นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1471
ความเห็น: 2

ม.อ. ลงนามกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกรมพัฒนาพลังงานฯ คาดประหยัดค่าไฟฟ้าปีละ 40 ล้านบาท

ม.อ. ลงนามกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกรมพัฒนาพลังงานฯ คาดประหยัดค่าไฟฟ้าปีละ 40 ล้านบาท

ม.อ.ลงนาม กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ในการจ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต ภายใต้โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ เพื่อลดการใช้พลังงานลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10  คาดจะประหยัดได้ปีละ 40 ล้านบาท  ภายใต้งบลงทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่เกิน 400 ล้านบาท  ดำเนินการภายในระยะเวลา 9 เดือน พร้อมดูแลรักษาระบบ 10 ปี  

            (จากซ้าย) นายประมวล จันทร์พงษ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามสัญญาว่าจ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการให้คำปรึกษาด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน   ตามนโยบายพลังงานแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรี

            ในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันวิจัยระบบพลังงานและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 9 เดือน และจะตรวจพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน รวมถึงการให้บริการและบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์เป็นเวลา 10 ปี ซึ่งจะสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ประมาณ 40 ล้านบาทต่อปี ภายในงบลงทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่เกิน 400 ล้านบาท 

โดยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอาคารควบคุมภาครัฐ  จากข้อมูลการใช้พลังงานเมื่อปี 2554 พบว่ามหาวิทยาลัยใช้พลังงานรวมกันประมาณ 77 ล้านหน่วย  คิดเป็นค่าไฟฟ้า 270 ล้านบาท  เทียบเท่าน้ำมันดิบ 6.7 พันตัน   โดยมีข้อสรุปในการดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยดังนี้

            1.มีการรื้อถอนและเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเก่าที่ใช้มาเป็นระยะเวลานาน เป็นเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5  ภายใน 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี สุราษฎร์ ตรังและภูเก็ต รวมจำนวน 4,341 เครื่อง

            2.รื้อถอนโคมไฟถนน เปลี่ยนเป็นแบบโคมหลอดแอลอีดี (LED) รวมจำนวน 2,549 ชุด

            3.มีการติดตั้งระบบตรวจวัดอัตราการใช้พลังงาน ทุกวิทยาเขต

            นายประมวล จันทร์พงษ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กล่าวว่า กรมดูแลโรงงาน 6,000 แห่ง และส่วนราชการซึ่งมีอาคารควบคุมจำนวน  800 แห่ง  ทั้งนี้  ประเทศเรานำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ส่วนราชการมีอุปกรณ์เก่าเยอะมาก เนื่องจากมีขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์จึงใช้นาน 15-20 ปี ถ้าหากเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานจะช่วยลดงบประมาณได้มาก การใช้ไฟฟ้าของภาคใต้มีการขยายตัวจากการสร้างโรงแรม  รีสอร์ทตามชายทะเล

            รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การเปลี่ยนแอร์และหลอดไฟในโครงการนี้ จะประหยัดได้ 40 ล้านต่อปี ทั้ง 5 วิทยาเขต โดยทำพร้อมกันทุกวิทยาเขต รวมทั้งลดการใช้นำมันดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า ม.อ.จะสร้างระบบและรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากรในการประหยัดพลังงาน  

     นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  กล่าวว่าโครงการนี้จะลดการใช้พลังงานลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 เมื่อเที่ยบกับปี 2554   ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  เราดำเนินการโดยใช้รูปแบบบริษัทธุรกิจจัดการพลังงาน ESCO อนุรักษ์พลังงานครบวงจร  มีการตรวจสอบการใช้พลังงาน  จัดหาแหล่งทุน  เพื่อนำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ลดลง มาจ่ายเป็นค่าลงทุน โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ม.อ.ใช้ไฟฟ้า 270 ล้านบาท ต่อปี เทียบเท่าการใช้นำมันดิน 6.7 พันตันต่อปี  โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้งานยาวนานและเสื่อมสภาพ ใช้พลังงานสิ้นเปลือง จะลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 10 และกำหนดให้ลดการใช้ไฟฟ้าตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน ลง 25 % ในอีก 20 ปี ข้างหน้า และเพื่อปฎิบัติได้ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการอนรักษ์พลังงาน

ข้อมูลจากรายงานการจัดการพลังงานปี2554  และสถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงการใช้ไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้

1.วิทยาเขตหาดใหญ่ ใช้ไฟฟ้า เฉลี่ยเดือนละ 16-17 ล้านบาท ปีละ 195 ล้านบาท และจะมีเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2,649 เครื่อง ประกอบด้วยคณะหน่วยงานดังนี้  คณะเทคนิคการแพทย์   21 เครื่อง  คณะศิลปศาสตร์ 180 เครื่อง คณะทรัพยากรธรรมชาติ 174 เครื่อง  คณะวิทยาศาสตร์ 410 เครื่อง  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 95 เครื่อง  คณะการแพทย์แผนไทย จำนวน 8 เครื่อง บัณฑิตวิทยาลัย 7 เครื่อง  คณะเภสัชศาสตร์ 114 เครื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ 166 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 392 เครื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ 318 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 485 เครื่อง  คณะวิทยาการจัดการ 93 เครื่อง  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 32 เครื่อง  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมและศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม  72 เครื่อง  หอพักนักศึกษา  36 เครื่อง  และจะเปลี่ยนโคมไฟถนน 1,054 โคม

2.วิทยาเขตปัตตานี ใช้ไฟฟ้า เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ล้านบาท ปีละ 30 ล้านบาท จะมีเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 842 เครื่อง  ประกอบด้วย วิทยาเขต  783 เครื่อง  หอพักนักศึกษา 59 เครื่อง  และจะเปลี่ยนโคมไฟถนน 1,200 โคม

3.วิทยาเขตภูเก็ต  ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละ 1-1.2 ล้านบาท ปีละ 13 ล้านบาท จะมีเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 385 เครื่อง และเปลี่ยนโคมไฟถนน 49 โคม

4.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละ  0.6-0.7 ล้านบาท  ปีละ 7.5 ล้านบาท จะมีเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 325 เครื่อง ประกอบด้วยวิทยาเขตภูเก็ต 233 เครื่อง  หอพักนักศึกษา  152 เครื่อง  และจะเปลี่ยนโคมไฟถนน  150  โคม

5.วิทยาเขตตรัง ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละ 4.5-4.7 ล้านบาท ปีละ 5.5 ล้านบาท จะมีเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 140 เครื่อง และเปลี่ยนโคมไฟถนน 96 โคม 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 มิถุนายน 2556 13:10 แก้ไข: 20 มิถุนายน 2556 13:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 Our Shangri-La, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไช โย เราอยู่ในกลุ่มที่ได้เปลี่ยน ด้วย เพราะอาคารที่อยู่สร้างมาก็ 14-15 ปีแล้ว

เครื่องปรับอากาศมันก็มากับตัวตึก เราไม่อยากบอกว่าเครื่องปรับอากาศมันก็มา

พร้อมกับตึก ที่ๆ ซึ่งเราทำงาน นั้นท่านลองทายเล่นเอาเองว่ามันสักกี่ปี

Ico48
dee [IP: 172.20.80.88]
21 มิถุนายน 2556 16:27
#89356

ของ ม.อ.วข.ตรัง เดือนละ ไม่ถึงล้าน นะค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ