นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1855
ความเห็น: 1

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ ม.อ.ได้รับทุน 44 ล้าน จาก สสส. ดำเนินโครงการ “การพัฒนา เยียวยา สมานฉันท์ และสร้างสรรค์กำลังคนชายแดนใต้”

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ ม.อ.ได้รับทุน 44 ล้าน จาก สสส. ดำเนินโครงการ “การพัฒนา เยียวยา สมานฉันท์ และสร้างสรรค์กำลังคนชายแดนใต้”

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (วพส.) เป็นเสาหลักในการพัฒนาสุขภาพภาคใต้ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)  สำหรับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขในภาคใต้  โดยเฉพาะเรื่องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องทำงานร่วมกันในหลายภาคส่วน  นักวิชาการของ วพส.ประกอบด้วยแพทย์ นักสังคม นักวิชาการสาธารณสุข เราช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักวิจัยรุ่นใหม่  ขอเชิญนักวิชาการมาคุยและร่วมทำโครงการร่วมกัน ที่สำคัญต้องมีอุดมการณ์  และต้องทำงานให้ได้ดี ต้องมีการทำงานเป็นทีม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ช่วยกันแก้ปัญหาแม้จะยาก  วพส. สร้างกำลังคน ให้มีนักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีความคิดที่ดี แต่ละคนต่างมีพื้นฐานไม่เหมือนกัน ต้องร่วมพูดคุย แต่ละคนคิดอย่างไร  ก็ไม่ไปฝืนเขา ส่งเสริมความเข้มแข็งในอุดมการณ์ของเขา ส่งเสริมให้ทำงานช่วยชุมชนให้สำเร็จ ” ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวเชิญชวนนักวิชาการมาร่วมงานวิจัย

งบประมาณ จำนวน 44 ล้านบาท เป็นทุนที่ สสส. สนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมอบให้มาเป็นครั้งที่ 3 ตั้งแต่  พ.ศ.2547 ซึ่งเป็นปีที่ได้จัดตั้งสถาบันแห่งนี้  ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2553 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี

การพัฒนากำลังคน วพส.ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยระบาดวิทยา  ซึ่งมีความเข้มแข็งในการผลิตนักวิชาการระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ไปสร้างสุขภาวะ แก่ 3 จังหวัดภาคใต้ มีบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบันหลายคนที่มาจากภาคใต้ได้รับทุนจาก วพส.  โดยมหาวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์ ได้ให้ทุนสมทบด้วย

กิจกรรมในชุมชน ที่ผ่านมาได้แก่ โครงการบัณฑิตอาสา  ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้   ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ อาเจะห์ หลังภัยพิบัติสึนามิ  การวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนการสอนเชิงพหุวัฒนธรรม  เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะจังหวัดชายแดนใต้  ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่   ร่วมมือกับหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์  โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ และโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เป็นต้น”

            “จนถึงขณะนี้ เรายังเน้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ก็มีกิจกรรมในพื้นที่อื่น ๆ บ้าง ที่ต้องจำกัดพื้นที่ลงบ้างเนื่องจากทรัพยากรมีจำกัด เนื้อหาก็จะเน้นที่ สุขภาพของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้าน การเลี้ยงดูบุตร โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ยาเสพติด  พฤติการณ์การกินที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกกำลังกาย”

            “วพส. มีโครงการบัณฑิตอาสา ซึ่งใช้งบประมาณ เป็น 1 ใน 3 ของงบประมาณที่ได้รับ   ถ้าชุมชนเดือดร้อนมหาวิทยาลัยจะอยู่ได้อย่างไร   เราต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชน  อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงต้องร่วมออกไปในชุมชน เราไม่ได้สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยอย่างเดียว เราจึงมีโครงการบัณฑิตอาสา  เพื่อเป็นกลไกให้มหาวิทยาลัยลงสู่ชุมชน ทำมา 9 รุ่นแล้ว มีอาจารย์เข้าไปร่วมกว่า 50 คน ไปพัฒนาชุมชน ไปเป็นที่ปรึกษา ทำให้ ม.อ.เป็นที่ยอมรับและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชน  รู้ว่าชุมชน เป็นอย่างไร”

วพส. จัดตั้งศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศวชต.) ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบที่หนีร้อนมาพึ่งเย็น ซึ่งมีทางชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมที่เดือดร้อน  หญิงหม้าย คนพิการ เด็กกำพร้า โดยได้จัดทำฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตการณ์ความไม่สงบ”

“หญิงหม้ายจำนวนมากต้องสูญเสียสามี ไม่มีใครดูแลลูก และยังถูกคุกคาม เด็กกำพร้าที่ถูกพ่อแม่เสียชีวิต ล้วนเป็นฝันร้าย  ต้องการการเยียวยาระยะยาว  ศวชต. เริ่มจัดตั้งที่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เมื่อ พ.ศ. 2548 จากนั้น ก็เพิ่มศูนย์ที่วิทยาลัยพยาบาลยะลา และที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากช่วยเยียวยาแล้ว ศวชต. ยังพัฒนาฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ ช่วยให้หญิงหม้ายได้รวมตัวกันแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม นอกจากนี้ได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บที่ทางราชการไม่สามารถช่วยได้ มีโครงการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่ ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ดีในระยะยาว”

            “หน้าที่ของเราอีกด้านที่มหาวิทยาลัยมอบหมายเป็นงานภายใน คือ ช่วยสนับสนุนวิชาการให้วิทยาเขตเล็กของ มอ. และนักวิชาการรุ่นใหม่ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งแพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ สัตวแพทย์ ให้เกิดความเข้มแข็งทางการวิจัย” 

            สุดท้าย ขอเชิญชวนนักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์เพื่อชุมชนแวะมาเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาค (วพส.) ได้ที่ชั้น 6 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ โทรมาที่ 074-455150 หรือ ส่งอีเมล์  southern.rdh@gmail.com มหาวิทยาลัยของเราจะได้เข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน

Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 July 2013 16:56 Modified: 08 July 2013 17:02 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
08 July 2013 17:12
#90364

ห้องข้าง ๆ เราเขามีเงินสำหรับวิจัย ๔๔ ล้านบาทนะนี่

อิอิอิ

เราเอง

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.143.26
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ