นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1184
ความเห็น: 0

กรมวิทยาศาสตร์บริการทุ่มงบ 10 ล้าน จับมือ มอ. ยกระดับคุณภาพสินค้า โอทอป ในพื้นที่ภาคใต้ สู่การรับรองมาตรฐาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการทุ่มงบ 10 ล้าน จับมือ มอ. ยกระดับคุณภาพสินค้า โอทอป ในพื้นที่ภาคใต้ สู่การรับรองมาตรฐาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ร่วมกับศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดโครงการยกระดับคุณภาพสินค้า โอทอป ในภาคใต้สู่การรับรองมาตรฐาน  เพื่อให้ผู้ประกอบการโอทอป ภาคใต้  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน   ให้สามารถยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

            นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  เปิดโครงการยกระดับคุณภาพสินค้าโอทอป ในภาคใต้ สู่การรับรองมาตรฐาน  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ. โรงแรม บุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยร่วมกับศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคใต้ อาทิ  อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชน  สาธารณสุขจังหวัด  เกษตรจังหวัด เครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนโอทอปภาคใต้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   โดยมุ่งเป้าผู้เข้าร่วมโครงการ 100 รายในพื้นที่ภาคใต้ ครอบคลุมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  พัทลุง  ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต  ภาคใต้ชายแดน ได้แก่ ปัตตานี ยะลา สตูล นราธิวาส สงขลา และจะผลักดันให้สินค้าโอทอป ในภาคใต้ ยื่นขอการรับรอง ไม่น้อยกว่า 300 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้งบประมาณทั้งสิ้น 10 ล้านบาท และโครงการดังกล่าว ยังรวมไปถึงการจัดฝึกอบรมสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานการผลิตขั้นต้น(Primary GMP) และมาตรฐาน ต่างๆ แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โอทอป อีกไม่น้อยกว่า 1,200 คน ทั่วพื้นที่ภาคใต้   

            ประเภทสินค้าที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้   ของประดับและตกแต่ง และของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

            ทั้งนี้สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เป็นสินค้าที่หลายชุมชนนิยมผลิต ตามกรรมวิธีการผลิตที่สืบทอดต่อกันมา ซึ่งมักเป็นการผลิตในระดับครัวเรือน และเป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวต่างถิ่นนิยมซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก ด้วยความมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และบางผลิตภัณฑ์ได้พัฒนาเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ จึงทำให้สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เป็นสินค้าที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจชุมชนและประเทศในระดับสูง

           อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการในระดับวิสาหกิจชุมชน มักพบว่าคุณภาพสินค้าในการผลิตแต่ละรอบมีคุณภาพไม่คงที่ และไม่ได้ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เนื่องจากผู้ประกอบการยังขาดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการผลิต ทำให้เกิดปัญหาเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการขอการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในระดับวิสาหกิจชุมชน  มักประสบปัญหาหลัก คือการไม่มีโรงเรือนผลิตที่แยกเป็นสัดส่วนจากบริเวณที่พักอาศัย จึงทำให้ไม่ผ่านมาตรฐานทางด้านอาหารและยา

            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นี้ จึงร่วมกับศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งนำเทคโนโลยีไปปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการสังคม รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพสินค้า โอทอป  เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

            นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมที่จะช่วยอุดช่องโหว่  กำจัดจุดอ่อน ของสินค้าในท้องถิ่น  โลกเปลี่ยน  รูปแบบเศรษฐกิจเปลี่ยนไป เราเคยนำสินค้าไปขายที่ตลาดนัด  แต่ปัจจุบัน เพื่อนเขานำสินค้าไปขายในห้างสรรพสินค้า  เราจะทำแบบเดิมๆ ไม่ได้    คนอื่นเขาปรับปรุงรูปแบบสินค้าอย่างไร เราต้องศึกษา  เพื่อเปลี่ยนแปลง โดยทางกรมวิทยาศาสตร์บริการจะช่วยเหลือโดยต้องร่วมมือกันกับสาธารณสุขจังหวัด  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   กรมพัฒนาชุมชนเพื่อผลักดันเป็นสินค้าโอทอป  ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ชื่อดังของภาคอีสาน  คือ ปลาส้ม  ชาวใต้อาจทำไปแข่งขันได้ เพราะเรามีจุดแข็งที่ใกล้แหล่งผลิตมากกว่า

            ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ คือ 1.สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการจัดการตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน  2.  เข้ารับการปรึกษาเชิงลึกรายสถานประกอบการ พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไชปัญหา 3. ได้เข้าร่วมดูงานสถานประกอบการต้นแบบ   4. สินค้าโอทอปที่ประสงค์จะขอรับรองตามมาตรฐาน จะได้นำไปทดสอบคุณภาพ ณ ห้องปฎิบัติการหรือหน่วยงานภายนอกที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม

            รศ. ดร.พีระพงศ์ ฑีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า 3 องค์กร คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรมวิทยาศาสตร์ บริการ และผู้ประกอบการจะร่วมมือกันผลักดันไปการไปสู่สินค้าโอทอป     และได้รับการรับรองมาตรฐาน  ซึ่งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพและมีผลงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีความพร้อมของห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีและจุลชีววิทยาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  รวมทั้งเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ  และมีโรงงานต้นแบบ ที่มีเครื่องจักรทันสมัย มีการออกแบบตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice; GMP) พร้อมทั้งมีบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตตามหลัก GMP และมาตรฐานฮาลาล  มีความพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ อันจะส่งผลให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จ


            รศ.ดร วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ  การผลิตตามกรรมวิธีแบบเดิมๆที่สืบทอดกันมาในครัวเรือนอาจพบปัญหา สินค้าไม่ได้มาตรฐาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี นักวิชาการ  และมีศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก  ยินดีช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2557 14:39 แก้ไข: 26 กุมภาพันธ์ 2557 14:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.233.111.242
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ