแห่งแรกของประเทศ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.160.19.155
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ